Dialogmøde om Snubbekorsskoven

Naturstyrelsen rejser i foråret den nye Snubbekorsskov nord for Taastrup – alle er velkomne til dialogmøde om planerne for skoven.
Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen har aftalt, at Naturstyrelsen skal etablere den nye Snubbekorsskov i april 2014 på et areal nord for Taastrup, og planlægningen af skoven er i fuld gang.
Snubbekorsskoven fik sit navn i foråret efter en navnekonkurrence, hvor der kom flere gode navneforslag fra borgerne – ikke mindst på kommunens Facebook-side.

Dialog om Snubbekorsskoven
For at markere den nye skov blev de første træer plantet i slutningen af maj 2013. Naturstyrelsen er i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og kommunens Skovråd nu i gang med at planlægge hele skoven og vil gerne præsenterer sit forslag for alle, der har lyst til at høre om skoven. Det sker på et dialogmøde onsdag den 30. oktober kl. 19 i Driftsbyen, Lervangen 35D Taastrup.

Naturværdier i top
Naturstyrelsen har ansvaret for etablering og drift af en bæredygtig skov. Den nye skov skal beskytte drikkevandet under skoven og være et rekreativt område til glæde for alle borgere, som nu får en skov tæt på byen.
Skoven bliver tilpasset de lokale forhold og bliver anlagt med hovedvægten på løvtræer - primært eg og bøg.
Hele området vil ikke blive tilplantet, idet der skal være lysninger for at bevare og udvikle de landskabelige, rekreative og biologiske værdier. Der kommer lysninger omkring søer og moser i form af græsarealer, der enten græsses ekstensivt eller slås en gang om året.
Snubbekorsskoven vil bidrage til en større biodiversitet og miljøbeskyttelse til glæde for vandmiljø, fugle, insekter, padder og pattedyr.

Nem adgang til Snubbekorsskoven
Der bliver nem adgang til den nye skov tæt på byen, da derfindes et godt stinet i området. Man kan overnatte i shelteret op til Snubbekorsskovens sydøstlige indgang, og der bliver etableret en bålplads i skoven med udsigt til de afgræssede folde.
Bilister vil få adgang til skoven fra den allerede etablerede P-plads på sidevejen til Snubbekorsvej. Der anlægges en passage fra P-pladsen til skoven langs hundeklubbens sydlige afgrænsning.
Udover adgang fra Snubbekorsområdet vil gående, motionister og cykliste få adgang til skoven fra Taastrup Nord via den allerede etablerede sti og viadukt under Holbækmotorvejen samt den nye motions- og cykelrrute Maratonringen.

Program for dialogmødet
Mødet afholdes onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.30 i Driftsbyen, Lervangen 35D, 2630 Taastrup.

Program:

1.                         Velkomst ved landskabsarkitekt Curt Mikkelsen, Høje-Taastrup Kommune.

2.                         Præsentation af Naturstyrelsens forslag til indretning og tilplantning af skoven ved skovrider Kim Søderlund.

3.                         Drøftelse af forslaget til Snubbekorsskoven.

4.                         Eventuelt.

Naturstyrelsens forslag kan ses på kommunens hjemmeside. På mødet har man mulighed for at komme med kommentarer eller andre forslag til Snubbekorsskoven. Man kan også sende sine forslag til Naturstyrelsen på osj@nst.dk

Baggrund
Byrådet vedtog i november 2011 at etablere en bynær skov på de kommunale arealer i det tidligere Nordparken. Derfor har Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen aftalt, at arealet overdrages til Naturstyrelsen ved årsskiftet. Naturstyrelsen anlægger skoven i foråret 2014.

Tidsplan for anlæg af Snubbekorsskoven
Skoven planlægges i 2013.
Skoven plantes foråret 2014 med deltagelse af lokale skoleelever.
Skoven indvies officiels i foråret 2014.

Yderligere oplysninger
Kim Søderlund, skovrider i Naturstyrelsenksl@nst.dk eller tlf. 72 54 33 15
Curt Mikkelsen, landskabsarkitekt i Høje-Taastrup Kommune – CurtMi@htk.dk, tlf. 4359 1106.
Henning Kirkegaard, formand for Høje-Taastrup Kommunes Skovråd - Hoeje-Taastrup@dn.dk, tlf. 4352 8917.