NOTAT - 25.marts 2009 – spørgsmål og svar

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoNOTAT - 25.marts 2009 – spørgsmål og svar

Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009

Emne: Planer / overvejelser for en htk-Miljøpark

-        Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem  

Indhold:
1. Spørgsmål til Vestforbrænding
2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune
3. Fakta
4. Referencer
5. Politisk vurdering

 

1. Spørgsmål til Vestforbrænding – og svar

 • Hvornår blev Høje-Taastrup kommune oplyst om, at Vestforbrænding planlagde bygning af et større affaldsforbrændingsanlæg i kommunen?
 • Det skete allerede i 2006, hvor bestyrelsen besluttede en vision.
 • Hvor mange lastvogne (såkaldt tung kørsel med affald, slagger og restprodukter m.v.) vil der blive tale om på dagsbasis, månedsbasis og årsbasis til og fra det planlagte nye anlæg i Høje-Taastrup?
 • Ikke noget klart svar, men alene transporten til forbrændingsanlægget med affald vil udgøre omkring 150 lastvogne dagligt. Dertil kommer lastvogne til genanvendelsesdelen samt et antal vogne til slaggebortkørsel og anden nødvendig transport.
 • Vil der også skulle sorteres / oparbejdes bygningsaffald og / eller andre affaldstyper på / eller ved dette nye anlæg?
 • Det vides ikke endnu.
 • Der tales om muligheder for etablering af (forberedelse af) 2 ovnlinjer i Høje-Taastrup; hvor stort et anlæg vil det så være? - Forudsætningsnotater marts 2008.
 • Det er ikke realistisk på nuværende tidspunkt.
 • Hvorfor er der ikke i planerne for hovedstadens affaldshåndtering taget højde for mulighederne for medforbrænding på nuværende kulfyrede anlæg (f.eks. Amagerværket og Avedøreværket) – mulighederne er til stede i stort omfang såvel teknisk som ikke mindst ud fra et samfundsmæssigt ønske om at udfase kulafbrænding på  lidt længere sigt?
 • Der er dialog med DONG om medforbrænding, og der vil formentlig kunne medforbrændes omkring 60.000 tons affald om året på Avedøreværket.
 • Hvilken betydning vil de aktuelle planer om erstatning af den nuværende forbrændingskapacitet på Amagerforbrænding få for behovet for forbrændingskapacitet i Hovedstadsområdet incl. Vestforbrændings opland?
 • Et nyt og renoveret anlæg på Amager vil kunne optage måske 120.000 tons affald til forbrænding ekstra i forhold til i dag.
 • Hvor stort er faldet aktuelt i affaldsmængderne i Vestforbrændings opland?
 • Det er faldende, men det følger konjukturerne – også i fremtiden!
 • Hvad er grunden til, at Vestforbrænding ikke i sit Høje-Taastrup-projekt indarbejder planlagte muligheder for såkaldt medforbrænding på Avedøreværk 2, som DONG Energy har fremlagt for VEKS på bestyrelsesmøde 138 den 12.dec.08?
 • Som nævnt er Vestforbrænding i gang og der vurderes brug af omkring 60.000 tons.
 • Er der allerede fremsendt en kapacitetsansøgning til Energistyrelsen - angivet i notat fra møde den 16.dec. 08 mellem kommunen og Vestforbrænding?
 • Nej.
 • Vil Vestforbrænding i givet fald deltage i en finansiering til etablering af forbindelse til og fra Holbækmotorvejen ved Helgeshøj Allè / Sengeløsevej (eller andre steder), når Vejdirektoratet ikke afsætter midler på anlægsloven?
 • Det blev der ikke svaret på, men der kan stilles krav til transportører omkring vejbenyttelsen.
 • Hvordan vil Vestforbrænding disponere affaldsmængderne trafikmæssigt og vægtmæssigt sammenholdt med sine udtalelser om, ”at affaldsmængderne til et eventuelt forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup som udgangspunkt vil blive tilført fra de kommuner, der har kortere kørselsafstand til Høje-Taastrup end til Glostrup…”? Af Transportanalysen af Rambøll marts 2007 fremgår, at alene Høje-Taastrup, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk og Ishøj opfylder disse kriterier (og altså ikke også Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby som forudsat).
 • Dette spørgsmål er under overvejelse. 
 • Hvad er status på de i notat af 10.februar 2009 (dok. nr. 2267215 fra Høje-Taastrup kommune med svar fra Vestforbrænding) nævnte supplerende undersøgelser om bl.a. medforbrænding på kraftværker?
 • Drøftelser med DONG ud fra en mulig anvendelse på 60.000 tons til medforbrænding på Avedøreværkerne.
 • Vil Vestforbrænding i givet fald kunne nøjes med anlæg af det såkaldte Miljøcenter, som beskrevet i planchematerialet af 10.sept. 2008 - uden tilknyttet affaldsforbrændingsanlæg - i Høje-Taastrup?
 • Teoretisk set ja, men det er ikke realistisk.

2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune – og svar

 • Hvad er Høje-Taastrup kommunes reaktion på planerne om medforbrænding af affald (og biomasse) på Avedøreværk 2 fremlagt på VEKS` bestyrelsesmøde den 12.december 2008?
 • Ingen reaktion aktuelt.
 • Hvilke boliger vil blive berørt af placeringen af affaldsforbrændingsanlægget – angivet i notat af 16.dec. 08?
 • Samtlige boliger på Korsebjergengen skal i givet fald enten købes eller eksproprieres.
 • Hvilken planlægning indgår trafikmæssigt ud fra oplysningerne om, at en stor del af affaldet skal tilføres fra nordligt beliggende kommuner?
 • Ingen særlige planinitiativer.
 • Er der realisme længere i de udmeldte planer om etablering af tilslutning fra og til Holbækmotorvejen fra Bondehøjvej (se også spørgsmålet til Vestforbrænding om vestvendte ramper)?
 • Der har alene været planer, men der er ikke afsat midler til nogen form for vejanlæg.
 • Hvor i Hedehusene Vest ville en lokalisering i givet fald skulle kunne ske frem for en lokalisering i Høje-Taastrup? – nævnt i Rambøll marts 2007.
 • Det er et område, der i kommuneplanen er udlagt til bl.a. affaldsforbrændingsanlæg (Plan 311). Arealet er beliggende vest for Rockwool mellem jernbanen og Roskildevej tæt på kommunegrænsen til Roskilde.
 • Hvilket alternativt konsulentfirma har forvaltningen haft møde med om hvilken opgave i forbindelse med affaldsforbrændingsanlægget? – nævnt af borgmesteren i Lokalavisen 27.januar 2009.
 • COWI, som nu har lavet en kommenteret rapport med en vurdering af Vestforbrændings beslutningsgrundlag ud fra foreliggende materiale.
 • I værdifastsættelsen af VEGA i sin tid ved salget til / fusionen med Vestforbrænding blev det politisk aftalt, at anlægget ville være afskrevet i 2005; giver den nye situation anledning til overvejelser om at overveje om de ændrede forudsætninger i forhold til kommunens indskud i Vestforbrænding skal give anledning til krav?
 • Ikke umiddelbart.
 • Vil det være muligt fremover at få referater fra bestyrelsesmøderne i Vestforbrænding til orientering – eksempelvis som meddelelsessag i Teknisk Udvalg?
 • Fremover fremlægges referater i såvel Teknisk udvalg som i Plan – og Miljøudvalget.
 • Hvornår vil borgerne i Høje-Taastrup kommune blive orienteret om den planlagte bygning af affaldsforbrændingsanlægget?
 • Det vides ikke.
 • Hvornår vil byrådet skulle realitetsbehandle forslaget om et forbrændingsanlæg på 215.000 tons (eller større) placeret i Høje-Taastrup eller i Hedehusene Vest?
 • Det afventer en beslutning i Vestforbrænding.

3. FAKTA – revideret efter mødet

 • Vestforbrændings bestyrelse startede allerede den 22.marts 2006 drøftelserne om håndtering af den stigende affaldsmængde - angivet i planchematerialet fra mødet den 10.september 2008 med dele af byrådet på Vestforbrænding.
 • Forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup er i dag begrænset til 500.000 tons årligt. Det angives af Vestforbrænding selv, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons / år og formentlig op til 100.000 tons ekstra – Rambøll marts 2007 – Delrapport 1, på side 41 - og på side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år.
 • Et anlæg i Hedehusene Vest vil kunne erstatte en lokalisering i Høje-Taastrup på VEGA-anlægget – nævnt i Rambøll marts 2007.
 • Mulighederne for opførelse af et anlæg på 300.000 tons anlæg berøres i Rambøll marts 2007 på lige fod med et alternativt anlæg på 200.000 i Høje-Taastrup.
 • Tilførsel til et 200.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Frederiksværk, Frederikssund, Egedal, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.
 • Tilførsel til et 300.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Helsinge, Frederiksværk, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.
 • Ved en udbygning i Glostrup på nuværende anlæg med en ovnlinje 7 vil prisen være på 1.270.000.000 kr., medens prisen for en udbygning i Høje-Taastrup vil være 1.400.000.000 kr. (Delvis nedgravet: 1.770.000.000 kr.) – Forudsætningsnotater marts 2008.
 • Mandskabsstyrken ved et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup udgør 17 årsværk.
 • Der er allerede planlagt anlæg af varmeledning fra det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup til Sengeløse – Pris: 94 mill. kr. i samlede investeringer (og Rambøll konstaterer, at dette vil være samfundsmæssigt ugunstigt).
 • Ud fra de nu foreliggende oplysninger vil der være plads via medforbrænding og udvidelser, som er planlagte og dermed mulige til ikke mindre end 245.000 tons affald fra hele hovedstadsområdet fordelt på 65.000 tons på Vestforbrænding i Glostrup, 120.000 tons på Amagerforbrænding incl. medforbrænding her samt 60.000 tons ved medforbrænding på Avedøreværkerne.
 • Om der på den baggrund så er behov for et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup på 215.000 tons er der endnu ikke svaret på fra nogen side.

4. REFERENCER:

 • Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland –  Rambøll marts 2007
 • Nyt forbrændingsanlæg – forudsætningsnotater fra Rambøll– marts 2008
 • Miljøvurdering af forbrænding / medforbrænding – Affald Danmark - juni 2008
 • Vurdering af ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” – Review  COWI – 17.juni 2008
 • Plancher fra møde mellem Vestforbrænding og Høje-Taastrup kommunes Tekniske Udvalg, Plan – og Miljøudvalg og borgmesteren 10.sept. 2008 – dateret 29.september 2008
 • Rammebudget 2009 fra Vestforbrænding – efteråret 2008
 • Samarbejde med DONG om bl.a. samforbrænding på Avedøreværket – sag B 2123: Bestyrelsesmøde 138 i VEKS 12.dec. 2008
 • Notat fra møde mellem HTK og Vestforbrænding om projekt HT Miljøpark – 16.dec. 2008
 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 12: Udvidelse af KARA / NOVERENs affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde – Januar 2009
 • 19 Spørgsmål fra Svend-Erik Hermansen og svar fra Høje-Taastrup kommune: Dok. No. 2232505, 2242295, 2140794, 2246915 og 2267215 i tiden14.dec. 08 – 10.februar 09
 • Lokalavisen - Taastrup: Høje-Taastrup Miljøpark i støbeskeen – 27.januar 2009
 • Udbygningsplan for Høje – Taastrup Fjernvarme foreløbig – Rambøll marts 2009
 • Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup! – løbende opdatering
 • Vurdering af beslutningsgrundlag for nyt forbrændingsanlæg – COWI marts 2009

5. Politisk vurdering

 • Uanset placering skal der ikke være ekstra lastvognskørsel på kommunale veje.
 • Direkte tilslutning fra og til Holbækmotorvejen i forbindelse med et affaldsforbrændingsanlæg vil være en absolut betingelse.
 • Hedehusene Vest indgår fremover også i den kommunale planlægning, men ikke umiddelbart i Vestforbrændings tanker.
 • De nye oplysninger omkring behovet for samlet affaldskapacitet i hele hovedstadsområdet må og skal have betydning.
 • Måske vil også spørgsmålet om KARA`s udvidelse i Roskilde kunne kobles sammen med den ønskede udvidelse fra Vestforbrænding, hvis det sker på Hedehusene Vest med optimale adgangsforhold fra og til Holbækmotorvejen.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk