Svend-Erik Hermansen


Integration – hvordan?

20.november 2012
Integrationspolitikken fyldte meget på byrådsmødet – og vi hørte nye argumenter for ikke at følge Socialdemokraternes fornuftige ændringsforslag: Det er ikke korrekt dansk – og jeg er nemlig dansklærer på Charlotteskolen, så det ved jeg noget om; Det var en af mange udtalelser fra det radikale byrådsmedlem. Så har vi hørt det med!

Ellers udmærkede den borgerlige gruppes 12 medlemmer sig med en blanding af total tavshed og trusler mod Socialdemokraterne om at stemme imod allerede accepterede forslag, når vi nu ikke opførte os ordentligt….!
Som udtalt efter de borgerliges sædvanlige opsamlingsmøde efter gruppemøderne, blev der ikke ændret ret meget uanset vore få men fornuftige ændringsforslag.
Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune nu ud fra den vedtagne politik kan iværksætte modersmålsundervisning, som især de radikale har talt og skrevet meget om, som det allerbedste for en god integration….
En lidt hård pris at betale for de konservative for at holde Socialdemokraterne væk fra indflydelse i denne væsentlige sag, men forude venter jo kommunevalget – så det er måske derfor?
Som det fremgår af mit indlæg på byrådsmødet lagde Socialdemokraterne meget vægt på danskindlæring, som en forudsætning for arbejde og en god tilværelse i Danmark.

Byrådsmødet 20.november 2012
Socialdemokraternes bemærkning og forslag til sag 9 om Integrations – og Medborgerskabspolitikken
- Byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen

 Socialdemokraterne er tilfredse med, at der er taget initiativ til en egentlig integrationspolitik i Høje-Taastrup Kommune – og høringssvarene til det udsendte forslag viser og understreger dette behov.

Socialdemokraterne havde håbet på en konstruktiv debat blandt byrådets 21 medlemmer om det endelige forslag til behandling her i aften.

Men behandlingen i de relevante fagudvalg viste desværre, at den borgerlige 12-mandsgruppe med formanden for Borger – og Erhvervsudvalget i spidsen allerede på deres sædvanlige formøde for et stykke tid siden fastlagde, at man ikke en gang ønskede at diskutere de meget saglige og relevante ændringsforslag fra Socialdemokraterne til det tekstforslag, som administrationen havde fremlagt til behandling i udvalgene.

Ikke desto mindre fastholder vi forslagene og ønsker dem derfor også behandlet i aften i håbet om, at fornuften trods alt måske kunne sejre for at få en anvendelig Integrations – og Medborgerskabspolitik i enighed.

Jeg vil gerne gennemgå forslagene samlet ud fra ønsket om en samlet debat om forslagene, men de skal selvfølgelig afstemmes enkeltvis, når vi forhåbentlig er blevet enige om dem alle - eller de fleste.

Det første forslag er en væsentlig ændring på side 6, hvor der fra administrationens side er foreslået: ”På trods af en positiv udvikling på integrationsområdet de seneste 10 – 20 år…” Her finder Socialdemokraterne, at vi må fortælle sandheden for at alle parter fremover kan tage denne integrationspolitik alvorligt, hvorfor vi foreslå, at afsnittet indledes således: ”Ud fra udviklingen indenfor integrationsområdet”.

Denne mere neutrale formulering er nemlig den i dag kendte og vel af de fleste accepterede situation!

Næste forslag er på side 8, hvor vi i ønsker tilføjet, at der skal øget fokus på arbejdet med ”dansksprogstilegnelse”. Det er nemlig ikke nok at bruge ordet sprogtilegnelse, da det jo kunne være modersmålsundervisning, som den radikale udvalgsformand ville liste ind her!

Dertil kommer forslaget om, at ”Forældresamarbejdet skal styrkes gennem dansktilbud på Sprogcentret, så institutionerne sammen med forældrene kan understøtte børn…”

Inspirationen til dette forslag og denne understregning af behovet for dansk i dagligdagen, er faktisk kommet fra et høringssvar fra Selsmoseskolen til budget 2013, hvor man anmodede om midler til tolkebistand – altså til den nuværende generation af forældre!

På side 10 ønsker vi blot tilføjet det nye begreb på beskæftigelsesområdet, hvor ”udfaldstruede” selvfølgelig også må være med her.
Endvidere skal det understreges, at mulighederne for at kunne tage vare på sit og andres liv indebærer en understregning af, at ”også” det at være i beskæftigelse, er vigtigt for en god integration.

På side 13 drejer det sig om deltagelsen i fritids – og kulturlivet, hvor vi gerne vil have nogle væsentlige midler til god integration tilføjet.
Det drejer sig om at ”Andelen af brugere med anden etnisk baggrund end dansk skal søges højnet, eksempelvis via brug af fripas og aktiv forældreinddragelse.”

Hvorfor der er stemt imod her fatter Socialdemokraterne slet ikke, da en tidligere sag på Borger – og Erhvervsudvalgets dagsorden for 13 dage siden netop understregede behovet for forældreinddragelse, som en forudsætning for at kunne få tilskud. Det med Fritidspasset forstår jeg desværre nok bedre, da det oprindelige socialdemokratiske forslag jo ikke er født i den borgerlige gruppe!

Næste forslag vedrører side 14 om den boligsociale indsats, hvor Socialdemokraterne igen ønsker fakta beskrevet – og ikke kun oplysninger, som er ukorrekte.

Vi vil gerne, at der står ”og undgå, at nogle af boligområderne udvikler parallelsamfund i større omfang end nu.”
Det er jo et faktum, at der desværre lige nu flere steder i Høje-Taastrup Kunne eksisterer parallelsamfund.

Ligeledes på side 14 ønsker vi en tilføjelse om ”sprogmæssige” tiltag.
Det er nemlig slet ikke nok med kulturelle, kriminalpræventive og sociale initiativer. At kunne sproget er frem for alt vigtigt for en god tilværelse i Danmark uanset etnisk oprindelse.
Vi håber nu, at byrådet i aften tager positivt imod disse få men meget væsentlige forslag til Integrations – og Medborgerskabspolitikken, således at det kan være et enigt byråds produkt, der skal danne baggrunden for mange initiativer på integrationsområdet i de næste mange år.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk