Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemFjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu
– i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Der er nu sået tvivl om det politiske beslutningsgrundlag i sagen om forslaget fra direktionen på Hvidovre Hospital om flytning af de medicinske senge fra Glostrup Hospital.

Derfor har regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard nu taget initiativ til at få sagen på den politiske dagsorden:

Fra: Maja Holt Højgaard
Sendt: 19. april 2015 21:56
Til: 'rr-sporgsmal@regionh.dk'
Emne: Spørgsmål til HOPP 2020 og ændringsforslaget fra Amager-Hvidovre Hospital

I forbindelse med høringen af Hospitals og PsykiatriPlan 2020 (HOPP 2020) har Amager Hvidovre Hospital sendt et ændringsforslag ud som rejser en række spørgsmål om belægget for forslaget. Disse drejer sig især om hvad befolkningen i Glostrup Hospitals nuværende optageområde kan forvente i fremtiden.

Spm. 1: Hvordan ser befolkningsudviklingen for optageområdet for medicinsk afdeling på Glostrup ud i dag og hvordan forventes den at se ud i fremtiden?

Spm. 2: Der henvises i ændringsforslaget til rekrutteringsbesvær på medicinsk afdeling på Glostrup i dag. Hvordan har den givet sig til udtryk? Hvilke ledelsesmæssige indsatser har der været for at øge rekruttering og gøre afdelingen attraktiv som arbejdsplads?

Spm. 3: Der henvises i ændringsforslaget til behandlingskvaliteten. Er der nogen dokumentation for at behandlingskvaliteten skulle være lavere på Glostrup end på de afdelinger, der i dag ligger på Amager og Hvidovre. Og hvad er der i så fald gjort af initiativer til at holde kvaliteten oppe på Glostrup?

Spm. 4: Hvordan er forskningsmiljøet blevet understøttet på den medicinske afdeling på Glostrup?

Spm. 5: I fald man vælger at lade forslaget fra Amager Hvidovre Hospitaler gå igennem, hvilke konsekvenser vil det have i forhold til transportmuligheder fra Glostrups nuværende optagekommuner. Hvordan påvirker det de afstandsfølsomme befolkningsgrupper?

Spm. 6: Er der nogle forhindringer for at Amager Hvidovre kan fortsætte som udefunktion på Glostrup Hospital indtil nybyggeriet på Hvidovre matriklen er færdig.

Spm. 7: Hvordan vil det påvirke overbelægningssituationen på Amager og Hvidovre Hospital at huse de ekstra patienter fra Glostrups nuværende optageområde? Hvordan vil det påvirke akutmodtagelserne på baggrund af de tal vi kender fra de tre modtagelser i 2010-2014?

Vi er meget glade for disse meget relevante spørgsmål, som også kan være med til at opklare om der foregår uhensigtsmæssige ledelsesmæssige initiativer i det sygehusvæsen, som vi alle er meget afhængige af fungerer optimalt uanset om vi er borgere i Høje-Taastrup Kommune eller andre steder i Region Hovedstaden….

Socialdemokraterne har som bekendt stillet forslag om at sige meget klart fra overfor planerne fra Direktionen på Hvidovre Hospital om flytning fra Glostrup Hospital af de medicinske sengeafsnit:

”HTK undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital.

Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten på Glostrup Hospital.

Befolkningsudviklingen på det pågældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning - tværtimod.

HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet – indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatriske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital – hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.”

Det er min klare opfattelse, at jo hurtigere og jo klarere, der bliver sagt fra – jo større mulighed er der for, at politikere og andre beslutningstagere (!) måske vil lytte efter…….

Find meget mere om baggrunden for denne sag her:
NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital! 17.marts 2015
og
Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital! 

Sagen behandles på byrådsmødet den 28.april.

Svend-Erik Hermansen, socialdemokrat og medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i HTK