Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Skal Spildevandscenter Avedøre skifte ejer…?
 - af Svend-Erik Hermansen bestyrelsesmedlem i Spildevandscenter Avedøre
17 Nov 2012
Det er måske en lidt underlig overskrift, men det er situationen, som bliver diskuteret kraftigt i det storkøbenhavnske kommunale område lige for øjeblikket.
Vi har i september fået oplyst:
  • En spildevandskoncern med 6 spildevandsselskaber forventes etableret inden årets udgang
  • Albertslund, Hvidovre, Rødovre og Herlev kommuner er blandt deltagerne på trods af medlemskab af Spildevandscenter Avedøre
  • Flere kombinationsmodeller er i spil – alle med det slutresultat, at der skal ske etablering af et såkaldt ”Hovedstadens selskab for Skybrud og Kloakering”, hvor Københavns Kommune efter alt at dømme vil få afgørende magt
Høje-Taastrup Kommune er som bekendt i dag med i Spildevandscenter Avedøre sammen med 9 andre kommuner på den københavnske vestegn.
Her er der et fortrinligt samarbejde om at få kloak – og spildevand væk fra kommunerne på en god, effektiv og ikke mindst miljømæssig korrekt måde gennem rørføringer til Avedøre Spildevandscenter, der så efterbehandler vandet, før det sendes videre til Køge Bugt og omegn, medens slammet afbrændes.
Nu optræder der så planer om at splitte Spildevandsselskabet på Vestegnen, således at alle kommuner måske bliver en del af et større spildevandscenter styret politisk af Københavns Kommune gennem Københavns Energi (KE).
Det sker under dække af planerne om det særlige vandselskab (Vores Vand), som Høje-Taastrup kommune har sagt nej tak til at være med i ud fra ønsket om selv at kunne styre vandforsyningen frem for at overlade dette til Københavns Energi, som i dag er kendt for at være et af de dårligst drevne selskaber i den branche.

Der er ikke nogen tvivl om, at byrådet i Høje-Taastrup fortsat støtter et intenst og forbilledligt samarbejde mellem de 10 kommuner i Spildevandscentret på kloak og - spildevandsområdet.
Bestyrelsen ønsker flere oplysninger om initiativerne, der drives frem af Københavns kommune sammen med især Herlev og Albertslund kommuner.

Her betyder det selvfølgelig meget, hvordan nogen – mod vore og andres ønsker - kan frigøre sig fra Spildevandscentrets vedtægter og gå med i Københavns Energi?
Et andet spørgsmål er værdierne i det veldrevne selskab, Spildevandscentret; umiddelbart udgør transmissionssystemet en værdi på 400 mill. kr. medens anlægget i Avedøre udgør en værdi på anslået 600 mill. kr.
Når nogle kommuner i givet fald ønsker at indtræde i et nyt selskab med flertal fra Københavns Kommune er et af de væsentlige spørgsmål: Hvordan med mindretalsbeskyttelsen her i forhold til investeringsarbejder – er det flertallet (Københavns Energi), der bestemmer, hvor der skal / ikke skal investeres – eller hvordan?

Det helt store spørgsmål er også på den baggrund: Hvordan er værdierne i de planlagte ”sammenslutningsanlæg” fra Københavns Kommune sammensat og i hvilken standard, og hvordan er investeringsbehovene her i forhold til den høje standard, vi har i Spildevandscenter Avedøre.
Et mere kontant eksempel er her: Hvor dyrt er det sikre sig mod oversvømmelser for enden af Lyngby-motorvejen – det mangler Københavns Kommune jo fortsat – og det er bare et af flere eksempler på manglende investeringer….

Et principielt krav om særligt ”åbne bøger” på spildevandsområdet fra KE må være et absolut minimum – også ud fra spørgsmålet om kapaciteten vurderet fra det aktuelle behov med regnvejrshændelserne i 2011 i baghovedet. 
En af de københavnske borgmestre har til offentligheden anslået investeringsbehovene alene i København til at være i omegnen af 3.8 milliard kr.

Spørgsmålet om den fremtidige spildevandsafgift må også belyses ud fra de nukendte takster i henholdsvis København og i Spildevandscenter Avedøre.
Med mange medarbejdere, der nu er usikre på fremtiden på Spildevandscenter Avedøre, er det vigtigt med snarlige afklaringer på fremtiden såvel på kort som langt sigt. 
Spildevandscenter Avedøre bør fortsætte uændret – den nye selskabsdannelse vil risikere at kunne komme til at koste alt for mange mønter betalt af Høje-Taastrup – borgere, ligesom indflydelsen i et nyt selskab er nærmest ikke-eksisterende på trods af investeringsbehov såvel i kommunen som på hele den københavnske vestegn, som jo afvandingsmæssigt hører meget sammen.

Find meget mere om nytteværdien (!) på www.spildevandscenter.dk og på www.vores-vand.dk(find oversigten over bestyrelseshonorarer…) samt på www.svend-erik.nu/407.html