Bedre styr på sagsbehandlingen ønskes!

Borgerrådgiveren har et kritisk øje på den sagsbehandling, som foregår på de mange områder for øjeblikket i Høje-Taastrup Kommune.

Det fremgik tydeligt af hendes beretning, som forleden var til behandling på Økonomiudvalgsmødet.

Her krævede Socialdemokraterne, at selve beretningen blev gjort til genstand for behandling inden for de enkelte udvalgsområder bl. a for her at få skabt forståelse for en bedre sagsbehandling og ikke mindst set i lyset af kritikken overfor vejledning og kontakten med borgeren.

Socialdemokraterne vil forfølge de kritiske forhold ud fra vores holdning om retssikkerhed i sagsbehandlingen - som også kom til udtryk under byrådsmødet i november 2013: http://www.svend-erik.nu/614.html

Borgerrådgiveren giver ris og ros til kommunen

Sagsbehandlingen i Høje-Taastrup Kommune er blevet bedre på en række områder, men borgerrådgiveren må fortsat påtale en del fejl og mangler.

Høje-Taastrup har en borgerrådgiver, som borgerne kan klage til, hvis de er utilfredse med kommunens sagsbehandling.

I 2013 har borgerrådgiveren modtaget 937 klager fra 234 borgere. Af dem har rådgiveren udtalt kritik af kommunen i 18 tilfælde og givet en henstilling i 12 tilfælde.

Mange sager er oversendt til kommunens centre til besvarelse, er henlagt eller afvist uden kritik, og i 145 sager er der indgået forlig i samarbejde med organisationen.

De fleste, der klager, er utilfredse med den vejledning, de har fået undervejs (23 pct.), med fejl, de mener, der er begået (16 pct.), og med den tid, det har taget at behandle deres sag (10 pct.).

Lærer af fejl

Borgerrådgiver Laila Lund understreger, at hun kun ser en lille del af de mange sager, kommunen behandler hvert år. De 175 tilfælde, hvori hun har kritiseret, henstillet eller mæglet, kan ikke tages som udtryk for, at der generelt er problemer med kvaliteten af sagsbehandlingen.

Men det er vigtigt, at kommunen lærer af de fejl, der bliver begået. Det har den gjort i en del tilfælde, men der er stadig noget at arbejde med,” siger Laila Lund.

Borgerrådgiverens rapporter fra tidligere år har fået Høje-Taastrup Kommune til at sætte flere initiativer i gang for at højne niveauet.

Ifølge Laila Lund er kommunen lykkedes med at sætte ind i forhold til klagevejledning, postfordeling og journalisering, remonstration og aktindsigt. Dog kniber det stadig med vejledningspligt, svarfrister, sagsbehandlingstid og helhed i opgaveløsningen.

I borgernes sted

Borgmester Michael Ziegler glæder sig over, at borgerrådgiveren anerkender, at der bliver arbejdet ihærdigt med at sikre borgerne en hurtig, venlig og korrekt sagsbehandling. Men han ærgrer sig over, at mængden af klager er stigende.

I takt med at alle vores handleplaner begynder at virke, regner jeg dog med, at vi snart kommer til at se et fald i antallet af klager," siger han og påpeger:

"Vi skal hele tiden sætte os i borgerens sted og tænke over, om vi selv ville føle os godt behandlet gennem den service, vi yder. Det er heller ikke nok at træffe en korrekt afgørelse. Borgeren skal føle sig hørt og have en forklaring."

Godt hvert femte byråd i Danmark har ligesom byrådet i Høje-Taastrup valgt at tilknytte en borgerrådgiver, der er uafhængig af administrationen, og som skal være med til at sikre borgerne åbenhed og kvalitet i sagsbehandlingen.

Fakta

Borgerrådgiveren har udgivet sin årsberetning for perioden 1. september 2012 til 31. august 2013.

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgeren med at henvende sig det rigtige sted, hjælpe med at forstå en afgørelse eller undersøge, om der er mulighed for at mægle. Borgerrådgiveren kan vejlede om, hvor borgeren kan klage og behandle klager over kommunens sagsbehandling, borgerbetjening eller service. Borgerrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet. Læs mere på www.htk.dk/borgerraadgivning.