Værdig ældrepleje

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Værdig ældrepleje
 - Af Svend-Erik Hermansen

Dette års finanslov indeholdt et helt særligt afsnit, hvor kommunen blev beordret til at etablere en ældrepleje, der skal betegnes som værdig – som om det ikke hidtil har været tilfældet….!

Derfor var der medio april indbudt til et stormøde for interesserede borgere og foreninger m.fl. Der var heldigvis mange meldinger på stormødet om forslag til forbedringer, som kunne medføre en værdig tilgang til løsning af opgaver på ældreområdet.

Byrådet får forelagt alle forslag i juni 2016, hvor der så kan træffes konkrete beslutninger på den baggrund. Når værdighedsmidler så kan udmøntes lokalt, er det også vigtigt at tage udgangspunkt i de muligheder, som er beskrevet i de forudsætninger, som finanslovsaftalen udstikker - og samtidig skal vi se på de behov, som ligger lige for. Men ikke mindst skal vi indarbejde værdighedsinitiativerne i den kerneopgave, der nu en gang foreligger for alle parter på ældreområdet.

Resultater fra Stormødet – og nogle kendte behov
Værdighedspolitik
Seniorpolitikken danner grundlag for en værdighedspolitik
 • Sundhed indarbejdes i større omfang, herunder i samarbejdet med andre aktører som sygehusvæsen og almen praksis – i en bedre sammenhæng for at opnå et værdigt og godt patientforløb
 • Færdigbehandlede ældre fra sygehuset skal altid omgående have hjælp til pleje og genoptræning
 • Værdighed indarbejdes i en særskilt kvalitetsstandard
 • Ny måde at arbejde på med fokus på værdighed
 • Organisering af hjemmeplejen således at borgere i langt højere grad møder de samme medarbejdere end det er tilfældet i dag
 • Bekæmpe af ensomhed hos de svageste ældre med tilbud om ledsagelse m.v.
 • Medarbejdere
 • Generel mulighed for opnormering på samtlige plejecentre
 • Opkvalificering af medarbejdere, der leverer praktisk hjælp bl.a. i kommunikation
 • Generel kompetenceudvikling (opkvalificering) i ældreplejen
 • Livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring
 • Områderne checkes grundigt for at opfange behov for ændringer
 • Forebyggende hjemmebesøg opprioriteres med målrettede indsatser
Andre forslag
 • Pårørenderåd for brugere af hjemmeplejenTilbud om faste læger tilknyttet det enkelte plejecenter
 • Behov for demensinitiativer afdækkes i forhold til kommende plejecenter (i Høje Taastrup og i Nærheden)
Folketingsflertallet skaber mere bureaukrati – og giver færre penge
Det er en klar uvane, at Folketinget ikke lader kommunerne om at varetage en politik ud fra de lokale behov, som findes her. Bureaukratikravene overstiger også, hvad vi tidligere har set:
 • Revisorpåtegnet særskilt regnskab for udførelsen af en værdighedspolitik (!)
 • Årlige møder om status over kommunernes udmøntning af værdighedspolitikken
 • Redegørelser til de kommunale hjemmesider og til Ældreministeren
 • Vedtagelse af en såkaldt værdighedspolitik, som vi allerede har igennem seniorpolitikken
Samtidig har folketingsflertallet forud taget mange nødvendige penge fra kommunerne både i 2016 og ikke mindst i de kommende år med de såkaldte omprioriteringsbidrag, som vil medføre meget store besparelseskrav i alle kommuner – også i Høje-Taastrup. De fratagede penge har vi så fået lidt tilbage af…..
Der ligger en stor opgave i at få etableret bedre tilbud til ældre med behov i Høje-Taastrup Kommune; en opgave som aldrig slutter!

Socialdemokraterne er med her med relevante forslag og med sigte på netop at opnå forbedringer indenfor den prioritering af ældreområdet, som vi er tvunget til af skiftende holdninger og beslutninger i Folketinget.

Befolkningsudvikling fordelt på alderskategorier

 

2016

2028

0-2 årige

1.763

2.013

3-5 årige

1.893

2.097

6-16 årige

6.986

7.192

17-24 årige

4.903

4.489

25-64 årige

25.936

30.740

65-79 årige

6.878

7.155

80+årige

1.601

2.856

I alt

49.960

56.542

 Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk