Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!!

Se også indlægget om Høje-Taastrup Miljøparkwww.svend-erik.nu  dateret 7.1.09.

  • Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Nej TakOmsider kom det frem hvilke belastninger, der er planlagt fra Vestforbrændings side overfor Høje-Taastrup omkring et kommende nyt forbrændingsanlæg.

Det viser sig nu, at den planlægning, som Høje-Taastrup kommune har været med i – uden orientering af byrådet overhovedet – omfatter et affaldsforbrændingsanlæg på ikke mindre end 215.000 tons årligt; det er lidt under størrelsen på KARA i Roskilde og over 4 x så stort som det daværende VEGA med 50.000 tons, som lukkede tilbage i 2003.

Opklaringen fremgår efterfølgende af de spørgsmål, jeg har stillet - og med de svar, som administrationen nu har givet.

Læs spørgsmål og svar igennem og dan dit eget indtryk af hvilket anlæg, der kan blive tale om, hvis det vedtages – og ikke mindst hvilken trafik, der hver dag ud i al fremtid skal belaste større områder i kommunen……
Det er faktisk skræmmende læsning – også ud fra, at planlægningen startede tilbage i 2006 uden at politikere i byrådet er blevet spurgt endsige blevet orienteret før nu, hvor administrationen har været tvunget til at svare på disse spørgsmål:

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
22-12-2008

Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget

på Lervangen i Høje-Taastrup

1.
Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen.
I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.
I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.
Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.
I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.
Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.
Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.
Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.

I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.
Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet. Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne
, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).

Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.

Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.

Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen - herunder også orientering af byrådet - i sagen.

Svar:
Plancher fra Plan- og Miljøudvalgets møde med Vestforbrænding ønskes udleveret til hele Byrådet – i det mindste spørgeren.

Plancher er tilsendt Svend-Erik Hermansen den 23.12.2008. Ligeledes er plancherne gjort tilgængelige for Byrådet via dokumentnr: 2140794.

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten ”Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet,  at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig. Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: ”Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark. I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

De efterspurgte oplysninger eftersendes, når oplysningerne er modtaget fra Vestforbrænding.

Der spørges til en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også en orientering af Byrådet – i sagen? (Til spørgsmålet er knyttet en række supplerende bemærkninger, som er søgt indarbejdet i besvarelsen).
I samarbejde med Vestforbrænding har administrationen tilkendegivet, at Byrådet skal orienteres hurtigst muligt. Pt. arbejdes på, at orienteringen gennemføres i februar. Med henblik på at gøre denne orientering så velkvalificeret som muligt, har administrationen i december afholdt møde med Vestforbrænding. Navnlig søges mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. belyst bedre. Herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle plangrundlag, hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes m.m. Der er på ingen måde påbegyndt en egentlig sagsbehandling, idet dette afventer en beslutning fra Byrådet. Til orienteringsmødet forventes også forelagt en konkret tidsplan for det videre forløb i sagen.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009

Det er tydeligt, at der er brugt mange kræfter i en stor del af hovedstadsområdet for at danne et grundlag for at undgå yderligere udbygning andre steder end i Høje-Taastrup; det er så en skam, at hverken administration eller for den sags skyld politikere med borgmesteren i spidsen har søgt at præge denne opklarende planlægning…..

Helt forbavsende er det, at referater fra Vestforbrændings bestyrelsesmøder med de konkrete beslutninger lige pludselig ikke er til stede i Høje-Taastrup!

Vi er dog med i selskabet og har endda et bestyrelsesmedlem samt 3 repræsentanter i øvrigt, ligesom der vel også samarbejdes på administrativt plan….

På baggrund af de summariske svar i forbindelse med spørgsmål 3, vil der nu blive stillet yderligere spørgsmål om hvilke planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup – der har indgået på det afholdte mødes dagsorden i december 08 med Vestforbrænding.

De efterfølgende spørgsmål fra den 29.december, som fremgår her, giver ikke særligt mange svar – ej heller på den tidsmæssige planlægning, som måtte være naturligt for en beslutningsproces i byrådet såvel praktisk som ikke mindst ud fra en demokratisk synsvinkel. – læs selv og bedøm; også her vil der fremkomme supplerende spørgsmål lynhurtigt!

Ikke mindst de nye oplysninger om Vejdirektoratets såkaldte planer om etablering af vestvendte ramper bør kunne uddybes – og ikke mindst konkretiseres: Er der sat staslige mønter af til etablering af disse anlæg – eller er det fortsat noget, der ligger på et tegnebræt uden realiteter?

De seneste oplysninger i offentligheden om Vejdirektoratets manglende midler til allerede planlagte vejanlæg overalt i landet lover jo ikke godt.

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2246915

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
29-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet.
I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen

Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.
Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.
Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbrændings foreløbige overvejelser.

Derfor er spørgsmålene nu:

1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?

2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår af planchematerialet?

Svar:
Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?

Vestforbrænding planlægger at bygge en ny ovnlinie, der kan forbrænde max. ca. 28 ton/time

svarende til ca. 215.000 ton/år.

Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?
Det er primært forbrændingskapaciteten, der skal udvides og eventuelt placeres i Høje-Taastrup kommune. I hvilket omfang andre genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, glas m.m. også skal indgå som en del af anlægget, er der ikke taget stilling til. Fastlæggelsen af det samlede koncept vil i høj grad være en del af forhandlingen mellem Byrådet og Vestforbrænding. Det er dog forudsat, at den eksisterende genbrugsplads skal fortsætte i området.

Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?
Spørgsmålet er tolket således, at der spørges til trafikintensiteten for lastbiler ved etablering af ny forbrændingskapacitet. Pt. foreligger ikke egentlige beregninger over trafikintensiteten, men der påregnes tilkørsel af 150 – 200 lastbiler pr. dag. Dertil skal lægges lastbiler, der har genbrugspladsen som mål. Ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den pågældende lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen.

Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej.

I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som etenkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet tilog frakørslerne for sideanlægget.

Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10. september 2008, som ej heller fremgår af plancematerialet?
I spørgsmålet refereres til Plan- og Miljøudvalgets møde hos Vestforbrænding, hvor projektet blev præsenteret. Fra mødet foreligger ikke andre størrelsesmæssige oplysninger. Tilknyttet projektet foreligger dog mange størrelsesmæssige oplysninger = beregninger/tal. Det foreslås, at besvarelsen af spørgsmålet indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009

Nu vil der blive stillet yderligere spørgsmål i sagen, herunder om hele hovedstadsområdets planlægning af affaldsforbrændingsanlæg har indgået.

Måske kunne spørgsmålet om påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. for at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding også blive stillet………

Samtidig vil der på Facebook blive taget initiativ til oprettelse af en gruppe, der kan samle protester mod et affaldsforbrændingsanlæg på 215.000 tons årligt i Høje-Taastrup.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk