Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Hvad gør danskerne syge? - Og hvad gør vi ved det?

Med lidt over 100 deltagere fra alle dele af erhvervsliv og offentlige institutioner i Høje-Taastrup kommune blev årets temamøde arrangeret af Koordinationsudvalget om sygefravær en god oplevelse for deltagerne. Mødets formål var at få flere forskellige bud på hvad vi kan gøre for at reducere sygefraværet og sikre, at medarbejderne kan blive på arbejdspladsen.

I sin velkomst sagde formanden for Koordinationsudvalget, Svend-Erik Hermansen, at var rigtig glad for at se, at så mange har valgt komme her i dag for at høre om hvad der gør danskerne syge – og ikke mindst hvad vi kan gøre ved det! I Koordinationsudvalget har vi fokus på at skabe et rummeligt arbejdsmarked, og nøgleordene for vores indsats er ”forebyggelse, fastholdelse og integration”.

Kort fortalt arbejder vi meget med at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Som eksempler nævnte Svend-Erik Hermansen den igangværende kampagne, der skal skabe opmærksomhed om muligheden for at ansætte en medarbejder i fleksjob.

Og så har vi gennem lang tid haft stor fokus på sygefravær og har iværksat forskellige aktiviteter på dette område. Vi har for eksempel haft fokus på de ledige borgere, der bliver syge, og som er i fare for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi er ved at udarbejde en kampagne overfor de praktiserende læger, der skal hjælpe borgeren med at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom.

Men hvorfor egentlig bruge tid og kræfter på sygefravær?

Sygefraværet har store konsekvenser for virksomhederne, for samfundet som helhed og ikke mindst for det enkelte menneske: Produktions- og kvalitetstab i den enkelte virksomhed, Større belastning af tilbageværende kolleger, Ventetider, Et samfundstab på mange milliarder - og alene hos os havde vi sidste år nettoudgifter til sygedagpenge for ca. 48 mio. kr. – penge, som vi da sagtens kunne anvende anderledes – eller lade være med at indkræve fra skatteborgerne. Smerter, gener og manglende livskvalitet for det enkelte menneske er også en væsentlig årsag til initiativer for at imødegå dette. Det er derfor indlysende, at det er vigtigt at bruge kræfter at forebygge og nedbringe sygefraværet!

Derfor er det nødvendigt at finde løsninger, der indebærer, at medarbejdere kommer hurtigt tilbage efter sygdom og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet, og det skal dette gå-hjem-møde gerne bidrage til!

Oplægsholderne bidrog i meget høj grad med mange løsningsforslag og gav en hel aktuel viden på mange områder.

Læge Martin L. Nielsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød fortalte engageret om dagligdagens fortrædeligheder, som kunne give sygdom, når indflydelsen var for lille og han understregede behovet for mere fokus på at undgå stress og angst på fremtidens arbejdsmarked med plads til mere glæde og gensidig støtte i arbejdet.

Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Handel & Service kom i sit indlæg især ind på behovet for at få fastlagt en sygefraværspolitik på virksomhederne som et af de gode redskaber for håndtering af situationer med sygefravær, hvor især opfølgningen gennem syge – og fraværssamtaler var et godt redskab til nedbringelse af fraværet.

Formanden for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, Erling Bonnesen (V) noterede i sit indlæg, at samfundet var et andet i dag end for en generation siden; nu var det i orden at fortælle, at man kunne have ondt i livet med fravær til følge i modsætning til tidligere. Her var det så i en større sammenhæng vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og politikere hele tiden udviklede vidensgrundlaget og han anbefalede, at man også altid kiggede på arbejdsmiljøet som en af årsagerne til fravær.

På Svend-Erik Hermansens forespørgsel lovede Erling Bonnesen, at man i Folketinget vil være meget opmærksom på de lange ventetider for diagnoser og behandling, som jo påvirkede såvel sygedagpengesagernes længde som ikke mindst de mennesker, der kom på venteliste.

Deltagerne i konferencen var efterfølgende i dialog med indlederne, som svarede ud fra de forskellige forudsætninger

Svend-Erik Hermansen afrundede konferencen med at takke for en rigtig spændende aften og med håbet om, at aftenens oplæg havde givet inspiration til at tage fat på sygefraværet på arbejdspladserne.

Fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med længerevarende sygdom er en fælles opgave, som vi må løfte i samarbejde med virksomheder, medarbejdere og andre samarbejdsparter, og han udtrykte håb om, at dette gå-hjem-møde har bidraget til en fælles forståelse, som er udgangspunktet for en styrket indsats.

Sluttelig oplyste han, at den 1. januar 2006 bliver Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune nedlagt og i stedet oprettes et lokalt beskæftigelsesråd, som bl.a. overtager Koordinationsudvalgets opgaver med at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune arbejder for at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Koordinationsudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Handicaporganisationerne, lægerne, Integrationsrådet og Byrådet.