Administrativt høringssvar på trafikplan
for den statslige jernbane 2012-2027


Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
 
Att.: Dorte Wadum

Høje-Taastrup Kommune har erfaret, at Trafikstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027” i høring. Kommunen har ikke modtaget høringsbrev, men af styrelsens hjemmeside fremgår, at høringsfristen er den 2. december 2012.

Da Byrådet først har mulighed for at behandle Trafikplanen tirsdag den 18. december 2012, fremsendes her administrationens høringssvar, der afgives med forbehold for Byrådets efterfølgende behandling af, og beslutning i, sagen.

Trafikplanen er en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Det fremgår, at de allerede besluttede jernbaneprojekter vil give den danske jernbane et stort løft, men det tilkendegives i rapporten, at der også er brug for en sammenhængende strategisk planlægning og prioritering af indsatsen efter 2020. I den forbindelse omtales tre centrale temaer, hvor den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet er det ene.

I den forbindelse omtales meget kort et forslag om at supplere trafikken mellem Høje Taastrup og Roskilde med S-tog. Det fremgår ikke af rapporten, hvilke konsekvenser det vil få for den fremtidige togbetjening af stationerne i Høje Taastrup og Hedehusene.

Det fremgår imidlertid af et notat af 28. september 2012 udarbejdet af Trafikministeriet.

Heraf fremgår, at der i dag er 4 spor mellem Høje Taastrup og Roskilde stationer. De anvendes til Internationale-. fjern-, regionale- og godstog. Høje Taastrup Station betjenes i dag med fjerntog, 10 regionaltog i timen samt S-tog, og Hedehusene Station betjenes med 4 regionaltog i timen.

Hvis 2 af de 4 spor i fremtiden skal reserveres til S-tog, vil det betyde en halvering af kapaciteten til de øvrige tog. Det vil for Høje Taastrup Station betyde:

For Hedehusene Station vil det betyde:

Et sådan forslag vil resultere i en markant forringelse af betjeningen af Høje Taastrup Station

Det er for kommunen meget bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen fremlægger et sådan forslag uden i den forbindelse at forholde forslaget til Fingerplanen – Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet.

Af den gældende Fingerplan fremgår, at ”Høje Taastrup Station har en helt unik tilgængelighed med kollektiv transport og er en af landes bedst betjente stationer……. Der er endnu byggemuligheder nær stationen. Den kommunale planlægning bør behandle de fremtidige udviklingsmuligheder i det helt nære stationsområde med henblik på at udnytte de store potentialer, som stationsområdet har for at blive et regionalt knudepunkt og toplokaliseringssted. Miljøministeriet vil tage initiativ til en analyseprojekt, som sammen med kommunen belyser de stationsnære byggemuligheder.

Kommunen har, blandt andet på den baggrund, taget initiativ til med planlægningen af Høje-Taastrup C., at åbne mulighed for at udnytte dette unikke potentiale. Der foreligger nu en Masterplan for udbygning og fortætning af de stationsnære arealer. Planen åbner mulighed for byggeri af op til 260.000 m2, fordelt med ca. 170.000 m2 til kontorformål, 60.000 m2 til boligformål og 30.000 m2 til detailhandel, der særligt vil henvende sig til befolkningen i Hovedstadsområdet. Bland andet på den baggrund, stiller kommunen sig uforstående overfor, at Trafikstyrelsen med høring af Trafikplanen, lægger på til en forringet betjening af Høje Taastrup Station.

Kommunen forventer, at Trafikstyrelsen i sin planlægning, planlægger og tilrettelægger togbetjeningen i Hovedstadsområdet i overensstemmelse med de forudsætninger, visioner og ønsker for udviklingen af en stærk hovedstad.

Kommunen finder det tilsvarende bemærkelsesværdigt, at styrelsen lægger op til en væsentlig forringelse af betjeningen af Hedehusene Station.

Her åbner Fingerplanen og kommuneplanen mulighed for en betydelig boligbygning på stationsnære arealer. Både de statslige og kommunale interesser er her, at arealerne udnyttes til et intensivt boligbyggeri, tæt på Hedehusene Station, i forventning om at de kommende beboere vælger at benytte den kollektive trafik, som alternativ til den individuelle. Det forudsætter imidlertid en hurtig og effektiv togbetjening til og fra hovedstaden. Det vil forudsætte, at Hedehusene fortsat betjenes med Regionaltog.

Planerne for boligbyggeri omfatter byggeri af ca. 4.200 boliger, svarende til 10.000 indbyggere, hvilket vil resultere i en fordobling af indbyggertallet i Hedehusene. De første mere end 1.000 boliger forventes at være taget i brug i 2020.

Hverken de nuværende eller fremtidige borgere i den vestlige del af kommunen kan være tjent med kun at blive betjent med S-tog. Det ville resultere i en rejsetid på op til 35 min. for at komme til København. For de der pendler hver dag, ville det betyde en forøgelse af den daglige transporttid på op til næsten en ½ time.

Sammenfattende skal Høje-Taastrup Kommune derfor udtale følgende, i forbindelse med den offentlige høring af ”Trafikplan for den statslige jernbane 201—2020:

Med venlig hilsen
Jørgen Lerhard
Direktør