Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Sagstype.:

Plan- og Miljøudvalget   I

Sagsid.:

2140777

Dok.nr.:

2381119

Åben sag

22. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune


Sagsfremstilling:

I forbindelse med overvejelserne om placering af ny forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune har Vestforbrænding anmodet kommunen om at indsende en kapacitetsansøgning til Miljøstyrelsen. Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende affaldsgrundlaget for udvidelse af forbrændingskapaciteten. Kapacitetsansøgningen er således en ansøgning om godkendelse af affaldsgrundlaget for en eventuel udvidelse af forbrændingsdkapaciteten.

Kapacitetsansøgningen omfatter en ny ovnlinie 7, der planlægges etableret ved Lervangen, Høje-Taastrup eller Hovedgaden, vest for Rockwool/Hedehusene. Ovnlinien omfatter et kraftvarmeproduceret anlæg med en kapacitet på 35 ton/time ved en brændværdi på 12 GJ/ton. Af ansøgningen fremgår, at anlægget planlægges taget i drift i slutningen af 2015. Vestforbrænding tilkendegiver i kapacitetsansøgningen, at Vestforbrænding planlægger at etablere en miljøpark, hvor det nye forbrændingsanlæg skal indgå. Miljøparken skal være et udstillingsvindue for moderne teknologier til ressourcegenvinding og affaldsbehandling. Beliggenheden giver mulighed for på et senere tidspunkt at etablere yderligere en ovnlinie, og dermed sikre Vestforbrændings affaldsforbrændingskapacitet på lang sigt. Fjernvarmeproduktionen vil blive afsat til VEKS (VestEgnens KraftvarmeSelskab I/S).

I kapacitetsansøgningen redegøres for følgende punkter:

Når Miljøstyrelsen har vurderet ansøgningen i forhold til den overordnede planlægning af behandligskapaciteterne, er proceduren herefter, at styrelsen vil melde sine bemærkninger tilbage til affaldsselskabet og anmode om en egentlig ansøgning til realitetsbehandling. Først i denne fase skal Vestforbrænding redegøre for den endelige lokalisering af forbrændingskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune. Inden dette tidspunkt skal Byrådet have truffet endelig beslutning om forbrændingskapacitetens lokalisering, idet Høje-Taastrup Kommune skal give den endelige godkendelse af projektet. Vestforbrænding oplyser, at endelig beslutning senest bør foreligge i maj 2010.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven og varmeforsyningsloven

Plangrundlag:

Plangrundlag er endnu ikke besluttet af Byrådet.

Information:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

I kapacitetsansøgningen redegør Vestforbrænding for udviklingen i affaldsmængderne frem til 2035. Redegørelsen baseres på to scenarier: Et hovedscenarie og et høj-vækst scenarie.

I hovedscenariet forventes affaldsmængden at stige med 1,38% om året i perioden 2007-2035: Fra 628.100 tons i 2009 til 918.751 tons i 2035. I høj-vækstscenariet forventes den gennemsnitlige vækst at være på 1,49% i perioden 2007-2035: Fra 624.961 tons i 2009 til 945.979 tons i 2035.

Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende den udførte beregning og vurdering af affaldsgrundlaget.

Andre relevante dokumenter:

Kapacitetsansøgning for nyt forbrændingsanlæg (2381639).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kapacitetsansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.

Plan- og Miljøudvalget 10-06-2009 (Sag 8)

Anbefales.

A anbefaler, at sagen udsættes til realitetsbehandling efter at følgende oplysninger er indhentet fra Vestforbrænding (ansøger):

Økonomiudvalget 16-06-2009 (sag 20)

Anbefales.

A anbefaler, at sagen udsættes til realitetsbehandling efter at følgende oplysninger er indhentet fra Vestforbrænding (ansøger):


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk