Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
Budget 2015 – forslag; materiale udsendt til høring

Byrådet har nu behandlet budgetforslag 2015 første gang - og var her enige om at udsende en del effektiviserings – og besparelsesforslag til høring; se også den oprindelige og foreløbige mængde forslag: http://www.svend-erik.nu/Budget-2015-Hoeje-Taastrup-Kommune.html

Høringsmaterialet udgør en mindre del af disse forslag – se oplistningen Tryk Her.

Vær her især opmærksom på, at der er vedtaget en del forslag til indarbejdelse i budgettet, ligesom der er oplistet forslag, som ikke er indarbejdet, men som byrådet alligevel gerne vil bringe i spil til høring. Høringen kan ske de næste knap 14 dage - og høringssvar skal være indsendt senest den 23.sept. Herefter vil disse svar indgå i byrådets videre arbejde.

Uanset høringsperioden vil arbejdet med budget 2015 ikke være sat i stå, da partierne jo hver især har flere konkrete ønsker til indholdet af det endelige budgetforslag, som skal vedtages på byrådsmødet den 9.oktober ved 18-tiden.

Socialdemokraterne tager udgangspunkt i valgprogrammet, Sammen om forandring: http://s-dialog.dk/download.aspx?docId=494215.

Ved 1.behandlingen blev dette understreget med klare ønsker om flere ressourcer til mandskab på Jobcentret, samt at skolerne skulle tilgodeses i det kommende års budget.

Lige nu forhandler byrådets partier også om anlægsområdet, som allerede har store projekter i gang på idrætsområdet, som strækker sig over flere år; der vil dog være plads til yderligere forslag, da kommunen har fået en del engangsindtægter, som alene kan indgå i 2015 – og dermed ikke i driftsbudgettet.

Byrådsbehandlingen om budgettet findes  på kommunens hjemmeside Tryk Her 

Mere følger her på siderne på et for tjenesten belejligt tidspunkt!