Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009

Emne: Planer / overvejelser for en htk-Miljøpark

 • Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

Indhold:
1. Spørgsmål til Vestforbrænding
2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune
3. Fakta
4. Referencer

1. Spørgsmål til Vestforbrænding

 • Hvornår blev Høje-Taastrup kommune oplyst om, at Vestforbrænding planlagde bygning af et større affaldsforbrændingsanlæg i kommunen?

 • Hvor mange lastvogne (såkaldt tung kørsel med affald, slagger og restprodukter m.v.) vil der blive tale om på dagsbasis, månedsbasis og årsbasis til og fra det planlagte nye anlæg i Høje-Taastrup?

 • Vil der også skulle sorteres / oparbejdes bygningsaffald og / eller andre affaldstyper på / eller ved dette nye anlæg?

 • Der tales om muligheder for etablering af (forberedelse af) 2 ovnlinjer i Høje-Taastrup; hvor stort et anlæg vil det så være? - Forudsætningsnotater marts 2008.

 • Hvorfor er der ikke i planerne for hovedstadens affaldshåndtering taget højde for mulighederne for medforbrænding på nuværende kulfyrede anlæg (f.eks. Amagerværket og Avedøreværket) – mulighederne er til stede i stort omfang såvel teknisk som ikke mindst ud fra et samfundsmæssigt ønske om at udfase kulafbrænding på lidt længere sigt?

 • Hvilken betydning vil de aktuelle planer om erstatning af den nuværende forbrændingskapacitet på Amagerforbrænding få for behovet for forbrændingskapacitet i Hovedstadsområdet incl. Vestforbrændings opland?

 • Hvor stort er faldet aktuelt i affaldsmængderne i Vestforbrændings opland?

 • Hvad er grunden til, at Vestforbrænding ikke i sit Høje-Taastrup-projekt indarbejder planlagte muligheder for såkaldt medforbrænding på Avedøreværk 2, som DONG Energy har fremlagt for VEKS på bestyrelsesmøde 138 den 12.dec.08?

 • Er der allerede fremsendt en kapacitetsansøgning til Energistyrelsen - angivet i notat fra møde den 16.dec. 08 mellem kommunen og Vestforbrænding?

 • Vil Vestforbrænding i givet fald deltage i en finansiering til etablering af forbindelse til og fra Holbækmotorvejen ved Helgeshøj Allè / Sengeløsevej (eller andre steder), når Vejdirektoratet ikke afsætter midler på anlægsloven?

 • Hvordan vil Vestforbrænding disponere affaldsmængderne trafikmæssigt og vægtmæssigt sammenholdt med sine udtalelser om, ”at affaldsmængderne til et eventuelt forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup som udgangspunkt vil blive tilført fra de kommuner, der har kortere kørselsafstand til Høje-Taastrup end til Glostrup…”? Af Transportanalysen af Rambøll marts 2007 fremgår, at alene Høje-Taastrup, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk og Ishøj opfylder disse kriterier (og altså ikke også Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby som forudsat).

 • Hvad er status på de i notat af 10.februar 2009 (dok. nr. 2267215 fra Høje-Taastrup kommune med svar fra Vestforbrænding) nævnte supplerende undersøgelser om bl.a. medforbrænding på kraftværker?

 • Vil Vestforbrænding i givet fald kunne nøjes med anlæg af det såkaldte Miljøcenter, som beskrevet i planchematerialet af 10.sept. 2008 - uden tilknyttet affaldsforbrændingsanlæg - i Høje-Taastrup?

2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune

 • Hvad er Høje-Taastrup kommunes reaktion på planerne om medforbrænding af affald (og biomasse) på Avedøreværk 2 fremlagt på VEKS` bestyrelsesmøde den 12.december 2008?

 • Hvilke boliger vil blive berørt af placeringen af affaldsforbrændingsanlægget – angivet i notat af 16.dec. 08?

 • Hvilken planlægning indgår trafikmæssigt ud fra oplysningerne om, at en stor del af affaldet skal tilføres fra nordligt beliggende kommuner?

 • Er der realisme længere i de udmeldte planer om etablering af tilslutning fra og til Holbækmotorvejen fra Bondehøjvej (se også spørgsmålet til Vestforbrænding om vestvendte ramper)?

 • Hvor i Hedehusene Vest ville en lokalisering i givet fald skulle kunne ske frem for en lokalisering i Høje-Taastrup? – nævnt i Rambøll marts 2007.

 • Hvilket alternativt konsulentfirma har forvaltningen haft møde med om hvilken opgave i forbindelse med affaldsforbrændingsanlægget? – nævnt af borgmesteren i Lokalavisen 27.januar 2009.

 • I værdifastsættelsen af VEGA i sin tid ved salget til / fusionen med Vestforbrænding blev det politisk aftalt, at anlægget ville være afskrevet i 2005; giver den nye situation anledning til overvejelser om at overveje om de ændrede forudsætninger i forhold til kommunens indskud i Vestforbrænding skal give anledning til krav?

 • Vil det være muligt fremover at få referater fra bestyrelsesmøderne i Vestforbrænding til orientering – eksempelvis som meddelelsessag i Teknisk Udvalg?

 • Hvornår vil borgerne i Høje-Taastrup kommune blive orienteret om den planlagte bygning af affaldsforbrændingsanlægget?

 • Hvornår vil byrådet skulle realitetsbehandle forslaget om et forbrændingsanlæg på 215.000 tons (eller større) placeret i Høje-Taastrup eller i Hedehusene Vest?

3. FAKTA

 • Vestforbrændings bestyrelse startede allerede den 22.marts 2006 drøftelserne om håndtering af den stigende affaldsmængde - angivet i planchematerialet fra mødet den 10.september 2008 med dele af byrådet på Vestforbrænding.

 • Forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup er i dag begrænset til 500.000 tons årligt. Det angives af Vestforbrænding selv, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons / år og formentlig op til 100.000 tons ekstra – Rambøll marts 2007 – Delrapport 1, på side 41 - og på side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år.

 • Et anlæg i Hedehusene Vest vil kunne erstatte en lokalisering i Høje-Taastrup på VEGA-anlægget – nævnt i Rambøll marts 2007.

 • Mulighederne for opførelse af et anlæg på 300.000 tons anlæg berøres i Rambøll marts 2007 på lige fod med et alternativt anlæg på 200.000 i Høje-Taastrup.

 • Tilførsel til et 200.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Frederiksværk, Frederikssund, Egedal, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

 • Tilførsel til et 300.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Helsinge, Frederiksværk, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

 • Ved en udbygning i Glostrup på nuværende anlæg med en ovnlinje 7 vil prisen være på 1.270.000.000 kr., medens prisen for en udbygning i Høje-Taastrup vil være 1.400.000.000 kr. (Delvis nedgravet: 1.770.000.000 kr.) – Forudsætningsnotater marts 2008.

 • Mandskabsstyrken ved et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup udgør 17 årsværk.

 • Der er allerede planlagt anlæg af varmeledning fra det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup til Sengeløse – Pris: 94 mill. kr. i samlede investeringer (og Rambøll konstaterer, at dette vil være samfundsmæssigt ugunstigt).

4. REFERENCER:

 • Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland – Rambøll marts 2007

 • Nyt forbrændingsanlæg – forudsætningsnotater fra Rambøll– marts 2008

 • Miljøvurdering af forbrænding / medforbrænding – Affald Danmark - juni 2008

 • Vurdering af ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” – Review COWI – 17.juni 2008

 • Plancher fra møde mellem Vestforbrænding og Høje-Taastrup kommunes Tekniske Udvalg, Plan – og Miljøudvalg og borgmesteren 10.sept. 2008 – dateret 29.september 2008

 • Rammebudget 2009 fra Vestforbrænding – efteråret 2008

 • Samarbejde med DONG om bl.a. samforbrænding på Avedøreværket – sag B 2123: Bestyrelsesmøde 138 i VEKS 12.dec. 2008

 • Notat fra møde mellem HTK og Vestforbrænding om projekt HT Miljøpark – 16.dec. 2008

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 12: Udvidelse af KARA / NOVERENs affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde – Januar 2009

 • 19 Spørgsmål fra Svend-Erik Hermansen og svar fra Høje-Taastrup kommune: Dok. No. 2232505, 2242295, 2140794, 2246915 og 2267215 i tiden14.dec. 08 – 10.februar 09

 • Lokalavisen - Taastrup: Høje-Taastrup Miljøpark i støbeskeen – 27.januar 2009

 • Udbygningsplan for Høje – Taastrup Fjernvarme foreløbig – Rambøll marts 2009

 • Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup! – løbende opdateringSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk