Så er der svar på væsentlige spørgsmål om affaldsforbrændingsanlægget!   

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Så er der svar på væsentlige spørgsmål om affaldsforbrændingsanlægget!     

--   af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Grundlaget for det videre arbejde med at imødegå disse planer er at finde i svarene på mine spørgsmål fra januar måned.
På trods af at et sådant anlæg skal belaste Høje-Taastrup kommune – borgere og vejanlæg m.v. - er det fastlagt, at vi endnu ikke har haft indflydelse på den foreløbige planlægning…….
Samtidig fortælles det, at Vejdirektoratet netop har fjernet alle mulige bevillinger til anlæg med forbindelse til Holbækmotorvejen.
Her var der jo store planer om op – og nedkørsler til og fra Bondehøjvej.
Sidst men ikke mindst er der nu omsider kommet en tilkendegivelse om hvornår byrådet officielt bliver orienteret (ikke stillingtagende!) om dette store projekt.

Det skal efter planen ske allerede (!) på byrådsmødet i marts måned den 17.marts….

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2267215
Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
26-01-2009

Spørgsmål:
Planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen i Høje-Taastrup
1.

Der er tidligere efterlyst et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen.

På den baggrund er det nu oplyst, at ”Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig.

Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast:
Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

A. På den baggrund udbedes et eksemplar af begge rapporter.

B. Samtidig ønskes oplyst, hvorvidt Høje-Taastrup kommune på nogen måde har været inddraget i arbejdet med såvel hovedrapporten som den supplerende undersøgelse uanset om det måtte dreje sig om borgmester, udvalgsformand eller forvaltning.

2.
A. Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Der henvises her bl.a. til Notat 929 fra bestyrelsesmødet i VEKS den 12.12.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet. Endvidere ønskes i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den igangværende planlægning af udbygningen af KARA i Roskilde med 100.000 tons har været med i arbejdet.

B. Samtidig stilles spørgsmålet om hvorvidt påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. om at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding på nogen måde har indgået i planlægningsarbejdet.

3.
Det er oplyst, at der afholdtes et møde i december 08 med Vestforbrænding, hvor navnlig mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. blev drøftet, herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle lokale plangrundlag og om hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes.

Der ønskes forelagt referat fra mødet, hvor også omtalen af det eventuelle nye plangrundlag indgår – gerne i form af en kopi af udleveret materiale fra Høje-Taastrup kommune.

4.
Det er oplyst, at ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den planlagte lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen.
Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej.

I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et ”enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen.

Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper.

Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring.

Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

A. Der ønskes en redegørelse om Vejdirektoratets planer omtalt her om etablering af vestvendte ramper samt øvrige arbejder.

B. Er der sat statslige midler af til etablering af disse anlæg – eller er det alene planer, der ligger på et tegnebræt uden egentlige realiteter bag?

C. Hvis ikke Vejdirektoratet skal etablere anlæggene – hvem skal så -og ikke mindst hvem skal betale?

5.
Det er foreslået, at besvarelsen af ubesvarede spørgsmål i øvrigt indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Hvad er den konkrete tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet til beslutning?

Svar:

1.A.
I tidligere besvarelse af spørgsmål henvises til to rapporter:

· Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland. Marts 2007
· Nyt forbrændingsanlæg, Forudsætningsnotater. Marts 2008.

Spørger udbeder sig et eksemplar af begge rapporter.
Administrationen har bestilt rapporterne hos Vestforbrænding.

1.B
Ingen af de nævnte parter fra Høje-Taastrup Kommune har været involveret i udarbejdelsen af rapporterne.

2.A.
Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

2.B.
Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

3.
Vestforbrænding er ved mødet bl.a. blevet oplyst om, at et eventuelt nyt forbrændingsanlæg vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt anlægget ikke kan rummes indenfor lokalplanen for det eksisterende forbrændingsanlæg. Referat fra mødet vedlægges notatet.

4.A.
Administrationen har forespurgt hos Vejdirektoratet, hvornår de vestvendte ramper ved Helgeshøj Allé/Sengeløsevej og etablering af sideanlæg kan forventes realiseret. Vejdirektoratet har oplyst, at de oprindeligt aftalte planer herom mellem Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet ikke er medtaget i anlægsloven for udvidelsen af Holbækmotorvejen. Derfor foreligger der aktuelt ingen terminer for eller penge til etablering af vestvendte ramper og sideanlæg, som i givet fald kunne indgå i en vejbetjening af et eventuelt nyt forbrændingsanlæg.

4.B.
I aftalen med Vejdirektoratet for etablering af vestvendte ramper og sideanlæg var forudsat, at staten skulle afholde alle udgifter. Da anlæggene er taget ud af anlægsloven er de pågældende anlæg pt. kun planer.

4.C.
Da anlægget henhører under staten, vil det naturligvis være staten som afgør, om anlæggene skal prioriteres og dermed finansieres. Hvorvidt en eventuel medfinansiering fra Vestforbrænding  kan ændre på statens prioritering, kan administrationen ikke vurdere. Dette må i givet fald afhænge af en konkret forhandling parterne imellem, herunder om Vestforbrænding vil deltage i en finansiering.

5.
Vestforbrænding har i første omgang ønske om at forelægge sagen til orientering for Byrådet med henblik på en vurdering af, om Byrådet mener, sagen kan konkretiseres til en egentlig ansøgning. Denne orientering er planlagt gennemført i forbindelse med det ordinære byrådsmøde formentlig i marts 2009.

Sagsgangen er efterfølgende ret omfattende, idet etablering af ny forbrændingskapacitet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Miljøcenter Roskilde), udarbejdelse af ny lokalplan (Høje-Taastrup Kommune) og miljøgodkendelse (Miljøcenter Roskilde).

Besvaret af:
Orla Johansen
Dato:
10-02-2009

Det er meget positivt, at vi nu er nået frem til dette overblik – og indtil videre er det ikke nødvendigt med flere spørgsmål, da sagen er ved at være opklaret.

Nu skal der blot kæmpes ud fra det nye og oplyste grundlag!

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk