Byrådsforslag;Styrkelse af sagsbehandlingen på handicapområdet

Forslag til byrådsmødet den 26-11-13

Socialdemokraternes forslag om en styrkelse af sagsbehandlingen på handicapområdet blev videresendt til udvalgsbehandling i Socialudvalget.
Ordfører Hugo Hammel havde disse bemærkninger til fremme af sagen.

Se også det principielle oplæg brugt i den netop overståede kommunale valgkamp http://www.svend-erik.nu/Svend-Erik-vil-sikre-borgeren-retssikkerhed-i-sagsbehandlingen..html

Sagen vil blive fulgt op ud fra disse holdninger på alle udvalgsområder i den nye byrådsperiode.

Socialdemokraterne fremsætter dette forslag, fordi vi ønsker en styrkelse af sagsbehandlingen på handicapområdet i Høje-Taastrup kommune.
Og det gør vi med baggrund i regeringen ny handlingsplan for handicapområdet.

Det skal ske med udgangspunkt i den enkelte borgers retssikkerhed, samt gennem øget fokus på dialog mellem mennesker med handicap og de ansatte i kommunen.

Målet er en, om mulig, mere professionel sagsbehandling, hvor der træffes den rigtige afgørelse første gang og hvor indsatsen overfor den enkelte borger er helhedsorienteret, inddragende og målrettet, og hvor der løbende fokuseres på, om tingene kan gøres enklere.

At opnå fuld tilfredshed med Høje-Taastrup Kommunes sagsbehandling er et højt og også et formentligt uopnåeligt mål at sætte sig.

Borgeren vil ofte mene at kende sin sag og sine behov bedst.

Sagsbehandleren vil derimod altid skulle tage hensyn til de love og bestemmelser, der nu en gang er gældende lov og ret på området.

Borgerne har jo altid efterfølgende klagemuligheder til diverse nævn, samt til borgerrådgiveren men det skaber ikke nødvendigvis større tilfredshed, men fastslår blot om regler og love er fuldt i sagsbehandlingen.

At undgå berettigede klager, samt skabe forståelse for afgørelserne, er målet der skal stræbes efter.

Hvordan?

Vi skal komme tættere på et mere løsningsorienteret borgerforløb, uden følelsen af umenneskelighed, klager og utilfredshed!

Det er vigtigt at borgerne oplever mødet med kommunen som positivt, og at de oplever en offentlig indsats, som er sammenhængende og af høj kvalitet.

I kommunernes indsats på handicapområdet skal der fokuseres på at træffe de korrekte afgørelser i hver enkelt sagsbehandling.

Som en del af Regeringens handlingsplan ønskes der at sættes ekstra fokus på kvaliteten.

Der skal derfor oprettes et Taskforce, som kan hjælpe kommunerne med deres håndtering af sager på handicapområdet.

Socialdemokraterne ønsker at Høje Taastrup Kommune gør brug af dette Taskforce, så vi kan sikre kvaliteten i kommunens indsats og sagsbehandling på handicapområdet.

Vores borgere skal mærke at de er del af et inkluderede samfund præget af mangfoldighed, ligeværdighed og respekt for forskelligheder, og hvor alle har lige muligheder for at deltage og udleve deres ønsker og drømme.

Alle skal ha’ lige muligheder for at deltage i samfundets mange fællesskaber, og hver enkelt borger skal ha’ mulighed for at udnytte sit fulde potentiale.