Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske
senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

  - Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9

Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden.

Udvalgsbehandlingen af sagen i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed til følge om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital - og måske til Hvidovre Hospital i et vist omfang.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts (21. A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - ÆSU Sagsnr: 15/4952) om at protestere mod den påtænkte flytning, var der nu en anden holdning fra de Konservative i udvalget.

Socialdemokraterne stillede forslag om at sige meget klart fra overfor planerne fra Direktionen på Hvidovre Hospital om flytning fra Glostrup Hospital af de medicinske sengeafsnit – og det er det samme forslag fra os her i aften:

Kommentarer til ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler

HTK undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital.

Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten på Glostrup Hospital.

Befolkningsudviklingen på det pågældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning - tværtimod.

HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet – indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatriske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital – hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

Det er min klare opfattelse, at jo hurtigere og jo klarere, der bliver sagt fra – jo større mulighed er der for at politikere og andre beslutningstagere (!) måske vil lytte efter…….

Borgmesteren mente, at forslaget fra os var helt unødvendigt som bidrag til høringssvaret om fremtiden……

Sagens behandling på byrådsmødet med nedstemningen af Socialdemokraternes forslag af det borgerlige - og især magtfuldkomne konservative flertal - medfører desværre nu stor usikkerhed om kommunens holdning til hele det medicinske område på den københavnske vestegn; det kan få meget alvorlige følger for fremtiden!

Svend-Erik HermansenSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk