Indgåelse af kurveknækkeraftale med Elsparefonden

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Sag 15 på byrådsmødet i Høje-Taastrup kommune, tirsdag den 24.februar: Indgåelse af kurveknækkeraftale med Elsparefonden

Sagen blev behandlet, og der var alene to indlæg i forbindelse med debatten.
Svend-Erik Hermansen fremhævede indledningsvis, at det er vigtigt at spare på energien – det er Socialdemokraterne meget enige i.

Responsive image

Beslutningen om at indgå en såkaldt kurveknækkeraftale med Elsparefonden er Socialdemokraterne principielt også enige i.
Og det er vi især efter, at et enigt Plan – og Miljøudvalg tilsluttede sig vores forslag om at understrege helhedstilgangen, således at et godt arbejdsmiljø prioriteres frem for rene elbesparelser.
Efter at have læst oplæget til aftalen igennem, er Socialdemokraterne blevet lidt betænkelige:

Der står nemlig absolut ingenting om helhedshensyn – og betænkelighederne er blevet større efter - sammen med en masse andre kommuner - at have modtaget Elsparefondens reklamemateriale under KL-konferencen i Århus i sidste måned, bl.a. den såkaldte ”Indretningsvejledning”, hvor nogle af billedeksemplerne viser total manglende arbejdsmiljøhensyn på f.eks. kontorarbejdspladserne – se selv på side 9!

Spørgsmålet er derfor lige nu: Hvordan vil borgmesteren sikre helhedstilgang og arbejdsmiljøhensyn indarbejdet i aftalen?
Vi kan nemlig ikke nøjes med et billede af underskriftsparterne, når denne væsentlige aftale underskrives, fremhævede Svend-Erik Hermansen.
Borgmester Michael Ziegler lovede, at der ville blive drage omsorg for aftenens beslutning – og Svend-Erik Hermansen afventer derfor nu en kopi af en aftale, der indeholder helhedshensyn og ikke mindst arbejdsmiljøhensyn!
Af sagsfremstillingen fra Plan – og Miljøudvalgets møde den 3.februar 2009 fremgår sagens nærmere omstændigheder:

Sagsfremstilling:
06.10.2008 indgik Høje-Taastrup Kommune klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Høje-Taastrup Kommune har således forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2% om året fra 2009 til 2013 – både for kommunens egne virksomheder og for kommunen som helhed.
For at sikre, at de nødvendige energibesparelser kan realiseres er administrationen i gang med at afdække en række relevante mulige initiativer rettet mod både kommunens egne virksomheder samt for kommunens borgere og virksomheder i øvrigt.
En væsentlig del af Høje-Taastrup Kommunes samlede energiforbrug består af forbrug af elektricitet. Elektricitet medfører i forhold til forbrug af f.eks. fjernvarme og naturgas en forholdsmæssig stor udledning af CO2. Derfor er der grund til at have en særlig fokus på reduktion af elforbruget.
Denne særlige fokus understøttes af Elsparefonden som netop arbejder for at der realiseres elbesparelser i Danmark. Målgruppen for Elsparefonden er både private borgere, virksomheder samt offentlige myndigheder.
Elsparefondens værktøjer, rådgivning og materialer stilles gratis til rådighed. Det er derfor en fordel at tænke værktøjerne ind i bestræbelserne på at reducere elforbruget og dermed klimabelastningen – også i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen arbejder således også målrettet med at indarbejde Elsparefondens værktøjer i oplæg til samlet digital klimaplan for Høje-Taastrup Kommune. Det gælder værktøjerne rettet mod boligejerne, virksomhederne og offentlige myndigheder.
En forudsætning for at drage fuld nytte af Elsparefondens værktøjer rettet mod Høje-Taastrup Kommune er, at Høje-Taastrup Kommune indgår en såkaldt Kurveknækker aftale med Elsparefonden.
Aftalen indebærer, at Kommunen forpligter sig til at reducere elforbruget med 2% om året i perioden 2009 til 2013 – altså samme reduktionsmål og periode som i den indgåede aftale med Danmarks Naturfredsningsforening.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.

Information:
Ingen bemærkninger.

Vurdering:
Administrationen vurderer, at indgåelse af aftale mellem Elsparefonden og Høje-Taastrup Kommune om reduktion af elforbruget med 2% om året fra 2009 til 2013 bør indgås, for at understøtte de aktiviteter der i øvrigt planlægges igangsat i kommunen, for at kommunen kan leve op til klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Administrationen vurdere endvidere, at potentialet for at opnå 2% elbesparelser om året fra 2009 til 2013 er de samme eller større end for energiforbruget samlet set.

Potentialet for at opnå rentable elbesparelser er erfaringsmæssigt større og bedre end for energiforbruget samlet set. Det betyder således, at mulighederne for at leve op til aftalen med Elsparefonden er de samme eller bedre end aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Det betyder med andre ord, at en indgåelse af aftale mellem Elsparefonden og Høje-Taastrup Kommune udelukkende medfører fordele i form af support og rådgivning og dermed reduceret forbrug af arbejdstid for administrationens og kommunens øvrige medarbejdere.

Hvis forudsætningerne ændres kan aftalen opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

Andre relevante dokumenter:
Energibesparende foranstaltninger. Middelfartmodellen.(1923005)

Klimaplan for Høje-Taastrup Kommune.(1987702)

Kurveknækkeraftale om reduktion af elforbruget i Høje-Taastrup Kommune.(2255813)

Indstilling:
Administrationen indstiller, at Kurveknækkeraftale mellem Elsparefonden og Høje-Taastrup Kommune om reduktion af elforbruget med 2% om året, i 5 års perioden 2009 til 2013 godkendes.

Plan- og Miljøudvalget 03-02-2009 (Sag 10)

Anbefales med bemærkning om, at det i aftalen sikres at helhedstilgangen understreges, således at godt arbejdsmiljø prioriteres frem for rene elbesparelser.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk