Budgetforlig for 2016

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Mellem partierne Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti er der indgået forlig om budgettet for 2016. Der er desuden indgået forlig om en række større anlægsinvesteringer i perioden 2016-2019.

Budgetforliget sikrer en fortsat god økonomi i Høje-Taastrup Kommune, og et højt serviceniveau for borgerne.

Budgettet løser de aktuelle budgetudfordringer foranlediget af merforbruget på voksenhandicap-området og virkningen af det af regeringen indførte omprioriteringsbidrag i 2016. En eventuel realisering af omprioriteringsbidraget i 2017 – 2019 udgør dog en betydelig usikkerhedsfaktor for kommunens økonomi.  

Partierne er enige om, at der i tilfælde af tilbageførsel af midler fra omprioriteringsbidraget til øremærkede puljer eller betingede tilskud på udvalgte områder, vil kunne aftales omprioriteringer i budget 2016, hvis servicen og rammerne på områderne vurderes at være tilstrækkeligt dækket ind af kommunens egen budgetramme.

Styrkelse af rammevilkårene for erhvervsliv og nedbringelse af ledighed.
Budgetforligspartierne fortsætter kommunens erhvervsfokus og forbedrer erhvervslivets rammevilkår – også for at sætte fokus på behovet for flere ledige i beskæftigelse.

Reduktionen i erhvervsaffaldsgebyret fortsætter i 2016, ligesom vestvendte ramper til Holbækmotorvejen ved Hveen Boulevard / Sengeløsevej fortsat planlægges etableret.

Indsatsen for et nedbringe ledigheden er også en del af erhvervsfokus og konkret nedsættes dækningsafgiften for yderligere at understøtte væksten og skabelsen af arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen vil fortsætte det tætte og intensive og gensidigt forpligtende samarbejde med det lokale erhvervsliv, med henblik på at skabe flere ordinære jobs, løntilskudsjobs og virksomhedspraktikker m.fl. til kommunens ledige -  også for at styrke integrationen. Der er afsat ekstra midler til flere jobkonsulenter til en massiv og forstærket indsats til at medvirke til at løfte denne opgave.

Arbejdet med UTA (Uddannelse til alle) fortsætter. Her arbejdes der målrettet med at skabe bedre baggrund for uddannelse og arbejde for den yngre del af borgerne.

Budgetforligspartierne har en klar forventning om, at alle ledige er til rådighed og dermed er aktivt jobsøgende – eller aktivt uddannelsessøgende. Ved ledighed skal der altid først og fremmest søges arbejde og / eller uddannelse ud fra, at der altid skal være et forsørgelsesgrundlag for den enkelte borger indenfor lovgrundlaget på det enkelte område. Budgetforligspartierne ønsker derfor en øget indsats ift sanktionering af ledige, som ikke lever op til kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller er uddannelsessøgende.

Straksaktiveringen evalueres for at gøre den mere målrettet og mere effektiv i forhold til målgruppen – også ud fra ønsket om aktivering fra den første dag som ledig.

Der ønskes øget kontrol med social snyd, hvorfor der afsættes midler til etablering af en enhed, der målrettet kan supplere indsatsen på området. Målet er at minimere snyd og dermed også at synliggøre risikoen for den enkelte borger.

Socialområdet
Budgettet på det specialiserede voksensocialområde øges med årligt 30 mio. kr. for at tilpasse det til det faktiske antal af borgere i de forskellige målgrupper. Forligspartierne er enige om, at udviklingen i antallet at borgere, der modtager hjælp, er bekymrende. Der skal derfor arbejdes både lokalt og nationalt for at fremme viden om årsagerne til væksten, således at indsatsen kan målrettes yderligere. Der skal samtidig fortsat indhentes erfaringer fra og samarbejdes med andre kommuner. Budgetforligspartierne vil desuden tæt følge arbejdet med de udviklingspunkter (målfastsættelse, overlap m.m.), som ekstern konsulent for nylig har peget på.

Integrationspuljen målrettes til fremme af integration og dansk sprogforståelse for alle i samarbejde med bl.a. Integrationsrådet.

Den boligsociale indsats indebærer en fortsat målrettet udviklingsindsats, der også inddrager relevante kommunale serviceområder.

Skoler, ungdomsliv og fritid

Samarbejdet med andre myndigheder og den politiske opfølgning på kortlægningen af ekstremistiske miljøer intensiveres. Erfaringerne med dette evalueres undervejs for at opnå størst mulig virkning.

Digitale læringsmidler til skolen prioriteres for at imødekomme den rivende udvikling på området for såvel lærere som elever.

Midlerne til digitalisering, som aftalt i budgetforlig 2015, prioriteres også til anvendelse i klubber og daginstitutionerne for at kunne optimere IT-brugen her. Det sker fuldt ud i løbet af 2016, hvorefter alle kommunens institutioner vil være koblet sammen med en forbindelse, som vil kunne tilfredsstille behovene for at kunne udnytte de teknologiske redskaber tilfredsstillende.

Der gennemføres en budgetanalyse af ungdomsskolen i forhold til opgaverne her: Heltidsundervisningen, Efterværnet, Dagskolen og Fritidsholdene incl. samarbejdet med Folkeskolen om undervisning i fag herfra. Budgetanalysen inddrager også budgettildelingsmodellen for ungdomsskolen.

Mulighederne for fælles ledelse på Børne – og Ungeområdet undersøges nærmere med henblik på at få forelagt beslutningsgrundlag med fordele og ulemper. Der gennemføres en budgetanalyse herom.

Der forelægges sag for Institutions- og Skoleudvalget vedrørende den konkrete implementering af ”landsbyordning i Sengeløse” (blok 663-04).

Den planlagte udbygning af klubhusfaciliteterne på Nyhøj Stadion igangsættes, hvor huset også skal kunne benyttes af andre brugergrupper.

Sundhed og ældre
Indsatsen for forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom og kroniske lidelser fortsætter.

Der er igangsat et ambitiøst arbejde med at bekæmpe ulighed i sundhed i Høje-Taastrup Kommune blandt andet ved at etablere et sundhedscenter, som har til opgave at arbejde fremskudt med forebyggelsesindsatserne i de boligsociale områder. Denne indsats intensiveres ved at etablere et sundhedsforum bestående af repræsentanter fra bl.a. civilsamfundet og erhvervslivet, som kan iværksætte initiativer og indsatser som fremmer lighed i sundhed.

I regeringens oplæg til ny national demenshandlingsplan afsættes der nye ressourcer til demens-området. Høje-Taastrup Kommune prioriterer allerede indsatsen for mennesker med demens højt jf. demensstrategien, og vil derfor søge at få andel i disse midler, særligt i forhold til kompetenceudvikling.

Flere ældre efterspørger ældreegnede boliger i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er der bl.a. indledt en dialog med Nærheden om at etablere seniorbofællesskaber, som skal sikre flere gode egnede boliger til seniorer. Dertil kommer initiativer, der kan medvirke til at danne baggrund for etablering af seniorbofællesskaber andre steder i kommunen bl.a. i samarbejde med Seniorrådet. Der vil herudover blive arbejdet for i endnu højere grad at bringe den eksisterende boligmasse i spil.

Mulighederne for at ændre kommunens kvalitetsstandarder for ældreboliger undersøges ud fra, at det alene er borgere, som ikke har en egnet bolig, der kan blive visiteret til en ældrebolig. I samme forbindelse ses der på mulighederne for at bygge flere ældreboliger.

Mulighederne for forsikring af frivillige undersøges for øjeblikket i Indenrigsministeriet på baggrund af en henvendelse fra kommunen. Når en afgørelse foreligger tages der stilling til videre initiativer i Høje-Taastrup Kommune.

Der forelægges sag for Ældre- og sundhedsudvalget omkring kompetence- og uddannelseskrav i ældreplejen, idet det skal vurderes, hvilke krav der kan stilles inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Der oprettes en pulje til brug for nyindkøb og vedligeholdelse af elcykler til hjemmeplejen

Anlæg
Med budgetforliget for 2016 indgås der samtidig forlig om en række store anlægsprojekter i perioden 2016-2019.

Der afsættes i alt 160 mio. kr. til en løsning på Selsmoseskolens bygningsmæssige udfordringer. Der arbejdes med flere forskellige scenarier. Partierne er enige om, at der hurtigst muligt skal træffes beslutning om valg af løsning. Budgetforliget binder ikke partierne i forhold til hvilket scenarie, der skal vælges. Budgetforligspartierne er enige om, at det afsatte beløb er et estimat, som ved konkret valg af løsning kan fraviges.

Der afsættes midler til en nødvendig renovering af rådhuset. Renoveringerne omfatter især klimaskærm og tekniske installationer.

Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 150 mio. kr. til første etape af den nye skole i NærHeden. Med dette budgetforlig øges den økonomiske ramme til i alt 350 mio. kr, således at det ikke bliver nødvendigt at bygge skolen etapevis.

Hedehusene bibliotek har desværre vist sig økonomisk vanskeligt at placere efter budget 2015-vedtagelsen med den nuværende placering, hvorfor andre placeringsmuligheder nu også undersøges.

Der afsættes i periode 2016-2019 midler til etablering og renovering af legepladser i daginstitutioner. Mulighederne for at opnå merfinansiering via reklamer undersøges.

Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af ældreboliger i 2017. Placeringen skal aftales nærmere. Såfremt boligerne placeres på kommunal grund, er der enighed om, at salgsindtægten fra grunden tilfalder kommunekassen.

Der afsættes 600.000 kr. til trådhegn omkring boldbane ved Charlotteager, idet det forudsættes, at der kan opnås enighed med boligafdelingerne, skolebestyrelsen og andre brugere om projektet.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til etablering af café på Sengeløse Plejecenter i 2017.

Budgetforligspartierne har endvidere aftalt følgende:
I forbindelse med frigivelse af anlægsmidler til bygningsrenovering fremlægges sag for økonomiudvalget med administrationens forslag til anvendelse af midlerne i 2016. Efter den besluttede snitfladeafgrænsning mellem kommunale og selvejende institutioner indgår de selvejende institutioner i prioriteringen.

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af de sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev skole vil derfor blive genbevilget til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

Genbrugspladsen på Lervangen udbygges og moderniseres. Udbygningen finansieres af renovationskundernes tilgodehavende i kommunekassen.

For at sikre mod følgerne af regnfaldshændelser skal der etableres et øget bassinvolumen ved CITY 2, som tidligere planlagt.

Budgetforligets bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 1 (drift) og 2 (anlæg). 

Høringssvarene har i vid udstrækning indgået i den endelige budgetlægning.

 

Taastrup d. 2. oktober 2016

 

___________________________     ___________________________    
Michael Ziegler, Konservative   Thomas Bak, Socialdemokraterne

 

___________________________     ___________________________
Lars Prier, Dansk Folkeparti    Flemming Andersen, Venstre

 

_____________________________
Conny Krogh, Socialistisk Folkeparti

.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk