Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


43.  Forundersøgelse af eventuelt konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet  

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/12190

Sagsfremstilling

Ifølge Høje-Taastrup Kommunes vision for udbud:

 • Er udbud af kommunale opgaver ikke et mål i sig selv, lige så lidt som, at kommunen selv skal stå for samtlige opgaveløsninger, er det. Det er et middel, der kan anvendes som ét blandt flere midler til at skabe en kvalitets- og effektivitetsudvikling i kommunerne.

 • Det afgørende er, at pris og kvalitet hænger sammen og kommunen opnår den mest fordelagtige opgaveløsning. Derfor er konkurrenceudsættelse og udbud et almindeligt styrings- og planlægningsværktøj i Høje-Taastrup Kommune.

 • Udbud anvendes som et middel til at sikre omkostningsbevidsthed, fleksibilitet, inspiration og faglig fornyelse ved kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

 • Formålet med at sende varer, driftsopgaver og tjenesteydelser i udbud er, at afprøve markedet. Dels for at sikre at gældende lovgivning overholdes, dels for at sikre en fortsat effektivisering af opgavevaretagelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af administrativt oplæg til budget 2013 - 2016, er muligheden for at konkurrenceudsætte dele af ældreområdets driftsopgaver drøftet. Konkret er besparelsespotentialet for de tre driftsområder; kommunens to produktionskøkkener, levering af rengøringsydelser til hjemmeboende borgere samt drift af det nye Birkehøj Plejecenter, drøftet og vurderet til at rumme et besparelsespotentiale.

Konkurrenceudsættelse af kommunens to produktionskøkkener
Konkurrenceudsættelse af kommunens produktionskøkkener omfatter køkkenerne på plejecentrene Henriksdal og Torstorp. De to køkkener producerer maden til kommunens fem plejecentre. I forbindelse med projektering af det nye Birkehøj Plejecenter har administrationen undersøgt muligheden for, at plejecentret får leveret mad svarende til den mad, der leveres til borgere i eget hjem.

Et fremtidigt madkoncept for kommunens plejecentre kan være at centrene overgår til:

 • Levering af kølemad 3 gange om ugen

 • Levering af fuldkost

 • Levering af mad til fælles arrangementer, personalearrangementer m.v.

 • Levering af mad til "personalekantine”.

Køkkenerne i de enkelte afdelinger i plejecentrene indrettes, så der i afdelingerne kan varetages flg. aktiviteter:

 • Anretning og evt. opvarmning af morgenmad

 • Anretning og evt. opvarmning af lette frokostanretninger

 • Opvarmning og anretning af middagsmad

Administrationen har spurgt til eventuel besparelsespotentiale ved overgang til kølemad koncept. Leverandøren mente, at firmaet kunne levere en døgnforplejning svarende til rammen/loftet for borgenes egenbetaling (ca. 3.100 kr.).

Efterfølgende sammenligning af den pris et plejecenter i Tårnby Kommune har fået tilbudt viser dog, at prisen for en døgnforplejning forudsætter et kommunalt tilskud på ca. 20 kr. pr. døgn.

Seneste beregninger af Høje Taastrup Kommunes omkostninger ved madproduktion til plejecentrene, viser et kommunalt tilskud på ca. 2.086 kr. pr. måned. En umiddelbar difference på 1.486 kr. pr. måned pr. borger. Det nye koncept forudsætter dog, at der skal afsættes ressourcer til de aktiviteter, der flyttes fra køkkenet til de enkelte afdelinger. Ovenstående skøn skal dog tages med et forbehold, idet beregningerne er fortaget på et til dels udokumenteret grundlag, men til trods for det, så antyder tallene et pænt potentiale.

Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelser til hjemmeboende borgere

Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelser omfatter rengøring hos borgere, der i dag modtager rengøringspakkeme R1 og R2. Området varetages under frit valgs ordningen, hvor den kommunale leverandør har en markedsandel på ca. 67 % og de private leverandører har en markedsandel på ca. 33 %.

Vurderingen, om området skal konkurrenceudsættes, tager afsæt i en sammenligning af Høje-Taastrup Kommunes betaling til kommunal og private leverandører, med den pris som Gribskov Kommune betaler for ydelsen.

I 2012 afregnes private leverandører med kr. 296 pr. time, og den kommunale leverandør med kr. 285. Forskellen skyldes medtagne indirekte omkostninger til de private leverandører. En eventuel konkurrenceudsættelse skal dermed ende med en prisfastsættelse, der er lavere end ovenstående pris. Hvert % -point under pris forventes, at kunne bidrage med en besparelse på ca. kr. 124.000 kr.

Besparelsespotentialet vurderes som noget tvivlsomt, idet prisen for ydelsen vil være bestemt af kommunernes kvalitetsstandarder /serviceniveau og de lokale markedsforhold. Ved vurderingen af besparelsespotentialet er der ikke foretaget sammenligning af kvalitetsstandardeme, men alene sammenlignet på pris.

På nuværende tidspunkt er der sparsomme erfaringer fra konkurrenceudsættelse af driften af plejecentre i Danmark. De foreløbige erfaringer tyder på et besparelsespotentiale.

Konkurrenceudsættelse af drift af det nye Birkehøj Plejecenter
Konkurrenceudsættelse af drift af det nye Birkehøj Plejecenter omfatter drift af plejecentrets facilitet management samt plejen af borgerne.

Endelig er det vanskeligt at se leverandørernes incitament til at byde med en lavere pris end den, de kan opnå under frit valg ordningen, hvor leverandøren er garanteret en pris svarende til kommunens produktionsomkostninger. En måde at påvirke prisen på, kan dog være at garantere leverandørerne en vis borgermængde.

I alt fire kommuner (Kolding, Gribskov, Solrød og Vejle) har på nuværende tidspunkt udliciteret driften af plejecentre. I Sverige har man større erfaringer og tradition for privat drift af plejecentre. Både de danske og svenske erfaringer viser et besparelsespotentiale ved privat drift af plejecentre.

Sammenligninger i Danmark af omkostninger ved henholdsvis kommunal og privat drift viser, at der angiveligt i de kommuner som har udliciteret driften til private leverandører, skulle være besparelser mellem 16 % og 18 %, svarende til ca. 4,0 mio. kr. ved drift af et plejecenter med 63 beboere. Disse besparelser skal dog tages med noget forbehold, idet omfanget af besparelsen vil være bestemt af kommunens serviceniveau.

Principper ved konkurrenceudsættelse
I følge kommunens udbudspolitik er formålet med at konkurrenceudsætte kommunens driftsopgaver og tjenesteydelser, at afprøve markedet og sikre en fortsat effektivisering af opgavevaretagelsen.

Ifølge politikken skal det sikres, at kommunens egne medarbejdere skal have mulighed for at byde på opgaveløsningen, under lige vilkår i forhold til private tilbudsgivere.

Såfremt buddets resultat viser, at opgaven fremover varetages af privat leverandør, vil der ske en virksomhedsoverdragelse af kommunens personale.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik, godkendt af Byrådet den 21.06.2011. Folketinget har efterfølgende besluttet at kommunerne pr. 1. maj 2012 ikke er forpligtiget til at konkurrenceudsætte en bestemt andel af kommunens aktiviteter.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes ikke i høring, men indgår i det videre arbejde med budget 2013 - 2016. Såfremt det besluttes, at konkurrenceudsættes driftsopgaver skal Seniorråd og medarbejderorganisationen høres og inddrages i det videre arbejde.

Vurdering
Administrationen vurderer, at konkurrenceudsættelse af levering af døgnkost til kommunens plejecentre, rengøringsydelsen til borgere i eget hjem, samt drift af Birkehøj Plejecenter, er i tråd med Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik, der er tiltrådt af Byrådet den 21.06.2011 (sag nr. 10/1539).

Gennemførelse af konkurrenceudsættelse af ovenstående tre driftsområder vil være en kompliceret opgave, der vil fordre væsentlige ressourcer til bl.a. at formulere kommunens krav til fremtidig leverandør. Ligeledes vil det, såfremt organisationen ønsker at afgive bud, fordre en klar adskillelse af tilbudsgiver og tilbudsmodtager.

Såfremt kommunens driftsområder vælger at afgive bud, kan en sikring af klar adskillelse mellem tilbudsgiver og tilbudsmodtager ske ved, at der afsætte midler så driftsorganisationen kan inddrage uvildig ekstern rådgivning ved afgivelse af bud.

Udarbejdelse af kravspecifikation og gennemførelse af udbud kan i lighed med øvrige udbudsopgaver varetages af administrationen.

Set i forhold til besparelsespotentiale og opgavens omfang, anbefaler administrationen en prioritering af konkurrenceudsættelse som følger:

1. Konkurrenceudsættelse af kommunens madproduktion til plejecentre

2. Konkurrenceudsættelse af drift af Birkehøj Plejecenter

3. Konkurrenceudsættelse af rengøringsydelsen.

Prioriteringen anbefales ud fra en vurdering af besparelsespotentiale.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag om konkurrenceudsættelse af opgaver inden for ældreområdet drøftes, med henblik på generering af besparelser i 2014 og frem

2. udvalget drøfter en eventuel prioritering af de tre forslag til konkurrenceudsættelse

Beslutning i Ældreudvalget den 06-06-2012

Sag nr. 5

C anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter

A og F anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion

O tager forbehold

A og F anbefaler, at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2012

Fraværende: Thomas Bak

B, C, O og V anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter.

A og F anbefaler,

- at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion

- at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.