Nej tak til 215.000 tons affald 

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!!

Se også opdaterede indlæg om Høje-Taastrup Miljøparkwww.svend-erik.nu og på Facebook på adressen: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

  • Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Omsider er det nu kommet frem hvilke belastninger, der aktuelt er planlagt fra Vestforbrændings side overfor Høje-Taastrup omkring et nyt affaldsforbrændingsanlæg.

Det viser sig, at den planlægning, som Høje-Taastrup kommune under en eller anden form har været med i – uden orientering af byrådet overhovedet – omfatter et affaldsforbrændingsanlæg på ikke mindre end 215.000 tons årligt; det er lidt under størrelsen på KARA i Roskilde og over 4 x så stort som det daværende VEGA med 50.000 tons, som lukkede tilbage i 2003.

Opklaringen fremgår af de spørgsmål, jeg har stillet - og med de svar, som administrationen nu har givet.

Læs spørgsmål og svar igennem og dan dit eget indtryk af hvilket anlæg, der kan blive tale om, hvis det vedtages – og ikke mindst hvilken trafik, der hver dag ud i al fremtid skal belaste større områder i kommunen……

Det er faktisk skræmmende læsning – også ud fra, at planlægningen startede tilbage i 2006 uden at politikere i byrådet er blevet spurgt endsige blevet orienteret før nu, hvor administrationen har været tvunget til at svare på spørgsmål om dette kæmpeanlæg.

Fakta er, at planlægningen startede i 2006, hvor det efterfølgende også er indgået i de generelle undersøgelser af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland i marts 2007. Herefter har Vestforbrænding i marts 2008 udarbejdet såkaldte forudsætningsnotater – begge rapporter er efter det oplyste udarbejdet uden involvering af Høje-Taastrup kommune.

Et møde mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne gav tegninger på projektet om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen.

I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet – og i disse overvejelser er der peget på at bygge et helt ny forbrændingskapacitet i området på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.

Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der ikke noget referat.

Efterfølgende er det på baggrund af mine spørgsmål oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.

Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om overvejelserne vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb: Også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger, hvorfor der ejheller her foreligger referater eller notater…..

Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Det er udestående spørgsmål også ud fra et bestyrelsesmøde i VEKS i dec.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet.

Det er tydeligt, at der er brugt mange kræfter i en stor del af hovedstadsområdet for at danne et grundlag for at undgå yderligere udbygning andre steder end netop i Høje-Taastrup; det er så en skam, at hverken administration eller for den sags skyld politikere med borgmesteren i spidsen har søgt at præge denne opklarende planlægning…..

Vi er dog med i selskabet og har endda et bestyrelsesmedlem samt repræsentanter i øvrigt, ligesom der vel også samarbejdes på administrativt plan….?

Nu er det så oplyst, at Vejdirektoratets planer om etablering af vestvendte ramper til Bondehøjvej ikke bliver til noget foreløbig, da der ikke er penge på anlægsloven hertil…..

Med under 30.000 tons affald fra Høje-Taastrup kommune årligt, ligger det vel ikke lige for, at vi skal tåle et så stort anlæg i fremtiden?

En mere generel orientering til byrådet om hele sagen er foreløbig planlagt til at ske på byrådets ordinære møde i marts måned: tirsdag den 17.marts!

Følg sagens fortsatte udvikling på www.svend-erik.nu – tilsyneladende mener borgmesteren endnu ikke, at borgerne skal inddrages på anden vis f.eks. via de kommunale hjemmesider!

 Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk