Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                En bæredygtig vej gennem Høje-Taastrup Miljøpark / Affaldsforbrændingsanlæg….?
- af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune.

Vestforbrænding (www.vestfor.dk), der behandler affald fra hele hovedstadsområdet, har igennem længere tid arbejdet med planer om udvidelse af forbrændingskapaciteten på selskabets areal i Høje-Taastrup – på grunden, hvor VEGA-anlæget i sin tid producerede varme og genbrug m.v. for de 3 daværende ejerkommuner, Albertslund, Vallensbæk og Høje-Taastrup bl.a. gennem forbrænding af ca. 50.000 tons affald pr. år.
VEGA (find materiale via Google) og Vestforbrænding fusionerede i 2003.

Hvornår nøjagtig Vestforbrænding har besluttet sig for at udarbejde planer på området i Høje-Taastrup står lidt hen i det uvisse, men af et materiale dateret 29.sept. 08 – og på anfordring udleveret bl.a. til undertegnede – fremgår det, at ”Historien” starter den 22.marts 2006.
Uanset dette kan det konstateres, at byrådet i Høje-Taastrup (
www.htk.dk) som planmyndighed og med borgere og erhvervsliv som brugere af det nuværende genbrugsanlæg ikke er orienteret på officiel vis af Vestforbrændings ledelse.
Det kan af demokratiske årsager forekomme besynderligt, men oplysningerne på disse hjemmesider vil nu følge sagen til dørs, således, at der hurtigst muligt kan komme en demokratisk proces i gang.

En stillingtagen til opførelse af et nyt og måske større affaldsforbrændingsanlæg kræver efter min klare opfattelse en debat om det fornuftige heri – ligesom en debat også må og skal kunne forbedre beslutningsgrundlaget til sin tid hos såvel den politiske bestyrelse i Vestforbrænding som ikke mindst i byrådet i Høje-Taastrup.
Efterfølgende vil der her på disse sider være et uddrag af et materiale, der er præsenteret for særligt udvalget byrådsmedlemmer fra Høje-Taastrup kommunes Tekniske Udvalg samt Plan – og Miljøudvalg ved et arrangement den 10.september 2008 på Vestforbrænding.

Materialet og ikke mindst tavsheden omkring hele planlægningen har affødt en del spørgsmål til Høje-Taastrup kommune fra mig – og dette materiale optrykkes i fuldt omfang. Hermed fremgår det desværre også endog meget tydeligt, at bl.a. borgmester, formanden for Teknisk Udvalg og det byrådsudpegede medlem i Vestforbrændings bestyrelse ikke har taget oplysningsforpligtigelserne overfor et samlet byråd særligt alvorlige……

Når der i øvrigt er nyt vil der ske opfølgning og uddybning på disse sider.
Se altid seneste dato for ajourføring.
Når der er mere viden om hele projektet er der planer om at oprette en særlig tilknyttet gruppe på Facebook.
Er der spørgsmål eller særlige ønsker om uddybninger af specielle og konkrete problemstillinger kan de stilles til mig på 
svenderikhe@outlook.dk

De første spørgsmål følger her sammen med svarene – se også plancherne….!
Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2232505
Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen
Dato:
14-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

1.
Der udbedes et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg og Vestforbrænding tidligere på året om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. forbrændingsanlæg på Lervangen.

2.
I samme forbindelse ønskes oplyst hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der har været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.

3.
Sluttelig ønskes oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.

Svar:
1.
Den 10. september 2008 var Teknisk udvalg (og Plan- og Miljøudvalget) inviteret til Vestforbrænding, med henblik på dels en fremvisning af virksomheden, og dels en orientering omVestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.
I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der ikke noget egentlig referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding..

2.
Der har undervejs været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v. der er gældende for området. Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændings kapacitet, og om planerne for det videre forløb. Også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger.

3.
Det er meget afgørende for Vestforbrænding at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand.
Administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.
Hvornår der kommer en egentlig sag på Byrådsmødet vil afhænge af hvilket et projekt Vestforbrænding ønsker at gennemfører. Fx er det af betydning om der er behov for en ny lokalplan, køb af yderligere areal m.v. Men det forventes pt. at der i løbet af 2009 vil være brug for politisk stillingtagen i sagen.

Besvaret af:
Jørgen Lerhard
Dato:
17-12-2008

Høje Taastrup Kommune
Onsdag den 10.september 2008

(her følger plancherne)

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295
Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen
Dato:
22-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

1.
Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen.
I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.

I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark. Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.
I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.
Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.

Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.

Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.

I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.
Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.
Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).

Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.
Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.

Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen - herunder også orientering af byrådet - i sagen.

Svar:
Svar på spørgsmål 1:
Plancherne findes i dok.nr. 2140794
De øvrige spørgsmål besvares efter jul/nytår.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
23-12-2008

Et nyt sæt Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen afventer så besvarelse……..

Dato:

29.12.2008
Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet.

I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen

Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.
Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.
Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbræ

Derfor er spørgsmålene nu:
1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?
2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?
3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?
4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår af planchematerialet?

Svarene vil blive indsat hurtigst muligt efter modtagelsen.

Samtidig forberedes en del flere spørgsmål også ud fra den samlede forbrændingskapacitet i Hovedstadsområdet, hvor KARA i Roskilde er i gang med en udbygning fra 250.000 tons til 350.000 tons


Opdateret 7.januar 2009 - sehSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk