En værdig ældrepleje – hvordan…?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 

Logo

-    Af Svend-Erik Hermansen. Medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget

Næste års finanslov indeholder et særligt afsnit, hvor kommunerne bliver pålagt at etablere en ældrepleje, der skal betegnes som værdig – som om det ikke hidtil har været tilfældet….!

Her følger formuleringerne fra aftaleteksten til finanslov 2016:

En værdig ældrepleje
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Parterne er samtidig enige om at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje gennem en markant tilførsel af midler til ældreområdet, der skal understøtte en ny måde at arbejde på med øget fokus på værdighed. Med Aftale om finansloven for 2016 afsættes derfor 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.
De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale (varme hænder) og til kompetenceudvikling med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen mv. Dette skal ske ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt. Med henblik på at sikre, at de afsatte midler kommer de ældre til gavn allerede i
2016, fordeles midlerne mellem kommunerne fra starten af 2016.

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række konkrete områder i relation til en værdig ældrepleje, herunder bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring. Samtidig skal værdighedspolitikken tydeliggøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i den pågældende kommune. I udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen sikre, at eksempelvis de lokale ældreråd, eventuelt øvrige relevante
parter, pårørende samt medarbejdere inddrages.

Aftaleparterne er enige om, at en værdig ældrepleje tilrettelægges bedst med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold. Indførelsen af kommunale værdighedspolitikker understøtter princippet om, at det er kommunerne, som er tættest på borgerne, og derfor har mulighed for at prioritere og tilrettelægge indsatsen, hvor behovet er størst, og hvor indsatsen imødekommer den ældre borgers ønsker.
Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Kommunerne skal i forbindelse med offentliggørelsen af værdighedspolitikken i 2016 redegøre for, hvordan de arbejder med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt i 2016 til at understøtte arbejdet ift. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død. Det skal endvidere fremgå, at midlerne ligger udover de vedtagne budgetter for 2016. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne skal fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet for årene 2017 til 2019. Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne er enige om at gøre endelig status for ordningen i foråret 2019. Aftaleparterne er desuden enige om på et årligt møde (i sensommeren 2016 og foråret 2017) at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Efter endelig status i 2019 vil midlerne fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Når man ser lidt bort fra mulighederne i dette udspil, er det en klar uvane, at Folketinget ikke lader kommunerne om at vedtage en politik på et område ud fra de lokale behov, som findes her. Bureaukratikravene overstiger også, hvad vi tidligere har set:
-    Revisorpåtegnet særskilt regnskab for udførelsen af en værdighedspolitik (!)
-    Årlige møder om status over kommunernes udmøntning af værdighedspolitikken
-    Redegørelser til de kommunale hjemmesider og til Ældreministeren
-    Vedtagelse af en egentlig såkaldt værdighedspolitik, som vi faktisk allerede har igennem seniorpolitikken
Samtidig har folketingsflertallet taget nødvendige penge fra kommunerne både i 2016 og ikke mindst i de kommende år med de såkaldte omprioriteringsbidrag, som vil medføre meget store besparelseskrav i alle kommuner – også i Høje-Taastrup.

Det videre arbejde
Når værdighedsmidlerne skal udmøntes lokalt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i de muligheder, som er beskrevet i de forudsætninger som finanslovsaftalen udstikker - og samtidig skal vi se på de behov, som ligger lige for. Men ikke mindst skal vi indarbejde værdighedsinitiativerne i den kerneopgave, der nu en gang foreligger for alle parter på ældreområdet.
Her er nogle bud på initiativer ud fra behov og muligheder:
Værdighedspolitik
•    Seniorpolitikken danner grundlag for ny såkaldt værdighedspolitik
•    Sundhed indarbejdes i større omfang incl. formuleringer om samarbejdet med andre aktører som sygehusvæsenet og almen praksis – en bedre sammenhæng
•    Udviklingstiltag for den ældre medicinske patient
Ny måde at arbejde på med fokus på værdighed
•    Omorganisering af hjemmeplejen således at borgere i langt højere grad møder de samme medarbejdere end det er tilfældet i dag
•    Bekæmpe ensomhed hos de svageste ældre med tilbud om ledsagelse m.v.
Personale
•    Generel opnormering på samtlige plejecentre efter forslag herfra
•    Opkvalificering af medarbejdere, der leverer praktisk hjælp
•    Generel kompetenceudvikling (opkvalificering) i ældreplejen
•    Bemande det nye Sundhedscenter bedre med sygeplejerskeadgang
•    Overveje nulstilling af pulje vedr. sygefravær på hele ældreområdet
•    Udvikling af kommunens omsorgssystemer
Livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring
•    Områderne checkes grundigt efter for at opfange behov for ændringer
•    Forebyggende hjemmebesøg opprioriteres med målrettede indsatser
Andre forslag
•    Tilskud til pensionister til gymnastik overvejes

Hvordan gennemfører vi så dette arbejde?

Det sker i samarbejde med bl.a. Seniorrådet, medarbejderne gennem de faglige organisationer og foreninger for ældre, hvor der også kan hentes megen inspiration, ligesom pårørende sandsynligvis også gerne vil ytre sig før vedtagelsen og igangsætningen af en politik for værdighed.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk