Trafikale problemer omkring CITY 2 i Taastrup – Svar!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Trafikale problemer omkring CITY 2 i Taastrup – Svar!

- af Svend-Erik Hermansen

Efter fortsatte trafikale problemer omkring City 2 har flere byrådspolitikere stillet spørgsmål, der måske kan få sagen om til – og frakørsel samt parkeringen generelt i området på dagsordenen på ny.


Her følger så spørgsmålene fra Søren D. Sørensen og Svend-Erik Hermansen - og svarene fra Høje-Taastrup kommune:

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2255616
Spørgsmål fra: Søren D. Sørensen og Svend-Erik Hermansen
Dato: 12.01.2009

Besvaret af: Lars Koch, Nikolaj Jetsmark Andersen og Klaus T. Møller
Dato: 23.01.2009

Spørgsmål:
1. Jule - og udsalgstrafikken 08/09 gav store problemer, da langt fra alle respekterer indkørsel-forbudt-skiltene ved hhv. blå og rød indgang.

Er der aktuelle opgørelser over indkørsler ad anden vej end forudsat i den periode – fra politiet, City 2 og Høje-Taastrup kommune?

Svar på Spørgsmål 1:
Der er ikke opgørelser over ulovlig brug af blå og rød indgang.

2. Såkaldt Rød kode i City 2 onsdag den 7.jnauar 09 (brand?) gav store problemer på P-pladserne.

Her ønskes en aktuel redegørelse fra brandinspektøren og politiet incl. en redegørelse om zoneopdelingen i sin tid af parkeringsarealerne er godkendt ud fra brandlovgivningen.

Svar på Spørgsmål 2:
Udkald af brandvæsnet til City 2
Brandvæsnet blev den 9. januar 2008, kl. 17:14, alarmeret til en brandalarm i lastegården under City 2. Alarmen blev undersøgt og fundet blind (udløst uden påviselig grund).
Når der opstår en brandalarm i City skal personalet straks påbegynde en evakuering af centret, det er derfor sandsynligt, at der i forbindelse med ovennævnte brandalarm blev observeret mange mennesker ved indgangene til City 2. Samtidig kan det oplyses, at Københavns Vestegns Politi normalt ikke afsender en patruljevogn til brandalarmer.

Brandvæsnets evt. godkendelse af p-araler ved City 2
Tidligere beredskabschef John Rasmussen har sammen med politiet været hørt i forbindelse med omlægningen af parkeringsarealerne ved City 2, beredskabets bemærkninger er meddelt mundtligt, hvorfor der ikke foreligger en skriftlig godkendelse.

3. Den finansielle krise vil kunne indebære, at det planlagte frigjorte nuværende vejareal på 60.000 m2 omkring City 2 ikke kan sælges foreløbig; hvilken indflydelse får dette på den aktuelle planlægning?

Svar på Spørgsmål 3:
Værdien af arealerne er påvirket negativt af finanskrisen. Arealerne er dog særdeles attraktivt beliggende, idet de ligger stationsnært, efter de nye regler for dette, med kort afstand til stationen. Arealerne vurderes derfor fortsat at repræsenterer en betydelig værdi, der langt overstiger udgifterne til de resterende vejombygningsarbejder. Det er fortsat planen, at arealerne skal realiseres inden for en kortere tidshorisont, men salgsprocessen må naturligvis ikke forceres, hvis det resulterer i, at kommunen ikke opnår den rigtige pris, men det skal understreges at administrationen fortsat presser på overfor ejeren af City 2, med henblik på at indgå en aftale, der kan resultere i at 2´etape af vejomlægningen kan gennemføres snarest muligt.

4. Der sker fortsat alvorlige trafikuheld såvel på Skåne som Blekinge Boulevard. Der ønskes en aktuel redegørelse herom.

Svar på Spørgsmål 4:
I nedenstående skema er de politiregistrerede uheld anført.

2008 2007 2006 2005 2004 2003
Blekinge Boulevard /
Postgade 4 3 (2) 2 0 1 1
Blekinge Boulevard /
Carl Gustav Gade 1 2 (1) 6 (1) 3 3
Skåne Boulevard /
Carl Gustav Gade 5 5 3 10 (1) 6 1
Skåne Boulevard City 2/
Østerby Alle 3 (2) 6 (1) 4
tallene i parentes angiver uheld med personskade. Det bemærkes, at der kan være uheld fra 2008, som stadig er under politiefterforskning, og derfor endnu ikke er indberettet.

Rådgivernes analyse for uheldsudviklingen er gennemført i 2006 på baggrund af tal fra 2005, hvor der skete rigtig mange uheld. I 2006 er antallet af uheld faldet betydeligt. Dette hænger sammen med indførelsen af klip i kørekortet, som på kort sigt fik en meget stor effekt. Uheldstallene fra 2007 er fra
ombygningsperioden. Det samlede antal uheld i 2008 er på niveau med de foregående år, dog er der ikke registreret personskadeuheld. Det bemærkes, at der efter ombygningen sker uheld i krydset Postgade/Blekinge Boulevard. Der vil derfor blive holdt øje med uheldsudviklingen i dette kryds.

5. Er det vurderingen, at beslutning på baggrund af de kommunale forudsætninger i byrådsbeslutningen af 20.februar 2007 er gennemført fuldt ud?

Svar på Spørgsmål 5:
Beslutningen i 2007 var en principbeslutning om at samle boulevarderne. Det gennemførte projekt er kun 1. etape.

Forudsætningen for beslutningen var og er, at vejomlægningerne ikke må koste kommunen penge.
Hensigten er at forbedre trafiksikkerhedsforholdene. Den gennemførte 1. etape har ikke kostet kommunen penge, og rent trafiksikkerhedsmæssigt vurderes forholdene at være på samme niveau eller bedre end før ombygningen.

Det skal understreges, at spørgsmålene har taget udgangspunkt i byrådets beslutning om omlægning af vejene omkring City 2 den 20.februar 2007 og et læserindlæg fra formanden for Teknisk Udvalg i Lokalavisen fra den 23.januar 2008 samt notat af 11.juni

2008 fra BYC om ”Forståelse og rækkevidden af indholdet i brev af 13.juni 2007 fra City

2 angående tilkørsler”.

Dertil kommer selvfølgelig de mange fortsatte henvendelser fra medarbejdere i og brugere af City 2 og beboerne især i Torstorp.
Vi har på baggrund af disse svar bedt bl.a. borgerne, der følger sagen tæt på Facebook om bemærkninger kommentarer og forslag.
Samtidig vil vi helt aktuelt stille yderligere spørgsmål om brand – og evakueringsplaner omfattende parkeringsanlægene og ikke mindst stille spørgsmål om tidsplanen for den såkaldte etape 2.

Denne side vil være opdateret, som svarene indløber:
Senest opdateret 25.januar 2009.

Følg også udviklingen via Facebook på den meget aktive gruppe:
Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City 2`s parkeringsplads.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk