Kløverhuset skal overtages af Socialpsykiatrien

af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

Hvorfor skal Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?

Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne i februar måned – nu er der svaret...

Det viser sig nemlig, at det borgerlige flertal i al stilhed undervejs havde planlagt en overtagelse af Kløverhuset fra helt anden side….

Realisering af helhedsplanen for det Socialpsykiatrien – sidste etape i fremtidens bomiljøer – det var navnet på sag 30 på Økonomiudvalgets møde sidst i august måned.

Vestervænget – det tidligere amtsplejehjem – med 30 tilbageværende borgere blev besluttet nedlagt. En række borgere herfra skal være i Kløverhuset - og Socialpsykitrien overtager Kløverhuset, når det nye plejecenter Birkehøj står færdigt.

Det er på den baggrund besluttet, at 4 af de 19 boliger i Kløverhuset skal tilbydes borgere fra andre kommuner end Høje-Taastrup!

Ikke nok med at demensplejecentret nedlægges – nu viser det sig altså at en af grundene til det skridt er, at andre kommuners borgere skal fortrænge borgere fra Høje-Taastrup; hvor ringe kan det blive, må man spørge??

Demensplejehjemmets beboere skal huses på Plejecenter Birkehøj, som af det borgerlige flertal netop også er besluttet sat i udbud.

Det betyder, at private firmaer, der selvfølgelig altid skal tjene penge ved en overtagelse af disse opgaver - og dermed på den daglige drift nu også skal arbejde med en større gruppe demente fra de trygge rammer i Kløverhuset.

Det skal ske under forudsætning af, at der ved et udbud kan spares ikke mindre end 3.1 mill. kr. svarende til ca. 10 % af driftsbudgettet – og det er selvfølgelig på personalet disse besparelser primært skal falde.

Socialdemokraterne stillede på udvalgsmødet i februar krav om, at demensplejecentret Kløverhuset blev inddraget i arbejdet med styrkelsen af demensindsatsen.

Desværre nød dette forslag ikke fremme – totalt uforståeligt!

 

Kløverhuset giver lige nu gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere, når der sker ændringer her.

Det ville have været fornuftigt med en udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

 

Jeg er enig med Seniorrådet, som advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset.

Det er vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til svækkelse.

 

På såvel kort som ikke mindst langt sigt er det dårligt med nedlæggelsen af Kløverhuset.

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhævede, at huset er bygget sådan, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Det har betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at disse muligheder ikke er til stede ved et større plejecenter, som det kommende Birkehøj Plejecenter.

Her er det nu meningen, at det nye plejecenter skal indrettes med 30 demente pladser og 30 almindelige pladser.

 

Det var ikke forbavsende, at de borgerlige med de konservative i spidsen ikke ønskede Kløverhuset inddraget i demensindsatsen i fremtiden, men det går jo desværre ud over særligt sårbare borgere, men det hører slet ikke med i deres ”regnskab”.