Sagen om Høje-Taastrup Miljøpark

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Høje Taastrup Miljøpark - en bæredygtig vej fra affald til ressource

Så er papirerne frigivet – og dog…….
Så måtte Vestforbrænding give op i forsøget på at unddrage byrådsmedlemmer i en ejerkommune indsigt i det materiale, som forelægges bestyrelsen! Man hævder godt nok fra selskabets side, at Vestforbrænding tidligere har fået foretaget en nøje juridisk vurdering af mulighederne for at give et kommunalbestyrelsesmedlem i en interessentkommune sagsindsigt i kommunale fællesskabers dokumenter

En helt ny måde at træffe beslutninger på…….
Generalforsamlingen i Vestforbrænding afholdt den 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning.Der er nemlig ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt

Ausländische Abfälle in Taastrup?....
Også udenlandsk affald i Høje-Taastrup? - 
Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 15.december sidste år lagde afstand til en mulig destination af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Hedehusene Vest med begrundelsen: dels af økonomiske grunde, dels af hensyn til fremtidsudsigterne med affaldet og fusion m.v.

Hvorfor skal Vestforbrænding nu låne 8 mill. kr til Høje-Taastrup Miljøpark?

Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om tilladelse til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg, fik i juli afslag fra Energistyrelsen, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten

Hvor er det synd…!
Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag! 
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”

Vestforbrænding får nej til at udvide
Afslaget har nu fået Socialdemokraternes Svend-Erik Hermansen til at kræve sagen på de politiske udvalgsmøder i august måned, så politikerne kan få en orientering om, hvad det kommer til at betyde for planerne om Høje-Taastrup Miljøpark.

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet
Så er der omsider håb forude, men typisk for borgmesterens måde at opføre sig magtfuldt på, har byrådet ikke fået noget at vide om denne udvikling - selvom borgmesteren er Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse.....

Byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg.
Et punkt på dagsordenen på Vestforbrændings ordinære generalforsamling den 10.juni 2010 omhandlede det byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg (og nu også et biogasanlæg) i Høje-Taastrup, som Socialdemokraterne gang på gang har krævet behandlet i byrådet uden resultater.

Byrådsmødet 18.maj 2010 i Høje-Taastrup Kommune
Punkt 4: Sagen om Vestforbrænding – og om manglende ”dagsordensadgang”
Ved gennemlæsningen var det tydeligt, at her var oplægget til morgendagens bestyrelsesmøde på Vestforbrænding, hvor man skal træffe beslutning om bevilling til udarbejdelse af et konkret projektforslag som baggrund for det videre arbejde med at udvikle den såkaldte Miljøpark, som bl.a. omfatter et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg og nu også et Bioforgasningsanlæg.

Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune 
Planlægningen af Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune skrider planmæssigt frem med fuld fart.
Senest vi Plan - og Miljøudvalget forelagt en såkaldt Meddelelsessag på det ordinære møde den 4.maj 2010.

Konsekvenserne ved byggeri at et stort affaldsforbrændingsanlæg
Socialdemokraterne rejste påny spørgsmålet om konsekvenserne ved byggeri at et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup på det ordinære byrådsmøde den 20.april 2010.
1. Forslag fra A 
Om drøftelse af trafikale konsekvenser af en mulig placering af forbrændingsanlæg, biogasanlæg, genbrugsanlæg og forskningsaktiviteter m.v. i Høje-Taastrup Kommune

Spørgsmål nr. 86 af 24. marts 2010
Svar på Det Energipolitiske Udvalgs spørgsmål nr. 86 af 24. marts 2010 stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S).

Spørgsmål 85:
"Vil ministeren fremsende en oversigt over, hvilke ansøgninger om udvidelse af affaldsforbrændingskapacitet Energistyrelsen har behandlet siden januar 2009 med informationer om kapacitetsudvidelsens størrelse, ansøgningsstatus og forventet færdiggørelse af uafsluttede ansøgninger"

Forslag fra A vedrørende Høje-Taatrup Miljøpark
Forslag fra A om drøftelse af trafikale konsekvenser af en mulig placering af forbrændingsanlæg, biogasanlæg, genbrugsanlæg og forskningsaktiviteter m.v. i Høje-Taastrup Kommune

Sagen om et affaldsforbrændingsanlæg ender nu i Folketinget!
Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 var på dagsordenen på byrådsmødet i denne måned – uden at nogen ville behandle sagen her udover Socialdemokraterne.

Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark….?
Igennem længere tid har byrådet i Høje-Taastrup haft en sag til behandling om byggeri af et nyt større affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Socialdemokraterne har krævet dokumentation for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald – udover biomasse - på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

Sagen om et affaldsforbrændingsanlæg på dagsordenen for byrådsmødet 16.marts 2010!
Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 var på dagsordenen på Teknisk Udvalgs møde i denne måned – uden at nogen ville behandle sagen her udover Socialdemokraterne.

Sagen om et affaldsforbrændingsanlæg krævet på dagsordenen for byrådsmødet den 16.marts 2010!
Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde i sidste uge – uden reaktion fra flertalspartierne.
På trods af, at borgmesteren på Høje-Taastrup Kommunes vegne havde været med til at behandle en omfattende indstilling og orientering om nybyggeri af det affaldsforbrændingsanlæg, som flere og flere bliver i tvivl om er nødvendigt i hele hovedstadsområdet, ønskede flertalspartierne ikke at diskutere sagen i Teknisk Udvalg.

Er der egentlig brug for et forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.?!
Det var det spørgsmål, som Miljøcentret stillede tilbage i januar måned 2010 til byrådsflertallet med borgmesteren i spidsen.Det har han desværre endnu ikke fået svaret på – selvom han har tilkæmpet sig plads i Vestforbrændings bestyrelse på bekostning af en partifælle.

Magtbrynde af værste skuffe!
Byrådsmødet 15.december 2009 markerede en måske afgørende forandring på det politiske samarbejde i byrådet i Høje-Taastrup kommune med en sag, hvor den genvalgte konservative borgmester tilsyneladende skulle demonstrere sine fremtidige magtbeføjelser overfor byrådet.

Byrådsmødet 15.december 2009: 
Sag 4: Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding
Denne sag har Socialdemokraterne stemt imod tidligere.
Årsagen er den helt enkle, at Teknisk Udvalg på sit møde i november bl.a. fik oplyst:

  • Vestforbrændings bestyrelse konstaterede på sit septembermøde: ”Byrådet har modtaget ønsket om placering (i Høje-Taastrup) positivt…hvorfor man gav en bevilling på 4 mill. kr. ekstra til bl.a. ”Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence…..”

Byrådsmødet 24.november 2009 Sag 6: 
Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding
Denne sag stemmer Socialdemokraterne imod her på byrådsmødet i aften.
Årsagen er den helt enkle

Nye oplysninger om det nye store affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!
Det er nu lykkedes at få nye oplysninger om de aktuelle planer for bygningen af et nyt stort affaldsforbrændingsanlæg på 270.000 tons i Høje-Taastrup.
Når bestyrelsen på Vestforbrænding holder møde, er der nemlig aktindsigt i de mødenotater, der forelægges som beslutningsgrundlag – og denne mulighed har jeg benyttet mig af!Uge 45. ugens aktuelle kommentar
Hvor skal den nye jernbane være – og har vi nu behov for den….? 
Som bekendt er der planlagt et nyt stort affaldsforbrændingsanlæg på 270.000 tons i Høje-Taastrup Det nye byråd skal tage stilling til, om der absolut skal bygges et forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup til en pris af 1.7 milliard kr. Byrådet behandlede sagen i juni måned, hvor et flertal desværre sendte en betingelsesløs ansøgning til Energistyrelse

22. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune
Sagsfremstilling:
I forbindelse med overvejelserne om placering af ny forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune har Vestforbrænding anmodet kommunen om at indsende en kapacitetsansøgning til Miljøstyrelsen.

Indstillingen fra Socialdemokraterne.
Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup kommune 
Socialdemokraterne finder, at der mangler en del oplysninger i denne sag, hvorfor vi gerne så et enigt byråd bede Vestforbrænding om disse oplysninger, således at grundlaget for en så stor beslutning ville være klart for såvel byråd som borgere forud for afsendelse af en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Hvad er byrådsflertallet mon bange for…
Når man læser beslutningen fra dette møde i onsdags, må man undres endog rigtig meget!

Fakta om det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup – juni 09
Baggrund

Processen omkring beslutningsgrundlaget for et mulig større affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup kommune fylder desværre meget i debatten – og måske mere end om konsekvenserne af at bygge en såkaldt Miljøpark, som tilhængerne af affaldsforbrændingsanlægget foretrækker at kalde det; også den anvendte betegnelse fra Vestforbrændings side.

(2)Så er vi oppe på 270.000 tons!
8. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune

(1)Så er vi oppe på 270.000 tons!
Sagen om indsendelse af en såkaldt kapacitetsansøgning om fremtidig forbrændingskapacitet er sat på dagsordenen på Plan – og Miljøudvalgets møde onsdag den 10.juni.

Affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup vil have store konsekvenser for mange mennesker.
Især de boliger og dermed de borgere, der bor tættest på det nye affaldsværk, vil mærke følgerne - og her vil kravene om direkte tilslutning til Holbækmotorvejen kunne medføre ekspropriation af alle boligerne på Korsebjergengen.

Affaldsforbrændingsanlæg – hvornår politisk behandling i byrådet? 
Det var forbavsende at læse i Dagbladet, at kommunens borgmester nu helt alene havde besluttet sig for et nyt forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup (?)

Modstanden mod planerne om et nyt affaldsforbrændingsanlæg
Indlæg om modstanden mod planerne om et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup eller i Hedehusene Vest på Socialdemokraternes general- forsamling den 23.april i Kulturcentret i Taastrup.

Fortsat nej tak til et affaldsforbrændingsanlæg med 215.000 tons affald årligt i Høje-Taastrup….?
Som det første politiske parti i byrådet i Høje-Taastrup tog Socialdemokraterne i onsdags (23.4.09) stilling til forslaget om at opføre et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

NOTAT - 25.marts 2009 – spørgsmål og svar: Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009 Emne: Planer / overvejelser for en htk-Miljøpark

Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009

Svar på 19 spørgsmål om det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup

Marts 2009 - Svar på angreb i Lokalavisen mod synspunkterne om: Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!

Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!!

Så er der svar på væsentlige spørgsmål om affaldsforbrændingsanlægget!

Hvorfor har ingen (?) i byrådet hørt om de meget fremskredne planer om placering af et stortaffalds- forbrændingsanlæg i Høje-Taastup?

Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk