Tilslutningspligt og forblivelsespligt
til fjernvarme i Hedehusene

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

 – med virkning fra 8. april 2011

Byrådet vedtog på sit møde den 22. marts 2011 at indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde. Berørte grundejere i området har modtaget meddelelse om den endelige beslutning.

Retsvirkninger:

1.Eksisterende bebyggelse skal om senest 9 år, dvs. senest 10. april 2020, tilsluttes Høje-Taastrup Fjernvarme. Grundejere som inden da har behov for at udskifte væsentlige varmeinstallationer (olietank, kedel eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal meddele dette til kommunen. Ejendommen skal tilsluttes fjernvarmenettet på dette tidspunkt.

2. Eksisterende bebyggelse, i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde, der allerede forsynes fra Høje Taastrup Fjernvarme, skal forblive tilsluttet.

Tilslutningspligten medfører ikke, at de berørte ejendomme er pålagt at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at kunne modtage forsyning af fjernvarme. Men tilslutningspligten indebærer, at der skal betales tilslutningsafgift, der er en fast engangsudgift, samt de faste årlige afgifter til Høje Taastrup Fjernvarme. Afgifterne skal betales, selv om man ikke ønsker at aftage fjernvarme.

Tilslutningsafgift og de faste årlige afgifter afregnes efter Høje Taastrup Fjernvarmes aktuelle takstblad. Se Høje Taastrup Fjernvarmes hjemmeside www.htf.dk eller ring direkte på telefon 43 55 30 10.

Visse bebyggelser er ikke omfattet af tilslutningspligten. Det gælder for:

Bygninger, hvor Byrådet skønner, at omstilling til fjernvarme vil blive uforholdsmæssig bekostelig på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer.

Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, træfyr, halmfyr og lignende – eller anlæggene tilsammen –efter Byrådets skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter Byrådets skøn dækker mere end halvdelen af bygning ens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

Bygninger, der planlægges nedrevet inden for en kortere årrække.

Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

Bygninger, der er opført som lavenergibygninger.

Hvis din ejendom befinder sig i det tidligere Hedehusene Fjervarmeværks forsyningsområde, og du mener, at din ejendom falder ind under en af ovenstående kategorier, skal du senest den 9. maj 2011 give kommunen besked om det.

Du kan kun kræve ejendommen fritaget for tilslutningspligt med henvisning til ovennævnte undtagelser, hvis kriterierne var opfyldt før den 8. april 2011. Du kan således ikke nu installere et træfyr eller lignende anlæg, og på det grundlag kræve din ejendom fritaget for tilslutningspligten.

Dispensation
Byrådet kan i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning forlænge fristen for tilslutning eller give dispensation fra tilslutningspligten.

Tinglysning
Byrådet vil sørge for, at beslutningen om tilslutningspligt bliver tinglyst på de relevante ejendomme, når klagefristen er udløbet.

Oplysningspligt
Er du ejer af en ejendom, der er omfattet af tilslutningspligt, har du pligt til at orientere eventuelle lejere herom.

Klageadgang
Klagen skal rettes til Energiklagenævnet. Klagen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, senest den 9. maj 2011. Byrådet videresender klagen til Energiklagenævnet sammen med en udtalelse om sagen.

Du kan finde yderligere oplysninger på www.htk.dk/klima.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk