Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Spildevandscenter Avedøre i fremtiden?

- af Svend-Erik Hermansen bestyrelsesmedlem i Spildevandscenter Avedøre og byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Spørgsmålstegnet i overskriften skal tages dybt alvorligt!

Nu foreligger der nemlig en analyse af spørgsmålet om en fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet.

Grundlaget for denne analyse har bl.a. følgende årsager:

  • En spildevandskoncern med mindst 6 spildevandsselskaber etableret snarest.
  • Albertslund, Hvidovre, Rødovre og Herlev kommuner er blandt deltagerne på trods af medlemskab af Spildevandscenter Avedøre
  • Flere kombinationsmodeller er i spil – alle med det slutresultat, at der skal ske etablering af et såkaldt ”Hovedstadens selskab for Skybrud og Kloakering”, hvor Københavns Kommune efter alt at dømme vil få afgørende magt.
  • Københavns  Energi A/S står som ejer af det nye domænenavn www.hofor.dk indkøbt allerede den 25.juni 2012 – altså længe før en  beslutning om en sammenslutning og indordning under Københavns Energi….

Høje-Taastrup Kommune er i dag med i Spildevandscenter Avedøre sammen med 9 andre kommuner på den københavnske vestegn.

Her har der været et fortrinligt samarbejde om at få kloak – og spildevand væk fra kommunerne på en god, effektiv og ikke mindst miljømæssig korrekt måde gennem rørføringer til Avedøre Spildevandscenter, der så efterbehandler vandet, før det sendes videre til Køge Bugt og omegn, medens slammet afbrændes.

Nu foreligger der så planer om at nedlægge dette samarbejde med et fælles Spildevandsselskabet på Vestegnen, således at alle kommuner bliver en del af et større spildevandscenter styret politisk af Københavns Kommune gennem HOFOR:

HOFOR - og hvem vi er
HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk. HOFOR står endvidere for drift af spildevandsforsyningerne i alle kommuner på nær Brøndby og Vallensbæk. Vi sørger for, at borgerne i hovedstadsområdet dagligt får rent drikkevand ud af hanen og for at håndtere spilde- og regnvand. Ud over vand forsyner HOFOR borgerne i København med fjernvarme, bygas og fjernkøling. Og vi er i gang med at opføre rigtig mange vindmøller.

Høje-Taastrup kommune har tidligere sagt nej tak til at være med ud fra ønsket om selv at kunne styre vandforsyningen frem for at overlade dette til Københavns Energi, som i dag er kendt for at være et af de dårligst drevne selskaber i den branche.

Byrådet i Høje-Taastrup har indtil nu støttet et intenst og forbilledligt samarbejde mellem de 10 kommuner i Spildevandscentret på kloak og - spildevandsområdet.

Med den nye rapport og det nye fælles selskab er der desværre nok ikke mere at gøre for kommunen og for Spildevandsventer Avedøre.

(Jeg skal ved en senere lejlighed fortælle lidt om de metoder, der undervejs har været brugt i denne sag til at knægte demokratiet under dække af miljømæssige hensyn…).

Uanset hvilken af 3 forelagte modeller for fremtiden, vil der ske en sammenlægning af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre, ligesom anbefalingen er, at kommunerne også indskyder deres egne spildevandsselskaber i den fremtidige koncern.

For Høje-Taastrup Kommune er det ikke mindst vigtigt, at understrege værdierne i Spildevandscentret før overlevering til HOFOR eller en anden konstruktion.

Der skal ske en protokolføring af meget benyttede udsagn på bestyrelsesmøderne i Spildevandscentret fra direktører fra Herlev og København om, at ingen kommuners integrerede økonomiske forhold kan blive angrebet af fællesskabet eller af andre kommuner.

Sikring af maksimal indflydelse i et nyt fællesskab; gerne med to pladser, så vi undgår de sædvanlige borgmesterklubber, som uanset politisk hårfarve (!) ikke er særlig gavnlige for det almindelige politiske styringsarbejde i en ny koncern…..

Værdierne er i det veldrevne selskab, Spildevandscentret: umiddelbart udgør transmissionssystemet en værdi på 400 mill. kr. medens anlægget i Avedøre udgør en værdi på anslået 600 mill. kr.

Som forslaget nu ser ud har kommunerne en meget lille indflydelse overfor København, som står til få mindst 40,9 %. Enhver kan sige sig selv, at en klar og utvetydig mindretalsbeskyttelse skal indarbejdes i de fremtidige bestemmelser i HOFOR.

Hvordan er det så med mindretalsbeskyttelsen her i forhold til investeringsarbejder – er det flertallet, der bestemmer, hvor der skal / ikke skal investeres – eller hvordan?

Det helt store spørgsmål er også på den baggrund: Hvordan er værdierne i de planlagte ”sammenslutningsanlæg” fra Københavns Kommune sammensat og i hvilken standard, og hvordan er investeringsbehovene her i forhold til den høje standard, vi har i Spildevandscenter Avedøre.

Et mere kontant eksempel er her: Hvor dyrt er det sikre sig mod oversvømmelser for enden af Lyngby-motorvejen – det mangler Københavns Kommune jo fortsat – og det er bare et af flere eksempler på manglende investeringer….

Et principielt krav om særligt ”åbne bøger” på spildevandsområdet fra KE må være et absolut minimum – også ud fra spørgsmålet om kapaciteten vurderet fra det aktuelle behov med regnvejrshændelserne i 2011 i baghovedet.

En af de københavnske borgmestre har til offentligheden anslået investeringsbehovene alene i København til at være i omegnen af 3.8 milliard kr.

Spørgsmålet om den fremtidige spildevandsafgift må også belyses ud fra de nukendte takster i henholdsvis København og i Spildevandscenter Avedøre.

Med mange medarbejdere, der nu er usikre på fremtiden på bl.a. Spildevandscenter Avedøre, er det vigtigt med afklaringer på fremtiden såvel på kort som langt sigt.

Spildevandscenter Avedøre vil ikke blive nedlagt som funktion, men styringen fratages med disse skridt de 10 vestegnskommuner - desværre!

Det sidste ord vil ikke være sagt endnu hverken i tale eller på skrift – du kan følge udviklingen her på siderne i den nærmeste fremtid!  

 www.spildevandscenter.dk og på www.vores-vand.dk samt på www.hofor.dk og på http://www.svend-erik.nu/492.html

NB: Beslutninger i sagen kan og vil ske på et borgmestermøde den 10.december 2012…