Hvorfor kan man ikke få lov at
behandle sager,der er på dagsordenen....?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Hvorfor kan man ikke få lov at behandle sager,der er på dagsordenen....?
Forslag fra A om Lighed i Sundhed

Læs forrige side: Sager på en dagsorden kan da behandles - undtagen i Høje-Taastrup Kommune.....

Baggrund

 

Socialdemokraterne vil gerne have Meddelelsessag / Bilag 3: Innovationsproces for "Lighed i sundhed" fra Ældre - og Sundhedsudvalgets møde i dag til behandling førstkommende byrådsmøde den 17.juni 2014 i henhold til reglerne om sådanne sagers mulige behandling fastsat i Notat fra Juridisk Afdeling dateret 2.november

2010.

Socialdemokraterne ønskede på Ældre - og Sundhedsudvalgets møde 3.juni 2014 at godkende dagsordenen i henhold til Punkt 1 ud fra dagsordenens punkt 2, hvor bilag 3 havde et indhold, der ikke kunne tages til efterretning uden en drøftelse og egentlig beslutning i udvalget.

Det blev desværre nægtet af formanden, hvorfor Socialdemokraterne ønsker sagen behandlet ud fra indholdet i notat af 26.maj 2014.

De nærmere årsager blev gennemgået mundtligt udvalgsmødet og disse årsager vil blive uddybet i forbindelse med sagens behandling byrådsmødet.

Herunder skal der kunne gives en forklaring de fejlagtige oplysninger i sagsfremstillingen (bilagsteksten) om beslutningstidspunkt.

Selve fortolkningen af udvalgsbeslutningen i april 2014 ønskes også drøftet - særligt i relation til en foretagen bevilling 325.000 kr. da det nu er oplyst, at der allerede inden en egentlig udvalgsbehandling her i juni er indgået en kontrakt med en lokal projektmager uden særlig ekspertise eller specifik viden på sundhedsområdet.

Endvidere ønskes der en forklaring , at der på trods af sagsfremstillingen i april 2014, ikke "I juni er forelagt udvalget/byrådet et oplæg til procesplan for projektet til godkendelse".

Socialdemokraterne ser frem til muligheden for at opklaret hvorfor sagen har udviklet sig denne måde - og ikke mindst ser vi frem til at kunne drøfte mulighederne for at skabt et bedre grundlag for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at få skabt en bedre sundhedstilstand for alle borgere.

 

Innovationsproces for Lighed i sundhed

Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet i marts 2014, besluttede udvalget, at administrationen arbejder videre med at udvikle nye løsninger via innovationsprocesser i et samarbejde med borgere, brugere, politikere og andre interessenter. Denne sag indeholder en procesbeskrivelse for arbejdet med innovation på Lighed i sundhed”. Innovationsprocessen sigter mod at komme med løsningsforslag til en række initiativer, som kan bidrage til at skabe forandring i forhold til problemstillingen omkring Lighed i sundhed”.

Innovationsprocesser adskiller sig fra traditionelle projektforløb ved at have flere ubekendte, at være en mindre styrbar proces og ikke på forhånd have opstillede succeskriterier og målbare mål. Forløbet kan ikke planlægges detaljeret forhånd; det gøres efterhånden, som vi i løbet af processen bliver klogere og træffer nogle valg for fokusering.

Nedenfor er en kort beskrivelse af innovationsprocessen, som den pt. er planlagt at forløbe. Administrationen er ved at indgå i samarbejde med Teknologisk Institut om udførelsen af processen.

Maj til primo september 2014: Vidensindsamling og fokusering

I denne periode indsamler administrationen viden om problemstillingen Lighed i sundhed”. Viden bliver indsamlet ved hjælp af en række forskellige metoder, f.eks.:

· Interviews med borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere på sundhedsområdet om deres syn og oplevelse af sundhed/usundhed, lighed/ulighed og hvordan dette indvirker borgernes liv.

· Andre antropologiske metoder, hvor f.eks. borgere via dagbøger og billeder beskriver deres hverdag og dermed giver indblik i, hvordan lighed i sundhed udfolder sig i deres liv.

· Indsamling af fakta omkring borgernes sundhed og sociale forhold.

· Indsamling af viden om kommunens igangværende indsatser sundhedsområdet.

· Afdækning af, hvem kommunen samarbejder med sundhedsområdet, men hvem der kunne være relevante fremtidige samarbejdspartnere.

· Afdækning af, hvordan der arbejdes med lighed i sundhed andre steder.

Administrationen har påbegyndt vidensindsamlingen og har lavet de første interviews med borgere og medarbejdere. Disse interviews viser, at lighed/ulighed og sundhed er meget komplekse begreber, som opfattes mange forskellige måder. Oplevelsen indtil videre er, at borgerne er glade for at blive spurgt og gerne vil medvirke.


Den viden, som bliver indsamlet vil blive brugt til at en forståelse af problemfeltet Lighed i sundhed”. De spørgsmål, som administrationen vil arbejde med i analysen er f.eks.: Hvordan arbejder vi med sundhed, og hvorfor arbejder vi på denne måde? Er der andre perspektiver på sundhed, og hvordan arbejdes der med sundhed andre steder? Har vi stirret os blinde på noget og dermed udelukket vigtige perspektiver?

Resultat af vidensindsamling og fokusering

 

Analysen af den indsamlede viden bliver brugt som fundament i det videre arbejde og til at formulere et innovationsspørgsmål, som er det, der arbejdes videre med i den næste fase, som er idegeneringsfasen, som forløber fra september til november.

September: Ideskabelse

I denne periode afholdes der ideworkshops, hvor borgere, politikere og forskellige fagfolk og samarbejdspartnere skal deltage. På disse workshops samles netop mange forskellige mennesker, så der komme mange forskellige ideer banen. Deltagerne skal med udgangspunkt i de innovationsspørgsmål og innovationsopgaver, som er resultatet af videnindsamling, komme med ideer til mulige løsninger.

Hvem der helt konkret skal deltage i disse worshops er endnu ikke afklaret. En del af svaret derpå ligger i resultaterne fra videnindsamlingen. Det er dog vigtigt, at deltagerne i processen er åbne over for nye ideer og kan lade sig inspirere af og bygge videre på andres ideer. Og så skal deltagerne kunne ”slippe” egne forståelser og opfattelser af lighed i sundhed, hvis videnindsamlingen peger i en anden retning. For deltagerne skal kunne tænke utraditionelt og kunne tænke nye tanker.

Workshoppene vil blive faciliteret af Teknologisk Institut og administrationen.

Resultat af ideskabelsen

Resultatet af denne fase vil blive en lang række ideer og tanker omkring mulige løsninger. De skal herefter bearbejdes for til sidst at kunne blive til de endelige forslag til nye løsninger sundhedsområdet. Oktober og november: Ideudvikling og konceptdesign

I denne periode arbejder Teknologisk Institut og administrationen videre med de mange ideer, som kommer ud af ideworkshoppene. Denne bearbejdning består blandt andet i at udvikle på ideer ved at give dem mere indhold og undersøge deres potentiale og realiserbarhed. I processen skal der bruges viden fra fagfolk, og nogle af ideerne skal måske testes på borgere eller medarbejdere, for at de udvikles eller forkastes. De ideer, som lever videre efter udviklingen og bearbejdning kaldes for koncepter.

Sidste led i fasen er, at koncepterne bliver beskrevet og illustreret, så de kan forelægges Ældre- og

Sundhedsudvalget og Byrådet.

Resultatet af ideudvikling og konceptdesign

 

 

Ambitionen er, at der produceres et eller flere koncepter, som tilbyder nye tilgange til og løsningsmuligheder

Lighed i sundhed”. Hvad disse koncepter kommer til at omhandle, hvor store eller hvor små de bliver, hvor ressourcekrævende og hvor anderledes de bliver vides ikke på dette tidspunkt. Det kan også risikeres, at processen viser, at det som der gøres nu i forhold til problemstillingen, er de bedste bud løsninger. Denne risiko ligger som et vilkår i alt innovationsarbejde.

December: Præsentation og udvælgelse af koncepter

I december vil Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet blive præsenteret for de koncepter, som er blevet udviklet. Det er herefter op til Byrådet at beslutte, hvilke koncepter Kommunen efterfølgende skal igangsætte og dermed også hvilke eventuelle ændringer i forhold til forståelsen af Lighed i sundhed kommunen skal implementere.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk