Andre steder i Høje-Taastrup Kommune

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 

Logo

Selsmosen i fornemt europæisk selskab

Selsmosen den blå park

Selsmosesøen skal nu udvides

Selsmosen udvides for at forebygge oversvømmelser


Ny jernbane: Et projekt på skinner

Ny jernbane: Et projekt på skinner
Den nye højhastighedsbane skal gå fra København, via Køge og til Ringsted. Et projekt i størrelsesordenen ti milliarder kroner, og dermed hører projektet til blandt danmarkshistoriens største.

Kom og se hvordan Hedehusenes nye plads skal se ud!
Høje-Taastrup Kommune og Områdefornyelsen i Hedehusene inviterer alle borgere, foreninger og andre interesserede til udstilling om den nye aktivitets- og parkeringsplads.

Skoleskak på Gadehaveskolen for fjerde og femte årgang
Gadehaveskolen har sat skoleskak på programmet, og baggrunden er, at skak udvikler børnene og deres færdigheder. Undersøgelser viser, ved at spille skoleskak udvikles koncentration, selvstændighed og analytiske evner, hvilket anvendes både i skolen og resten af livet.

Administrativt høringssvar på trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027
Høje-Taastrup Kommune har erfaret, at Trafikstyrelsen har udsendt "Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027" i høring. Kommunen har ikke modtaget høringsbrev, men af styrelsens hjemmeside fremgår, at høringsfristen er den 2. december 2012.

Skal fjerntog og lyntog fortsatte stoppe i Høje-Taastrup….?
Selvfølgelig vil de fleste på den københavnske vestegne vel sige, men mulighederne for at kunne tage det direkte tog til Hamburg og Berlin samt lyntoget uden stop til Odense og måske videre til Skive uden skift, er lige pludselig ved at forsvinde.
Det er Socialdemokraterne stærkt imod, og byrådet skal behandle sagen på sit møde den 18.december, hvor der kan forventes en stærk markering fra et forhåbentligt enigt byråd.

Boliger og Dagligvarebutik på hjørnet af Høje Taastrup Vej - Vesterparken?
Forslaget til lokalplanen om nyt brug af "Lastbilgrunden" har nu været i høring, og sagen blev behandlet på Plan - og Miljøudvalgets møde den 4.dec.
Her blev høringssvarene gennemgået nøje - og især underskriftsindsamlingerne med 1035 indsigelser blev behandlet grundigt for om muligt at finde argumenter for andre aktiviteter på den nuværende vognmandsforretnings grund.

COBE-projekt skal danne grundlag for Høje Taastrup by
Resultatet af arkitektkonkurrencen for Høje Taastrup by blev offentliggjort 14.oktober - Team COBE skal samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension om udviklingen af byen.
Der var fest og stemning i CITY 2, da Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension i dag offentliggjorde resultatet af arkitektkonkurrencen for Høje Taastrup by.

Byrådsmødet 22.marts 2011 Sag 2:
Nedlæggelsen af Høje-Taastrup bibliotek
Da de borgerlige partier vedtog at nedlægge Rådhusbiblioteket, var det ikke kun borgerne i en hel bydel, som nu fik forringet og frarøvet deres lokale adgang til at søge information og tilegne sig ny viden!

Biblioteket i Høje-Taastrup nedlægges……
Et projektforslag uden for byrådsdagsordenen havde godt nok en lidt (!) anderledes overskrift, men et faktum er nu, at byrådsflertallet via de såkaldte meddelelsessager i udvalgene her i marts måned har nedlagt biblioteket på Rådhuset i Høje-Taastrup med 80.000 årlige udlån.

Urent trav? - Beviserne er her!
Historien om et lokalplanforslag - efter at salg af grunde er besluttet……..
Så viser magten igen sit ubehagelige ansigt i Høje-Taastrup Kommune.
Denne gang har borgmesteren og hans borgerlige flertal gennemtvunget et salg af grunde på et areal i Høje-Taastrup før der er forelagt og vedtaget et lokalplanforslag for byråd og borgere.

Et lokalplanforslag - efter at salg af grunde er besluttet……..!
Så viser magten igen sit ubehagelige ansigt i Høje-Taastrup Kommune.
Denne gang har borgmesteren og hans efterhånden sammentømrede borgerlige flertal gennemtvunget et salg af grunde på et areal i Høje-Taastrup før der er forelagt et lokalplanforslag for byråd og borgere og dermed før der er behandlet og vedtaget et sådant forslag i byrådet.
Socialdemokraterne har protesteret, men er ikke blevet hørt af flertallet.

Borgmesterens oplæg skal læserne dog ikke snydes for
Læs i PDF Tryk Her

Fortsat NEJ TAK til boliger på hjørnet af Hveen Boulevard og Sydvej!
Der har tidligere været planer om tankanlæg og wellnescenter på dette trafikstøjramte areal - og nu har borgmesteren indbudt til et borgermøde onsdag den 29.september på Torstorpskolen.

Hjælpemidler - eller forbrugsgoder?
Her har man fokus på de store problemer, som scleroseramte har fået med en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Denne afgørelse betyder nemlig, at handicappede nu selv skal betale for et nødvendigt hjælpemiddel, som en el-scooter jo er i en del situationer. Dette hjælpemiddel kaldes nu for et forbrugsgode - og så skal man selv medvirke til betaling uanset hvor meget behov man har og uanset hvilken funktionsnedsættelse man har.

Regnhændelser og overløb fra kloakanlæg…..det sviner og lugter
Når der falder store mængder regn i løbet af kort tid, som det er sket i denne sommer, er det ikke altid muligt for kloakanlæggene at klare de meget store regnmængder, der strømmer til fra veje og haver m.v.

På Spildevandscenter Avedøres (www.spildevandscenter.dk) seneste møde fik bestyrelsen en oversigt over de overløb fra kloakanlæg, der var sket ved den såkaldte regnhændelse 14.-15.august

Tvivlens nådegave. Lad os dog undersøge sagen.
Lad mig starte med at udrydde et par misforståelser.
For det første har der aldrig har været "planer" om hverken tankanlæg og wellnesscenter på den omtalte hjørnegrund. Der har på et tidspunkt været en forespørgsel om muligheden for

Nej tak til boliger på hjørnet af Hveens Boulevard og Sydvej
Der har tidligere været planer om tankanlæg og wellnescenter på dette trafikstøjramte areal - og nu har borgmesteren indbudt til et møde, der skal danne grundlag for byggeri af op imod 25 parcelhuse på hjørnegrunden mellem Hveens Boulevard og Sydvej.

3. BusLinje 116 - Teknisk udvalgs møde 1.juni 2010
Teknisk Udvalg behandlede 02.02.2010 sag om linjeføring af buslinje 116. Sagen blev udsat på yderligere undersøgelser.
Teknisk Udvalg ønskede en nærmere redegørelse for Movias vurdering af benyttelsen af buslinje 116, såfremt ruten ændres så også Øst-Fløng busbetjenes.
Movia oplyser, at man har baseret vurderingen på baggrund af passagertællinger fra buslinje 115, som inden etableringen af buslinje 116 kørte øst om Fløng, dog kun i den ene retning.

Høringsretten risikerer at falde helt væk. Byrådsmødet 18.maj 2010 - sag 23
om principiel stillingtagen til overskridelse af bebyggelsesprocent, Hovmarken 25, Fløng
Socialdemokraterne er enige med Administrationens indstilling om, at der bør gives afslag på dispensation. Administrationen vurderer, at det foreliggende plangrundlag ikke er forældet og stadig er egnet i forhold til at etablere tidssvarende boliger. Ønsker Plan- og Miljøudvalget en højere bebyggelsesprocent bør dette ske ved ny lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten ændres og ikke ved enkeltstående dispensationer
.

Byrådet tog på mødet den 18.maj 2010 stilling til sagen om buslinje 116
Punkt 22. Sagen om manglende betjening af buslinje 116 i forbindelse med konkurs
Dette var den kortfattede besked på nettet til borgerne og byrådets medlemmer fredag den 7.maj:
Da busoperatøren Øst Trafik er gået konkurs vil buslinje 116 ikke køre om aftenen fra kl 18:00 - 01:00 Movia arbejder på at finde en anden busoperatør til at køre linje 116's aftenture, det forventes at der i løbet af næste uge er funden en ny operatør.

Økonomiudvalget 09.02.2010 sag 2, notat om sygefraværet og Projekt Aktiv Arbejdsmedicin
Da Falck Healthcare i maj 2008 gik i gang med en foranalyse af sygefraværet og dets omkostninger for Høje-Taastrup Kommune, blev sygefraværet for de seneste 12 måneder opgjort til 6,6%. Det fremgår af Falck Healthcares foranalyse-rapport, at FHC forventede, at HTK ville kunne reducere dette sygefravær med mindst 20% i løbet af et år ved at igangsætte Projekt Aktiv Arbejdsmedicin.

Tvist om huslejeforhøjelse - Vibo afd. 830 - Engelholm Alle
Et eksempel på dette findes i denne sagsbeskrivelse fra udvalgsmødet i september 2009, hvor Boligforeningen VIBO anmodede kommunen om at træffe afgørelse i en sag om huslejeforhøjelse for beboerne i Afdeling 830 på Engelholm Allè i Høje-Taastrup.

Movias budgetforslag for 2010 slutbehandles i Byrådet!
Sag 16 på byrådsmødet 20.oktober 2009:
Lidt historie er vistnok nødvendig for at forstå indstillingen i denne sag!
Socialdemokraterne ønskede at få sag på dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet i sidste måned ud fra den meddelelsessag, som blev fremlagt i papirform på Teknisk Udvalgs ordinære møde den 1.september 2009.

Socialdemokraternes 10 indsatser mod ungdomskriminalitet og bandedannelse
Det er desværre ikke første gang byrådet i Høje-Taastrup Kommune må beskæftige sig med problemer i kommunen vedrørende ungdomskriminalitet og bandedannelse. Tilbage i 1999 konstateredes tilsvarende problemer.

Ført bag lyset…..?
En stribe lokalpolitikere føler sig ført bag lyset om forholdene i Tåstrupgård, hvor der siden sommerferien er kommet nye oplysninger frem om våben og skudsikre veste.

Ad hoc - Krim-gruppen: Danmark er ikke på fribillet længere!
Dette notat indeholder en opdateret baggrund for gruppens arbejde og omtale af arbejdet aktuelt opsamlet, herunder især omtale af igangværende forebyggende og konkrete aktiviteter og planer.
Materialet er rettet såvel mod initiativerne overfor utilpassede unge som ikke mindst mod den befolkning, som gerne skulle have gavn af beslutningerne.

Særlig indsats - Taastrupgård - etablering af politisk styregruppe .....
Med henvisning til den nye viden om problemer og udfordringer i Taastrupgård-bebyggelsen, herunder ikke mindst, at unge helt ned til 14-15 år er involveret i, hvad der kan opfattes som kriminelle miljøer, er der behov for en samlet politisk situationsvurdering, analyse af handlemuligheder og ikke mindst iværksættelse af konkrete handlinger til afhjælpning af situationen.

Indsigelser mod:
Lokalplanforslag 2.25.1 - Kommuneplantillæg nr. 18
Indsigelser er fra:
Vesterby Ejerlaug (27 boliger)
A/B Torstorp Nørreby I (41 boliger)
Morelhaven II (42 boliger)
Morelhaven III (57 boliger)
A/B Vesterhegnet (23 boliger)
G/F Vestervang (22 boliger)
A/B Birkebakken I (28 boliger)
A/B Birkebakken II (32 boliger)
Sønderby Ejerlaug (79 boliger)
I alt 351 boliger i Torstorp
samt
G/F Torstorp (v/ formand Benny Gustavsen)

Stor sejr over uduelige politikere....!
Debatten på byrådsmødet tirsdag aften blev hård og uforsonlig om Movias budgetforslag for 2010 - ikke så meget som følge af indholdet her, men mere fordi borgmesteren og formanden for Teknsik Udvalg fortsat troede, at de kunne tryne byrådet ved at nægte sagen behandlet politisk.

Brug Ungdomsskolen!
Vi har udsendt et godt tilbud alle 3400 unge mellem 13 og 18 år, der vil møde nye udfordringer, vil lære noget -og som gerne vil møde andre unge fra Torstorp, Hedehusene, Fløng, Reerslev, Sengeløse, Soderup, Baldersbrønde, Vadsby og Taastrup.

Arbejde til borgere med handicap - der er masser af muligheder!
LBR har udarbejdet en kortlægning og analyse af kommunens arbejde med - og samarbejde om - den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med fysiske og psykiske handicap.

Boligsocialt Årsmøde - 2009!
Igen i år var boligselskabernes lokale bestyrelser og medarbejdere m.fl. indbudt til en debat om vedkommende, aktuelle og spændende emner på det boligsociale årsmøde.

Kamphunde i boligområder?
Boligsocialt Udvalg bad i marts administrationen om at få en udredning af mulighederne for at begrænse problemer og utryghed relateret til kamphunde i boligområder.

Udsættelser af Lejere
Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted, de bor.

Høje-Taastrup har råd til nybyggeri!
Svend-Erik Hermansen, næstformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe, var med ved disse forhandlinger og oplyser, at alle partier var enige om at ansøge om lån på 15 mill. kr. til finansiering af modernisering af køkkener i daginstitutioner og til forbedring af klimaet i daginstitutioner, skoler og andre kommunale institutioner bl.a. med udskiftning af varmeinstallationer, vindues - og facaderenovering m.v.

Bedre bolighenvisning for borgere med størst behov
Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at tilgodese borgere med påtrængende, boligsociale problemer.

Aftale med Elsparefonden skal nedsætte el-forbruget
Høje-Taastrup Kommune indgår kurveknækker- aftale med Elsparefonden - kommunens elforbrug skal nedbringes med 2 % om året 2009-2013.

Beskæftigelsesplan 2009: de unge skal uddannes
Unge og ledige med anden etnisk baggrund end dansk skal hjælpes i beskæftigelse og uddannelse. Det er et af målene i Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan for 2009. Planen, der beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står overfor, ligger nu på hjemmeside

Stort fremmøde til møde om kamp - og muskelhunde
- 90 muskelhunde i Tåstrup - 53 muskelhunde i Hedehusene
Informationsmødet om kamphunde arrangeret af Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup Kommune på Rådhuset havde flere end 125 deltagere

Dansk Supermarked bestemmer selv - og de får lov til det!
Historien om Dansk Supermarkeds måde at opføre sig på overfor et lokalsamfund fortsætter lidt endnu med åbningen af Maxi Zoo nøjagtig, hvor bageren i Gadehaveområdet i sin tid var placeret.

Fremtidig styreform…..?
Flertalsgruppen af borgerlige partier i byrådet foreslog i slutningen af april måned, at "den løbende økonomiske styring skal udvikles i Høje-Taastrup kommune."
Hvad mon det så betyder…?

Udligningsreformen - en appel fra samtlige partier i Høje-Taastrup Kommune's Byråd
Samtlige partier i Høje-Taastrup Kommunes Byråd henvender sig nu med dette brev til Christiansborg om udligningsreformen og det aktuelle forligsudkast. Vores henvendelse rettes til alle partier på Christiansborg.

Hvad gør danskerne syge? - Og hvad gør vi ved det?
Med lidt over 100 deltagere fra alle dele af erhvervsliv og offentlige institutioner i Høje-Taastrup kommune blev årets temamøde arrangeret af Koordinationsudvalget om sygefravær en god oplevelse for deltagerne. Mødets formål var at få flere forskellige bud på hvad vi kan gøre for at reducere sygefraværet og sikre, at medarbejderne kan blive på arbejdspladsen.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk