Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 08 juni 2014
Svend-Erik Hermansen


Birkehøj Plejecenter – velkommen til!

  - af Svend-Erik Hermansen,tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Birkehøj, plejecenter, ældrepleje, budgetforlig, kløverhuset, Når man ser tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnligt at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som er udformet af og vedtaget af medlemmerne.

Birkehøj har været meget længe undervejs – ansvaret for dette kan nok deles af et samlet byråd….

Socialdemokraternes rolle i sagen er interessant at se på – også ud fra den meget store indsats, som vi skal øve, når vi er i mindretal.

Brugen af hjemmesider og Facebook samt mødevirksomhed i stort omfang og læserindlæg i den lokale del af verdenspressen har været en væsentlig del af Socialdemokraternes indsats.

Find mere om Facebooksiden: Skal private overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK

Dertil kommer indslag på www.svend-erik.nu.

Budgetforliget i 2008 – vedtaget i oktober 2007:

Der afsættes midler til forceret planlægning af et plejecenter for at imødekomme behovet, herunder kravene i ny lovgivning.

Det var et af Socialdemokraternes ufravigelige krav til dette budget – og det var der heldigvis enighed om.

Budgetforliget 2009 – vedtaget i oktober 2008:

Presset på kommunens udgifter til ældrepleje vil vokse i de kommende år.

Investeringer i et nyt plejecenter prioriteres højt, og Byrådet lægger vægt på, at byggeriet gennemføres i højt tempo og forventes gennemført i 2010. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for placering af seniorboliger/ældreegnede boliger i umiddelbar geografisk tilknytning til det kommende plejecenter. Der skal være tale om forskellige boligtyper og ejerformer. Plejecentrets finansiering er sammensat af dels kommunale midler og dels låntagning jf. lov om almene boliger.

I forbindelse med driften af det kommende plejecenter ønsker Byrådet at afprøve en partnerskabsmodel. Konkrete forslag til løsningsmodeller forelægges Byrådet ultimo 2008 – herunder konsekvenserne ved at vælge disse - og der forventes en gevinst såvel kvalitativt som økonomisk i årene fremover. Der må forventes et betydeligt planlægningsarbejde.

Budgetforliget i 2010 vedtaget i oktober 2009

Det nye plejecenter prioriteres højt, og Byrådet har derfor i 2010 afsat anlægsmidler til start af byggeriet ved Høje-Taastrup station.

Budget 2011 blev alene vedtaget af de borgerlige uden de store bemærkninger om ældreplejen - udover en mængde besparelser!

Budget 2011 og budget 2012 indeholdt en del midler til et nyt plejecenter, som uden de store aftaler havde ændret placering fra Høje-Taastrup (Grunden ved siden af ALKA) til Rønnevangsskolen.

Øvrige forhold og undersøgelser besluttet tidligere forsvandt fra dagsordenen.

Skolestruktursagen resulterede i august 2010 i, at Rønnevangsskolen lige pludselig blev nedlagt i forbindelse med et ekstraordinært møde i den konservative byrådsgruppe….

Lige på en studs kunne borgmesterens skolestrukturudvalgsformand så udtale i Dagbladet:…Derudover henter vi omkring 70 mill. kr ved at sælge en skole til et fremtidigt plejecenter.

Endnu en skjult dagsorden fra de konservatives side, som nu havde et forlig om nedlæggelse af Rønnevangsskolen og Parkskolen sammen med Venstre, SF, Radikale og Dansk Folkeparti.

Umiddelbart efter fremgik det dog af det administrative materiale, at der kun var tale om en indtægt på 52 mill. Kr. for den i fremtiden nedlagte skole, som tvivlsomt havde en sådan værdi for kommende ældre medborgere på et plejecenter her.

Socialdemokraterne stillede mange direkte spørgsmål om denne indtægts tBirkehøj, plejecenter, ældrepleje, budgetforlig, kløverhuset, roværdighed, men borgmesteren og forligspartierne fastholdt i meget lang tid indtægten.

I maj 2012 – efter konstatering af PCB og skimmelsvamp i Rønnevangsskolens byggeri – var det nødvendigt at kritisere Sag 6 på Institutions - og Skoleudvalget: Økonomi her fremtræder salget af skolen til plejecentret fortsat med et beløb på 52 mill. kr - og i forhold til den samlede økonomi er dette beløb ikke retvisende.

Det medførte den 9.maj en meddelelse fra borgmesteren om at den værdi, der her var medtaget skulle nedskrives væsentligt: www.svend-erik.nu/437.html

Prisen på 15 mill. Kr. er omsider den rigtige grundpris for pladsen til Birkehøj Plejecenter, med sikke dog et arbejde, det har været, at få fastslået noget, der ud fra normale måder at håndtere grundkøb på ville have været en formalitet.

I ly af forhandlingerne om budget 2012 i oktober 2011 havde de borgerlige flere nedskæringsaktiviteter i gang, viste det sig efterfølgende.

Denne gang gik det ud over Kløverhuset, som var et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

De fysiske rammer i Kløverhuset gav gode vilkår for demente borgere.

I stedet ville det faktisk være bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset. Seniorrådet advarede også mod nedlæggelse af Kløverhuset. Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til yderligere svækkelse.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre fremhæver også behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder: www.svend-erik.nu/566.html

Også her bestemte borgmesteren og hans flertal – i øvrigt igen uden at inddrage Socialdemokraterne, som tilbage i 2007 havde igangsat initiativerne, der skulle føre frem til et nyt plejecenter.

Så troede Socialdemokraterne ikke, at det kunne blive ret meget værre, men Ældreudvalgsmødets protokol fra mødet den 6.juni 2012 siger følgende:

C anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenterBirkehoej-Plejecenter-velkommen-til

A og F anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion  - O tager forbehold

A og F anbefaler, at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.  

Administrationens fristelse til de konservative lød: Prioriteringen anbefales ud fra en vurdering af besparelsespotentiale.

Oversat til dagens tekst betyder disse formuleringer, at de konservative ville have privatiseret driften af Birkehøj Plejecenter, ligesom man ikke ønsker at fastholde løn – og ansættelsesforhold for de kommende medarbejdere på plejecentret.

Det var socialdemokraterne selvfølgelig imod, eftersom drift af et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune er en klar og utvetydig velfærdsydelse, som udføres i offentligt regi: www.svend-erik.nu/41.html

Det lykkedes heldigvis at få overbevist et flertal om, at privatisering skulle undgås, men undervejs her var det en forbavselse, at SF også forsøgte sig med et forslag om at undgå kommunal drift…… www.svend-erik.nu/579.html

Byggeriet kom i efteråret 2013 ud for en konkurs, men også dette blev overvundet www.svend-erik.nu/Byraadsmoede.html – og nu er Birkehøj så omsider indviet her i starten af juni måned 2014.

At beslutninger tager lang tid en gang imellem er et faktum i politik – og jeg er glad for at kunne fremhæve dette fra den daværende (!) gruppeformands budgettale 2008 den 11.oktober 2007:

Samtidig planlægger vi som noget meget væsentligt allerede nu det næste plejecenter for at undgå ventelister for ældre, der har behov for en plejehjemsplads.

Høje-Taastrup Kommune har nu 261 plejeboliger – og ventelisten aktuelt betyder, at vi kan konstatere, at vi er nået langt med indvielsen af Birkehøj, men det er min absolutte opfattelse, at vi allerede nu skal i gang med planlægningen af det næste plejecenter; det tager jo lang tid at gennemføre sådanne beslutninger medens befolkningsantallet stiger i de ældre årgange med behov for mere hjælp og pleje i forskellige variationer.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk