Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
Frivilligt arbejde – kommunen skal kunne forsikre frivillige!
 
  - Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne – byrådsmødet 27.januar 2015

Læs udtalelsen fra statsforvaltningen på linket herunder

Statsforvaltningens udtalelse af 15. december 2014 om forsikring af frivillige


Vi har bedt om, at byrådet behandler Statsforvaltningens afgørelse om forbud mod forsikring af frivillige ud fra vores drøftelse af sagen på Ældre – og Sundhedsudvalgets Januarmøde.

Vi foreslår på baggrund af Statsforvaltningens fortolkning af regelsættet om frivilligt arbejde og forsikring, at der – sammen med andre kommuner - arbejdes for muligheder for kommunal stillingtagen til sikring af frivillige, når de arbejder med frivilligt arbejde uanset hvor på kommunale områder.

Det gælder arbejde med ældre, med frivilligt arbejde i idrætten, med socialt og humanitært arbejde samt med frivillige overalt i det kommunale univers, hvor flere og flere frivillige indgår i mange former for samarbejde til gavn for utrolig mange medborgere i kommunen.


Byrådet opfordres derfor til omgående at rette henvendelse til KL for at få medvirken til fjernelse af denne barriere for deltagelse i frivilligt arbejde.


Barrierefjernelsen er i øvrigt noget, Regeringen har haft højt på dagsorden så sent som i oktober 2014 med udgivelsen af en publikation, som med 10 konkrete initiativer skulle gøre det nemmere at være frivillig. I den forbindelse henvises der faktisk en del steder til drøftelser med KL om de forskellige barrierer, der kan være for frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde udgør som nævnt en stor og positiv opgave sammen med det almindelige arbejde på mange forskellige kommunale områder; en vedtagelse her i aften vil også være en klar markering overfor alle frivillige i Høje-Taastrup Kommune.

Vi skal nemlig kunne forsikre frivillige i arbejde uanset hvor i den kommunale verden!

Forslaget blev vedtaget af et enigt byråd med den tilføjelse, at der også skulle rettes henvendelse til Socialministeren om sagen.
Statsforvaltningen

Tilsynet

Statsforvaltningens udtalelse af 15. december 2014 om forsikring af frivillige


Statsforvaltningen har ved breve af 15. december 2014 til Skanderborg, Høje- Taastrup samt Holbæk Kommuner udtalt sig om kommuners mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen.

Statsforvaltningen udtaler bl.a., at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige ikke ses at være reguleret i den skrevne lovgivning, og at spørgsmålet derfor skal afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – kommunalfuld- magtsreglerne.

Statsforvaltningen udtaler videre, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at det må lægges til grund, at kommunal tegning af ulykkes- eller ansvarsforsikring for frivillige ville indebære økonomisk kompensation til den frivillige uafhængigt af, om kommunen kunne gøres erstatningsretligt ansvarlig. Det fremgår, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er godtgjort en tilstrækkelig konkret kommunal interesse, der kan begrunde tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige.

Statsforvaltningen udtaler på den baggrund som sin opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsforvaltningerne, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. § 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har besluttet, at tage Statsforvaltningens sag om forsikring af frivillige op til behandling og skal i den anledning anmode Statsforvaltningen om en udtalelse om sagen og om sagens akter. Udtalelse og akter bedes fremsendt til ministeriet senest den 18. februar 2015.

Kommuner, der måtte have tegnet sådanne forsikringer, som Statsforvaltningens udtalelse omhandler, kan fortsætte deres praksis, mens sagen behandles i ministeriet.

Kopi af dette brev er til orientering sendt til KL samt til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk Kommuner.


Med venlig hilsen
Lise Riddersholm Husted