Svend-Erik vil sikre borgeren
retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

- Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

Et af valgkampens store spørgsmål for mange borgere er fremtiden omkring de behov, man kan komme ud for at få brug for i en given situation.

Det kunne være en sygedagpengemodtager, der mister retten til sit forsørgelsesgrundlag eller den ældre medborger, der ikke kan få en nødvendig bevilling (visitation) til hjælp og det kunne være den handicappede, som bliver standset i sin udvikling ved ikke at kunne få en ydelse stillet til rådighed, ligesom det kunne være forældrene til et handicappet barn, som fratages en hjælp, som man hidtil har fået uden problemer.

Eksemplerne er mange, men jeg håber, at ovenstående ”billede” fortæller lidt om, hvor vi som borger kan komme i problemer især i en tid, hvor forsørgelsesgrundlaget til husleje, mad og andre livsfornødenheder altså skal være til stede, hvis man skal have en rimelig tilværelse – og ikke risikerer at gå fra hus og hjem.

Nu er det jo ikke sådan at man altid kan få hjælp af det offentlige; man har også situationer, hvor man forudsættes selv at kunne klare en given forandring eller krise.

Tilbage til overskriften, som baserer sig på en del henvendelser og sager til mig gennem de seneste år, hvor det har været nogenlunde uforståeligt, hvorfor der lige netop er truffet den afgørelse eller givet det afslag.

Gældende lov og ret

Forudsætningen for en given ydelse findes i lovgivningen, som så i øvrigt ændres fra tid til anden, hvilket besværliggør viden om, hvad der lige nu gælder.

Lokalt er der på dette grundlagt normalt fastlagt en såkaldt kvalitetsstandard, som besluttes af byrådet efter behandling i et eller flere af fagudvalgene. Et eksempel: http://www.htk.dk/Borger/Aeldre/Aeldre/Kvalitetsstandarder.aspx - ligesom der også kan være en særlig politik på området.

Som det måske nok kan anes, vil der være mulighed / risiko for fejlfortolkninger undervejs i den sagsbehandling, som det pågældende kommunale område skal foretage i hver enkelt sag med stor betydning for borgeren.

Her vil der normalt altid være et felt, hvor borgeren mener at kende sin sag og sine omstændigheder og behov bedst, mens sagsbehandleren altid skal tage hensyn til de love og bestemmelser, der nu en gang er gældende lov og ret på området.

Hvis man ikke kan blive enige, er der altid klagemuligheder til diverse nævn, men det løses et behov eller en sag nu sjældent af! Borgerne kan også klage til Borgerrådgiveren.

Hvordan kan vi så komme tættere på et mere løsningsorienteret borgerforløb uden følelsen af umenneskelighed og klager og utilfredshed?

Det kan man formentlig aldrig nå fuldstændig, men man burde kunne komme tættere på at få opfyldt sine forventninger, hvis der foretages en egentlig forventningsafstemning, hvor der måske kunne gøres mere ud af at bruge tid på klargøring af gældende forudsætningen i samtalen med borgeren frem for bare et afslag, som ikke er den bedste måde at opnå en konstruktiv dialog, som mennesker ellers normalt altid kan profitere af.

Socialdemokraterne har bl.a. på denne baggrund – og ud fra mange sager – foreslået følgende overfor byrådet:

Styrkelse af sagsbehandlingen på handicapområdet

Regeringen har d. 4. oktober 2013 offentliggjort en handlingsplan for handicapområdet. Det overordnede mål med handlingsplanen er et inkluderede samfund præget af mangfoldighed, ligeværdighed og respekt for forskellighed.

Som en del af handlingsplanen ønsker man at sætte ekstra fokus på kvaliteten i kommunernes indsats på handicapområdet, så der i højere grad træffes korrekte afgørelser.

Der skal derfor oprette en Task Force, som skal hjælpe kommunerne med deres håndtering af sager på handicapområdet.

Socialdemokraterne foreslår, at Høje Taastrup Kommune gør brug af denne Task Force.

Socialdemokraterne ønsker at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling. Dette skal ske med udgangspunkt i den enkelte borgers retssikkerhed samt øget fokus på dialog mellem mennesker med handicap og de ansatte i kommunen.

Det er et initiativ på et område, hvor der formentlig også i andre kommuner er lignende baggrund for problemer, der rammer den enkelte familie eller den enkelte borger – og det vil vi meget gerne have gjort op med.

Et eksempel, hvor også vi politikere bliver frustrerede, er den stor overflytning til den gamle Parkskole, hvor udviklingshæmmede fik et såkaldt – mængdebaseret - ”tilbud” om at være her i fremtiden frem for på de nuværende placeringer; her blev Socialdemokraternes krav om individuel sagsbehandling nærmest grinet ud fra flertallets side!

Jeg er dermed heller ikke sikker på, at borgeren / familien i alle situationer føler sig taget alvorligt i en sagsbehandling – og det skal vi altså have lavet om på!

Det betyder ingenlunde, at der så altid vil være udbetaling af ydelser eller at borgeren får ret på alle områder, men der skal være en helhedstilgang i sagsbehandlingen uanset hvor borgeren møder kommunen – og her kunne der nok opnås forbedringer til gavn for såvel borger som den administration, som kunne slippe for en langstrakt sagsbehandling med klager over afgørelser.

Det nye byråd skal derfor i de respektive fagudvalg starte med at få en grundig indføring i pligter og rettigheder og muligheder for at kunne hjælpe borgerne uanset om det som indledningsvis nævnt er en sygedagpengemodtager, en fleksjobber eller en familie med et handicappet barn m.fl.

Byrådsmedlemmerne skal ikke til at være sagsbehandlere, men skal have en klar opgave med at sikre borgeren retssikkerhed i sagsbehandlingen, ligesom man måske kunne ændre og præcisere en kvalitetsstandard, som selvfølgelig også skal være præget politisk.

Det kræver også en indsats til medarbejdere i dag i frontlinjen med den enkelte borges sag; her stiller antal medarbejdere uddannet til arbejdsopgaverne – også den helhedsorienterede del – store krav til beslutningskraft i byrådet, men uanset økonomi til uddannelse og måske ændrede normeringer vil der være mange fordele ved prioritering her.

Ved at gå ind i den enkelte borgers problemstillinger på et givet område vil man nemlig også kunne få borgerne til at være med til at bruge egne ressourcer – og skabe ejerskab - til at være en ligeværdig partner i det velfærdssamfund, som vi socialdemokrater altid har været med til at udvikle og ikke mindst lige nu er med til at stå vagt om.

Danmark – og Høje-Taastrup – er nemlig på mange måder et rigtig godt sted at leve i ud fra det velfærdssamfund, vi har besluttet os for gennem deltagelse i de demokratiske processer og gennem skattebetalingen!

Alle har krav på en god fremtid, hvorfor politikerne i fremtiden må mere på banen her.

Overskriften er fundet her: , hvor Svend-Eriks holdninger til fremtiden i Høje-Taastrup Kommune er sat på ord – og i billeder! Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk