Svar på 19 spørgsmål

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 14.december 2008


Logo


Svar på 19 spørgsmål om det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup
 - af Svend-Erik Hermansen

Her følger en gennemgang af samtlige spørgsmål, der er stillet i sagen om et planlagt nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Svarene gives i forlængelse af de enkelte spørgsmål, som startede den 14.december 2008 og indtil nu er sket indtil den 26.januar 2009.

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2232505

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
14-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje- Taastrup

1.

Der udbedes et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg og Vestforbrænding tidligere på året om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. forbrændingsanlæg på Lervangen.

2.

I samme forbindelse ønskes oplyst hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der har været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.

3.

Sluttelig ønskes oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.

Svar:

1.

Den 10. september 2008 var Teknisk udvalg (og Plan- og Miljøudvalget) inviteret til Vestforbrænding, med henblik på dels en fremvisning af virksomheden, og dels en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændings kapacitet.

I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.

Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark. Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der ikke noget egentlig referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding..

2.

Der har undervejs været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v. der er gældende for området. Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændings kapacitet, og om planerne for det videre forløb.

Også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været
nogle egentlige forhandlinger.

3.

Det er meget afgørende for Vestforbrænding at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand.
Administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.
Hvornår der kommer en egentlig sag på Byrådsmødet vil afhænge af hvilket et projekt Vestforbrænding ønsker at gennemfører. Fx er det af betydning om der er behov for en ny lokalplan, køb af yderligere areal m.v. Men det forventes pt. at der i løbet af 2009 vil være brug for politisk stillingtagen i sagen.

Besvaret af:
Jørgen Lerhard
Dato:
17-12-2008

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
22-12-2008

Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

1.

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem
Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen. I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.
I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.
Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.

I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.
Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.
Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.
Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?
I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.
I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.

Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.
Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er
velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).

Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat
eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.

Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.
Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen -
herunder også orientering af byrådet - i sagen.

Svar:
Plancher fra Plan- og Miljøudvalgets møde med Vestforbrænding ønskes udleveret til
hele Byrådet – i det mindste spørgeren.

Plancher er tilsendt Svend-Erik Hermansen den 23.12.2008. Ligeledes er plancherne gjort tilgængelige for Byrådet via dokumentnr: 2140794.

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig. Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: ”Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark. I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

De efterspurgte oplysninger eftersendes, når oplysningerne er modtaget fra Vestforbrænding.

Der spørges til en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også en orientering
af Byrådet – i sagen? (Til spørgsmålet er knyttet en række supplerende bemærkninger,
som er søgt indarbejdet i besvarelsen).

I samarbejde med Vestforbrænding har administrationen tilkendegivet, at Byrådet skal orienteres hurtigst muligt. Pt. arbejdes på, at orienteringen gennemføres i februar. Med henblik på at gøre denne orientering så velkvalificeret som muligt, har administrationen i december afholdt møde med Vestforbrænding. Navnlig søges mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. belyst bedre. Herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle plangrundlag, hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes m.m. Der er på ingen måde påbegyndt en egentlig sagsbehandling, idet dette afventer en beslutning fra Byrådet. Til orienteringsmødet forventes også forelagt en konkret tidsplan for det videre forløb i sagen.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2246915

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
29-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet. I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.
Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.

Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbrændings foreløbige overvejelser.

Derfor er spørgsmålene nu:

1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald
forudsættes tilført og afbrændt årligt?

2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår
af planchematerialet?

Svar:
Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?
Vestforbrænding planlægger at bygge en ny ovnlinie, der kan forbrænde max. ca. 28 ton/time svarende til ca. 215.000 ton/år.

Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?
Det er primært forbrændingskapaciteten, der skal udvides og eventuelt placeres i Høje-Taastrup kommune. I hvilket omfang andre genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, glas m.m. også skal indgå som en del af anlægget, er der ikke taget stilling til. Fastlæggelsen af det samlede koncept vil i høj grad være en del af forhandlingen mellem Byrådet og Vestforbrænding. Det er dog forudsat, at den eksisterende genbrugsplads skal fortsætte i området.

Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?
Spørgsmålet er tolket således, at der spørges til trafikintensiteten for lastbiler ved etablering af ny forbrændingskapacitet. Pt. foreligger ikke egentlige beregninger over trafikintensiteten, men der påregnes tilkørsel af 150 – 200 lastbiler pr. dag. Dertil skal lægges lastbiler, der har genbrugspladsen som mål. Ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den pågældende lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen. Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej. I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et ”enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10. september 2008, som ej heller fremgår af plancematerialet?

I spørgsmålet refereres til Plan- og Miljøudvalgets møde hos Vestforbrænding, hvor projektet blev præsenteret. Fra mødet foreligger ikke andre størrelsesmæssige oplysninger. Tilknyttet projektet foreligger dog mange størrelsesmæssige oplysninger = beregninger/tal. Det foreslås, at besvarelsen af spørgsmålet indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2267215

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
26-01-2009

Spørgsmål:

Planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen i Høje-Taastrup

1.

Der er tidligere efterlyst et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på  Lervangen.

På den baggrund er det nu oplyst, at ”Vestforbrænding har i samarbejde med I/S  Amagerforbrænding udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig.
Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast:
Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

A. På den baggrund udbedes et eksemplar af begge rapporter.

B. Samtidig ønskes oplyst, hvorvidt Høje-Taastrup kommune på nogen måde har været inddraget i arbejdet med såvel hovedrapporten som den supplerende undersøgelse uanset om det måtte dreje sig om borgmester, udvalgsformand eller forvaltning.

2.

A. Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Der henvises her bl.a. til Notat 929 fra bestyrelsesmødet i VEKS den 12.12.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet. Endvidere ønskes i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den igangværende planlægning af udbygningen af KARA i Roskilde med 100.000 tons har været med i arbejdet.

B. Samtidig stilles spørgsmålet om hvorvidt påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. om at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding på nogen måde har indgået i planlægningsarbejdet.

3.
Det er oplyst, at der afholdtes et møde i december 08 med Vestforbrænding, hvor navnlig mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. blev drøftet, herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle lokale plangrundlag og om hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes.

Der ønskes forelagt referat fra mødet, hvor også omtalen af det eventuelle nye plangrundlag indgår – gerne i form af en kopi af udleveret materiale fra Høje-Taastrup kommune.

4.
Det er oplyst, at ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den planlagte lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen. Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/ Sengeløsevej. I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et ”enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

A. Der ønskes en redegørelse om Vejdirektoratets planer omtalt her om etablering af vestvendte ramper samt øvrige arbejder.

B. Er der sat statslige midler af til etablering af disse anlæg – eller er det alene planer, der ligger på et tegnebræt uden egentlige realiteter bag?

C. Hvis ikke Vejdirektoratet skal etablere anlæggene – hvem skal så - og ikke mindst hvem skal betale?

5.
Det er foreslået, at besvarelsen af ubesvarede spørgsmål i øvrigt indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Hvad er den konkrete tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet til beslutning?

Svar:

1.A.

I tidligere besvarelse af spørgsmål henvises til to rapporter:

 Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland. Marts 2007

Nyt forbrændingsanlæg, Forudsætningsnotater. Marts 2008.

Spørger udbeder sig et eksemplar af begge rapporter.

Administrationen har bestilt rapporterne hos Vestforbrænding.

1.B
Ingen af de nævnte parter fra Høje-Taastrup Kommune har været involveret i udarbejdelsen af
rapporterne.

2.A.
Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

Svar fra Vestforbrænding:
Det samlede endelige affaldsplangrundlag, for de behandlingsaktiviteter – genanvendelse og energiproduktion - der overvejes i Høje-Taastrup Miljøpark, forventes at blive afklaret i løbet af
marts måned. Affaldsplangrundlaget omfatter affaldsmængder til genanvendelse og forbrænding. Udgangspunktet er behandling af affald fra Vestforbrændings opland dvs. de 19 ejer kommuner. For såvidt energiproduktion foreligger ligger plangrundlaget principielt allerede, idet Vestforbrænding i samarbejde med Amagerforbrænding tidligere har undersøgt og vurderet behovet for forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet og på Sjælland. Det er således plangrundlaget for genanvendeligt affaldsmængder der udestår.

Af rapport vedrørende undersøgelse af ny forbrændingskapacitet på Sjælland af marts 2007 fremgår det bl.a. at den samlede kapacitet på Sjælland er fuldt udnyttet i 2006. Af rapporten fremgår endvidere kortlægning af forventet udvikling af affaldsmængder til forbrænding udarbejdet efter henholdsvis FAF og FRIDA modellerne, der begge anvendes af Miljøstyrelsen som fremskrivningsmodeller. Modellerne tager højde for demografi, økonomisk udvikling og prognoser for udvikling af genbrug etc. De foretagne fremskrivninger er opdateret på grundlag af konstaterede affaldsmængder i 2007 i den efterfølgende rapport vedrørende nyt forbrændingsanlæg af marts 2008.

Det forudsættes i begge rapporter at Vestforbrænding på den eksisterende kapacitet suppleret med ny kapacitet alene behandler affald fra Vestforbrændings nuværende opland fra ejerkommunerne. I rapporterne forudsættes det, at affaldsmængderne til et eventuelt forbrændingsanlæg i Høje Taastrup som udgangspunkt vil blive tilført fra de kommuner der har kortere kørselsafstand til Høje Taastrup end til Glostrup eller andre mulige placeringer af ny forbrændingskapacitet.

Endelig beslutning om etablering af supplerende forbrændingskapacitet vil blive baseret på supplerende undersøgelser af affaldsprognoser, som bl.a. vil kortlægge konsekvenser ved gennemførelse af potentialer for øget genbrug, medforbrænding på kraftværker samt øvrige forhold der forventes at kunne påvirke affaldsmængder til forbrænding.

De endelige forudsætninger om de samlede affaldsmængder til Høje-Taastrup Miljøpark, herunder hvorfra affaldet i givet fald tilføres, skal fastlægges endeligt som led i beslutningsgrundlaget for det samlede projekt.

Det skal bemærkes, at et andet væsentligt element i vurderingen af placering af fremtidig forbrændingskapacitet er varmeplansforholdene, idet den største miljømæssige gevinst opnås ved levering af varme i hovedstadsområdet, hvilket er en forudsætning som en mulig lokalisering i Høje-Taastrup opfylder.

2.B.
Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

Svar fra Vestforbrænding:
Formålet med Miljøparken er, at imødekomme de udfordringer og muligheder, som tegner sig for håndtering og behandling af affald, samt sikre behandlingskapacitet for alle kommunerne i Vestforbrændings opland

Miljøparken udgøres af 3 hovedaktiviteter

 Ressourcegenvinding (genbrugskoncepter og forbehandling)

 Energianlæg (forbrænding og forgasning)

 Uddannelse & innovationsaktiviteter

Miljøparkens grundide og aktiviteter tager udgangspunkt i affaldshierakiet:

Affaldsforebyggelse og minimering

 Genanvendelse af materiale ressourcer

 Nyttiggørelse af energiressourcer

Minimering af deponering

Det er visionen at Miljøparken skal være et bæredygtigt ressourcecenter, hvor forebyggelse, nyttiggørelse og innovation indgår i en helhed – med fokus på affald som ressourcer der kan og skal genanvendes.
Det indebærer, at Miljøparken skal være et moderne behandlingscenter, hvor synergien mellem
aktiviteterne og innovation er drivkraften for effektiv affaldsbehandling med en synlig miljøprofil
og at Miljøparken fungerer som et fuldskala demonstrationsanlæg, der udvikler og profilerer miljørigtige behandlingskoncepter – med særlig fokus på genanvendelse af affald som ressourcer. Udgangspunktet for de ressourcegenvindings aktiviteter der planlægges i Miljøparken, er bl.a. muligheder for

Fleksibel og intelligent indsamling og oparbejdning af genanvendelige materialer med henblik på afsætning som nye råvarer.

Genbrugscenter, herunder indsamling, reparation og afsætning af genbrugelige effekter og materialer.

 Mere direkte genbrug

Oparbejdning af gødnings/jordforbedringsprodukter

Udnyttelse af organiske affaldsprodukter med lavt TS

Oparbejdning af deponeringsegnet affald, med henblik på at udnytte ressourcerne i affaldet, og minimere behovet for deponering.

Aktiviteterne tager afsæt i den indsats Vestforbrænding sammen med kommunerne allerede har iværksat for at øge mængden af affald til genanvendelse, bl.a. med udgangspunkt i rapporten ”Initiativer til fremme af genanvendelsen, marts 2007”. Idékataloget er en samling af 36 initiativer, der skal flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Initiativerne implementeres i perioden 2008-2012, og er organiseret i 6 overordnede temaer:

Adfærdsundersøgelser og holdningsbearbejdning

Papir og pap

Dagrenovation

Forsortering af brændbart affald

Affaldsminimering og netværk for affaldskonsulenter/tilsynsmedarbejdere

Fremtidens affaldssystem

Hvert tema indeholder flere sideløbende projekter, som kommunerne og Vestforbrænding udfører i fællesskab.

3.

Vestforbrænding er ved mødet bl.a. blevet oplyst om, at et eventuelt nyt forbrændingsanlæg vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt anlægget ikke kan rummes indenfor lokalplanen for det eksisterende forbrændingsanlæg. Referat fra mødet vedlægges notatet.

4.A.

Administrationen har forespurgt hos Vejdirektoratet, hvornår de vestvendte ramper ved Helgeshøj Allé/Sengeløsevej og etablering af sideanlæg kan forventes realiseret. Vejdirektoratet har oplyst, at de oprindeligt aftalte planer herom mellem Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet ikke er medtaget i anlægsloven for udvidelsen af Holbækmotorvejen. Derfor foreligger der aktuelt ingen terminer for eller penge til etablering af vestvendte ramper og sideanlæg, som i givet fald kunne indgå i en vejbetjening af et eventuelt nyt forbrændingsanlæg.

4.B.

I aftalen med Vejdirektoratet for etablering af vestvendte ramper og sideanlæg var forudsat, at staten skulle afholde alle udgifter. Da anlæggene er taget ud af anlægsloven er de pågældende anlæg pt. kun planer.

4.C.

Da anlægget henhører under staten, vil det naturligvis være staten som afgør, om anlæggene
skal prioriteres og dermed finansieres. Hvorvidt en eventuel medfinansiering fra Vestforbrænding kan ændre på statens prioritering, kan administrationen ikke vurdere. Dette må i givet fald afhænge af en konkret forhandling parterne imellem, herunder om Vestforbrænding vil deltage i en finansiering.

5.

Vestforbrænding har i første omgang ønske om at forelægge sagen til orientering for Byrådet
med henblik på en vurdering af, om Byrådet mener, sagen kan konkretiseres til en egentlig ansøgning. Denne orientering er planlagt gennemført i forbindelse med det ordinære byrådsmøde formentlig i marts 2009. Sagsgangen er efterfølgende ret omfattende, idet etablering af ny forbrændingskapacitet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Miljøcenter Roskilde), udarbejdelse af ny lokalplan (Høje- Taastrup Kommune) og miljøgodkendelse (Miljøcenter Roskilde).

Besvaret af:
Orla Johansen
Dato:
10-02-2009

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk