Fremskredne planer

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Hvorfor har ingen (?) i byrådet hørt om de meget  fremskredne 
planer om placering af et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup?

Se også indlægget om Nej tak til 215.000 tons affald på www.svend-erik.nu og på Facebook dateret 25.januar

 - Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Svarene på spørgsmålene gav desværre anledning til endnu flere spørgsmål, som forhåbentlig kan medvirke til at opklare såvel hændelsesforløbet som ikke mindst vil kunne medvirke til, at der klart bliver sagt nej til et stort affaldsforbrændingsanlæg af et flertal i Høje-Taastrup byråd.

Følgende nye spørgsmål er derfor nu stillet til kommunen:

Spørgsmål om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen i Høje-Taastrup
Svend-Erik Hermansen - 26.januar 2009


1.
Der er tidligere efterlyst et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen.

På den baggrund er det nu oplyst, at ”Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007.

Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig.

Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: ”Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

A. På den baggrund udbedes et eksemplar af begge rapporter.

B. Samtidig ønskes oplyst, hvorvidt Høje-Taastrup kommune på nogen måde har været inddraget i arbejdet med såvel hovedrapporten som den supplerende undersøgelse uanset om det måtte dreje sig om borgmester, udvalgsformand eller forvaltning.

2.
A. Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Der henvises her bl.a. til Notat 929 fra bestyrelsesmødet i VEKS den 12.12.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet. Endvidere ønskes i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den igangværende planlægning af udbygningen af KARA i Roskilde med 100.000 tons har været med i arbejdet.

B. Samtidig stilles spørgsmålet om hvorvidt påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. om at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding på nogen måde har indgået i planlægningsarbejdet.

3.
Det er oplyst, at der afholdtes et møde i december 08 med Vestforbrænding, hvor navnlig mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. blev drøftet, herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle lokale plangrundlag og om hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes.

Der ønskes forelagt referat fra mødet, hvor også omtalen af det eventuelle nye plangrundlag indgår – gerne i form af en kopi af udleveret materiale fra Høje-Taastrup kommune.

4.
Det er oplyst, at ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den planlagte lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen.

Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej.
I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et ”enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen.
Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper.
Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring.
Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

A. Der ønskes en redegørelse om Vejdirektoratets planer omtalt her om etablering af vestvendte ramper samt øvrige arbejder.

B. Er der sat statslige midler af til etablering af disse anlæg – eller er det alene planer, der ligger på et tegnebræt uden egentlige realiteter bag?

C. Hvis ikke Vejdirektoratet skal etablere anlæggene – hvem skal så - og ikke mindst hvem skal betale?

5.
Det er foreslået, at besvarelsen af ubesvarede spørgsmål i øvrigt indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.
Hvad er den konkrete tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet til beslutning?

------------------

For udenforstående kan det måske være lidt forvirrende med disse detailspørgsmål, men det er helt nødvendigt at få hele sandheden på bordet for at et beslutningsgrundlag kan være tilstrækkeligt oplyst for alle parter.
Lige nu indgår spørgsmålene om nødvendig forbrændingskapacitet på allerede bestående anlæg i hele hovedstaden incl. KARA i Roskilde.
Det drejer sig om Vestforbrænding i Glostrup, om Amagerforbrænding på Amager og om Avedøreværkerne i Avedøre, som til en vis grad opvarmes med kul.
Danmark har tradition for at have store forbrændingsanlæg, som foruden affaldsbortskaffelse også fremstiller fjernvarme, hvilket bl.a. den københavnske vestegn nu har nydt godt af i 20 år.
Spørgsmålene her går tæt på om den fremtidige planlægning er god nok i forhold til udbygning af allerede bestående anlæg, om der er behov for helt nye store anlæg og om ikke kul kan erstattes af affald, ligesom det heller ikke er uvæsentligt at forsøge at får endnu mere affald genbrugt.

Følg også udviklingen på Facebook på gruppen: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

 

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk