Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Birkehøj Plejecenter – en del af den foreløbige historie.….

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Hvorfor nu en historie længe før Birkehøj Plejecenter er bygget og taget i brug af ældre medborgere i Høje-Taastrup Kommune?

Når man kigger tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnlig at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som for de flestes partiers vedkommende er udformet af og vedtaget af medlemmerne – et lidt langt indlæg, men nødvendigt!

I denne sag har der været utrolig mange forskellige skift og holdninger fra det borgerlige flertals side – og her især fra borgmesterens side - siden de overtog magten i Høje-Taastrup kommune.

Socialdemokraternes rolle i sagen er også interessant at se lidt på – også ud fra den indsats, som vi skal øve, når vi er i mindretal.

Dette indlæg er også en del af grundlaget for den gruppe, der i juni 2012 er oprettet for at præge den lokale debat om fremtiden for det nye plejecenter: Skal private overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

Budgetforliget i 2008 – vedtaget i oktober 2007:

Der afsættes midler til forceret planlægning af et plejecenter for at imødekomme behovet, herunder kravene i ny lovgivning.

Det var et af Socialdemokraternes ufravigelige krav til dette budget – og det var de fleste byrødder så heldigvis enige i!

Budgetforliget 2009 – vedtaget i oktober 2008:

Presset på kommunens udgifter til ældrepleje vil vokse i de kommende år.

Investeringer i et nyt plejecenter prioriteres højt, og Byrådet lægger vægt på, at byggeriet gennemføres i højt tempo og forventes gennemført i 2010. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for placering af seniorboliger/ældreegnede boliger i umiddelbar geografisk tilknytning til det kommende plejecenter. Der skal være tale om forskellige boligtyper og ejerformer. Plejecentrets finansiering er sammensat af dels kommunale midler og dels låntagning jf. lov om almene boliger.

I forbindelse med driften af det kommende plejecenter ønsker Byrådet at afprøve en partnerskabsmodel. Konkrete forslag til løsningsmodeller forelægges Byrådet ultimo 2008 – herunder konsekvenserne ved at vælge disse - , og der forventes en gevinst såvel kvalitativt som økonomisk i årene fremover. Der må forventes et betydeligt planlægningsarbejde.

Budgetforliget i 2010 vedtaget i oktober 2009

Det nye plejecenter prioriteres højt, og Byrådet har derfor i 2010 afsat anlægsmidler til start af byggeriet ved Høje-Taastrup station.

Budget 2011 blev alene vedtaget af de borgerlige uden de store bemærkninger om ældreplejen - udover en mængde besparelser!

Budget 2011 og budget 2012 indeholdt en del midler til et nyt plejecenter, som uden de store aftaler havde ændret placering fra Høje-Taastrup (Grunden ved siden af ALKA) til Rønnevangsskolen.

Øvrige forhold og undersøgelser besluttet tidligere forsvandt fra dagsordenen.

Skolestruktursagen resulterede i august 2010 i, at Rønnevangsskolen lige pludselig blev nedlagt i forbindelse med et ekstraordinært møde i den konservative byrådsgruppe – mistanken om stærkt personlige interesser i den herefter kommende forligskreds eksisterer fortsat i befolkningen og blandt politiske modstandere af den proces, der fratog børn og voksne i Rønnevangskvarteret indflydelse på deres skolefremtid.

En stor gruppe på Facebook viste også med al tydelighed utilfredsheden med især borgmesterens misbrug af demokratiet igennem hele sagen.

Lige på en studs kunne borgmesterens skolestrukturudvalgsformand så udtale i Dagbladet den 29.september:Derudover henter vi omkring 70 mill. kr ved at sælge en skole til et fremtidigt plejecenter.

Endnu en skjult dagsorden fra de konservatives side, som nu havde et forlig om nedlæggelse af Rønnevangsskolen og Parkskolen sammen med Venstre, SF, Radikale og Dansk Folkeparti.

Umiddelbart efter fremgik det dog af det administrative materiale, at der kun var tale om en indtægt på 52 mill. Kr. for den i fremtiden nedlagte skole, som tvivlsomt havde en sådan værdi for kommende ældre medborgere på et plejecenter her.

Socialdemokraterne stillede mange direkte og tvivlende spørgsmål om denne indtægts troværdighed, men borgmesteren og forligspartierne fastholdt i meget lang tid indtægten.

Så sent som i maj 2012 – efter konstatering af PCB og skimmelsvamp i Rønnevangsskolens byggeri – var det nødvendigt at påpege fra min side, at Sag 6 på Institutions - og Skoleudvalget, når man så ser på side 3 under punkt 1: Økonomi fremtræder salget af skolen til plejecentret fortsat med et beløb på 52 mill. kr - og i forhold til den samlede økonomi er dette beløb ikke retvisende.

Det medførte den 9.maj en meddelelse fra borgmesterens administration om at den værdi, der her var medtaget skulle nedskrives væsentligt.

Så langt så godt, men borgmesteren og SF havde på et Styregruppemøde så sent som i april 2012 fastholdt, at plejehjemsbeboerne skulle betale mere end 4 mill. Kr. for afrensning af PCB og penge til forurening.

Nu ser det ud til, at prisen på 15 mill. Kr. omsider bliver den rigtige grundpris for pladsen til Birkehøj Plejecenter, med sikke dog et arbejde, det har været, at få fastslået noget, der ud fra normale måder at håndtere grundkøb på ville have været en formalitet.

At borgmesteren og hans forligspartnere nu mangler et større beløb til det videre skolestrukturarbejde, kunne han have taget fat på at løse for længst!

Find hele historien om økonomi og Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/437.html

I ly af forhandlingerne om budget 2012 i oktober 2011 havde de borgerlige flere nedskæringsaktiviteter i gang, viste det sig efterfølgende.

Birkehøj, plejecenter, ældrepleje, budgetforlig, kløverhuset, Denne gang gik det ud over Kløverhuset, som er et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

De fysiske rammer i Kløverhuset giver gode vilkår for demente borgere – og det vil være ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, hvis der sker ændringer her.

I stedet ville det faktisk være bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

Seniorrådet advarede også mod nedlæggelse af Kløverhuset. Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til yderligere svækkelse.

På såvel kort som ikke mindst langt sigt er det være ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre fremhæver også behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhævede, at dette hus er bygget på en sådan måde, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Også her bestemte borgmesteren og hans flertal – i øvrigt igen uden at inddrage Socialdemokraterne, som tilbage i 2007 havde igangsat initiativerne, der skulle føre frem, til et nyt plejecenter.

Find detaljerne i sagen om Kløverhuset: via www.svend-erik.nu/369.html.

Så troede Socialdemokraterne ikke, at det kunne blive ret meget værre, men Ældreudvalgsmødets protokol fra mødet den 6.juni 2012 siger følgende:

C anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter

A og F anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion

O tager forbehold

A og F anbefaler, at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold. 

Administrationens fristelse til de konservative lød: Prioriteringen anbefales ud fra en vurdering af besparelsespotentiale.

Oversat til dagens tekst betyder disse formuleringer, at de konservative vil have privatiseret driften af Birkehøj Plejecenter, ligesom man ikke ønsker at fastholde løn – og ansættelsesforhold for de kommende medarbejdere på plejecentret.

Det er socialdemokraterne selvfølgelig imod, eftersom drift af et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune er en klar og utvetydig velfærdsydelse, som udførBirkehøj, plejecenter, ældrepleje, budgetforlig, kløverhuset, es i offentligt regi.

Derfor har jeg oprettet støttegruppen på Facebook til gavn for fremtidige beboere på Birkehøj Plejecenter!

Skal private overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

Se også en kommende artikel om risikoen for privatisering, om risikoen for dårlig service overfor beboerne på et privat plejecenter og om risikoen for et dårligt arbejdsmiljø og dårligere lønforhold for fremtidens medarbejdere på Birkehøj Plejecenter.

Samtidig vil der være et par holdninger om fortjeneste af ydelser til borgere i Danmark og dermed i Høje-Taastrup til kapitalen, der stiller private plejehjemsarbejdspladser til rådighed for befolkningen…….
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk