Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


VEJBESIGTIGELSEN – 2012 – Resultaterne!

En gang om året tager byrådspolitikere og administration i Høje-Taastrup Kommune rundt over hele kommunen for at se på især henvendelser fra borgere, der ønsker ændringer på veje, bump, fortove, stier, vandløb og andet.

Resultaterne fra årets vejbesigtigelse 2012 (2.maj) finder du her – godt nok en anelse subjektive (!) eftersom Teknisk Udvalg først på mødet den 6.juni 2012 får forelagt indstillingerne fra administrationen sammen med protokollen fra vejbesigtigelsen.

Socialdemokraterne var repræsenteret af Thomas, Kemal, Annette, Hugo og ordføreren i Teknisk Udvalg, Svend-Erik Hermansen, hvis kommentarer danner denne gennemgang sammen med forvaltningens omtale af henvendelser og indstillinger før besigtigelsen.

Find øvrige oplysninger på kommunens hjemmeside – www.htk.dk – med dagsordenen til udvalgsmødet i juni måned.

 

Kl. 930 Høje Taastrup Station

Beskrivelse:

Der er store problemer med hærværk og cykeltyverier på den aflåste cykelparkeringsplads på Høje-Taastrup station. En mulig løsning er at flytte den aflåste cykelparkeringsplads.

 

Belægningerne på torvet omkring Torstårnet er nedslidte. På længere sigt vil det være oplagt at gennemføre en større istandsættelse.

 

Mine bemærkninger:

Det er ustyrligt ærgerligt, at man ikke kan have en cykel i fred på stationen. En del af tyverierne har noget med almen hærværk at gøre, men der er ikke nogen tvivl om, at hærgende og organiserede østbander også huserer her til stor skade for alle borgere.

Den umiddelbare løsning er at flytte den aflåste cykelparkering op i lyset.

Alt efter tilstanden på belægningen må vi have det med i en længere prioriteringssnak i forbindelse med budgetlægningen, men da det er grundejerforeningen, der skal foretage vedligeholdelsen skal man nok have fat i dem først.

 

Kl. 945 Vesterby Allé

Beskrivelse:

Grundejerforeningen Torstorp ønsker et bump på Vesterby Allé

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Der er ikke trafiksikkerhedsmæssigt belæg jf. uheldsstatistikkerne for etablering af et bump.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

Lad os nu lige høre argumenterne før en beslutning. Der er i forvejen en del bump på vejene i Torstorp. Der var ingen argumenter – og så foretager vi ikke noget!

 

Kl. 1000 Husmandsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om fartdæmpning af Husmandsvej.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Vejens udformning med stor kørebanebredde og trafikkens sammensætning med lastvognstrafik bevirker, at fartdæmpning i praksis er vanskelligt at etablere. Der er ikke trafiksikkerhedsmæssigt belæg jf. uheldsstatistikkerne for etablering af fartdæmpning.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

Alene politiet vil kunne løse den opgave – og så lidt omtale i Parkposten overfor lokale borgere som ikke kan / vil løfte foden lidt væk fra speederen!

 

Kl. 1015 Taastrup Hovedgade ved Borgerskolen samt overgang til TFC`s fodboldbaner

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om etablering af en trafiksikker krydsning af Taastrup Hovedgade ved Borgerskolen og ved overgangen til TFC..

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Administrationen anbefaler, at der gøres en indsats for, at skolebørnene ikke krydser Taastrup Hovedgade ud for Borgerskolen. Der er trafiksikre krydsningsmuligheder både nord og syd for skolen, som alt andet lige vil være mere trafiksikre end en overgang lige ved skolen.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler, at skolen/skolebestyrelsen opfordres til at gå i dialog med forældrene med henblik på at få eleverne til at cykle og gå til skole og bruge de sikre passager af Taastrup Hovedgade via tunnelen ved Rønnevangskirken og signalreguleringen ved Skolevej. Det anbefales, at kommunen tilbyder, at skolen hyrer Knud Anker Iversen fra Miljø og EnergiCenteret til at hjælpe med dialogen med forældrene. Tillige tilbydes, at kommunen udarbejder kortmateriale, der viser de sikre ruter, til uddeling hos forældrene. Det kan tillige overvejes, om man i forbindelse med et informationsfremstød skilter de sikrer ruter midlertidigt.

 

Mine bemærkninger

Det er et spørgsmål, som Mette Søndergaard fra Socialdemokraterne har rejst ud fra daglige besigtigelser.

Det er nok et spørgsmål om opdragelse af forældre og børn er nok her – og det er det ikke!

En helhedsløsning, hvor også skolepatruljer og dermed synlighed vil være det, der skal ske her.

 

Kl. 1030 Pælestykkerne

Beskrivelse:

Der er etableret en ny type bump på Pælestykkerne. KAB Synes at bumpene er uhensigtsmæssige.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Bumpene er billige og dårlige, og administrationen anbefaler derfor, at denne type bump ikke anvendes på ny. I den konkrete sag er boligforeningerne uenige om bumpene, som kommunen har givet tilladelse til. Det anbefales derfor, at KAB gives tilladelse til at udskifte bumpene til de for kommunen almindelige asfaltbump. KAB skal afholde omkostningerne.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

Der er 4 foreninger, der helst skulle blive enige her – og det må forsøges før man foretager større ændringer.

Det fornuftige vil dog være at fjerne de dårlige og helt uhåndterlige bump.

 

Kl. 1045 Taastrup Hovedgade belægninger

Beskrivelse:

Voldgiftssagen er slut, og der skal træffes beslutning om istandsættelse af belægningerne.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

En istandsættelse bør begynde på kørebanerne og cykelfelterne. Det foreslås, at arbejderne gennemføres over en kort årrække med egne brolæggere.

 

Mine bemærkninger

Borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg har her tilbageholdt oplysninger for det øvrige byråd – enten for at kunne lade sig fotografere til Lokal Avisen eller fordi de allerede har indgået et ”budgetforlig” om anvendelsen af midlerne.

På trods af mine spørgsmål under besigtigelsen ville udvalgsformanden – eller andre – ikke hverken be- eller afkræfte borgmesterens udtalelser om at pengene rækker til at reparere både køre og cykelbanerne og nogle af fortovene.

Min opfattelse er, at hele Hovedgaden meget gerne skulle kunne føres helt op til den kvalitet, vi bestilte tilbage i 2003!

Dertil kommer, at egentlige handicapegnede overgange nu skal indarbejdes.

Fremtiden vil vise, hvad der var årsagen til at borgmesteren og udvalgsformanden skulle fotograferes på Hovedgaden før byrådets partier og medlemmer fik kendskab til afgørelsen!

Nu afventer alle en udtalelse fra Styregruppen for Taastrup Bymidte før der tages endelig stilling til udbedringen, som bør udføres etapevis af hensyn til butikkerne på Hovedgaden.

 

Kl. 1100 Fredensvej

Beskrivelse:

Skovbæltet vest for Fredensvej generer beboerne. Problemstillingen blev besigtiget sidste år, og det blev efterfølgende besluttet, at skovbæltet skulle bevares. Der stilles nu et konkret forslag om udtynding.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Skovbæltet udtyndes som foreslået.

 

Mine bemærkninger

En ubehagelig oplevelse med enkelte aggressive nytilflyttede borgere, der jo kendte til træerne, der giver en god adskillelse i denne del af byen før huskøb.

Umiddelbart skal der ikke ske noget her – også af hensyn til børnene i den nærliggende daginstitution, der lige nu har rigtig gode legemuligheder i skoven.

 

Kl. 1115 Taastrup Bycenter

Beskrivelse:

Vi benytter lejligheden til at se fremdriften i byggeriet af Taastrup Bycenter.

 

Kl. 1120 Skolevej/Valby Sidegade

Beskrivelse:

Der er oversigtsproblemer i krydset.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Der er ingen oplagte løsninger på problemet.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

Der er tydelige problemer her og tilsvarende ved udkørslen ved Henriksdal. Problemet er, at man ikke kan løse dette problem uden indgreb i f.eks. nærtliggende haver – og det har ingen lyst til.

Forsigtighed ved udkørsel såvel fra biler som langsommere trafik må anbefales.

 

Kl. 1130 Sydskellet

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om fældning af vejtræer langs den nordlige strækning af Sydskellet. Træerne skygger i haverne og giver samtidigt anledning til fliseforskydelser på fortovet. Problemerne blev besigtiget sidste år, og der kunne man konstatere, at der også var lignende store træer i flere af haverne. Det blev fra kommunens side brugt som argument for ikke at fælde vejtræerne. Nu er flere af de store træer i haverne fældet, og grundejerne ønsker problemerne besigtiget på ny.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Det anbefales, at træerne fældes, og der genplantes en ny mindre træsort.

 

Mine bemærkninger

Jeg er betænkelig ved fældning af store flotte træer, der altså ikke generer hele haver i området.

 

Kl. 1140 Mølleholmen

Beskrivelse:

Vejtræer giver gener for beboerne. En grundejer har tilbudt at betale 10.000 kr. for fældning af træerne og plantning af nye træer.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Træerne bevares

 

Mine bemærkninger

Enig i administrationens bemærkninger; der er i forvejen for få træer her langs Mølleholmen.

 

Kl. 1150 Rødhøjgårdsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om optagelse af privat fællessti som kommunal sti.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Der er en lang række lignende stier, som blev nedklassificeret i 1987. Stierne bør forblive private, fordi en del af de tilstødende grundejere har gennemført vedligeholdelsesarbejder. Hvis stierne optages som kommunale på ny, vil de pligtopfyldende grundejere blive ligestillet med de grundejere, som har ladet stierne forfalde.

 

Mine bemærkninger

Nye argumenter mødes undervejs: Da kommunen gennem over 20 år fejlagtigt havde ryddet stien for sne af hensyn til skolebørnene må stien nu kunne overgå til kommunen….

Udvalget kan modsætningsvis overveje frilægning af åløbet, som findes rørlagt på stedet.

 

Kl. 1215 Sengeløsevej/Snubbekorsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om etablering af parkeringsforbud eller opsætning af skraldespand, fordi der blæser henkastet affald ind på ejendommen snubbekorsvej 2.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Administrationen vurderer, at problemerne bør være begrænsede, fordi der er et beplantningsbælte mellem vejen og ejendommen. Der bør hverken etableres parkeringsforbud eller opsættes skraldespand.

 

Mine bemærkninger

Det vil blive for dyrt aht til en masse andre steder, hvor borgere og trafikanter sviner omgivelserne.

 

Kl. 1225 Bondehøjvej

Beskrivelse:

Administrationen foreslår, at hastighedsgrænsen på Bondehøjvej mellem Sengeløse og rundkørslen ændres fra 40 km/t til 50 km/t som konsekvens af, at der er anlagt cykelsti.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Kl. 1230 Frokost i Driftsbyen

 

Der redegøres for Driftsbyens overvejelser om realisering af besparelse på 500.000 kr. til vintertjeneste med virkning fra 2013.

 

Mine bemærkninger

Men der kan nok ikke gives en garanti for at vinteren ikke vender tilbage igen!

Besparelserne skal nu findes på anden vis.

 

Der redegøres for de videre undersøgelser til brug for beslutning om principperne for infrastrukturen ved ”downtown”.

 

Mine bemærkninger

Så længe Danica Pension (CITY 2) ikke har løst problemerne fra Torstorp Nørreby til og fra City 2, er det vanskeligt at tage nogen forslag alvorligt på dette område!

Det forlyder dog nu, at et forslag om en forlængelse af cykelstien er undervejs, men der mangler så stadig en gangsti i området. Sagen skulle være på maj måneds udvalgsmøde.

 

Kl. 1420 Sognevangen

Beskrivelse:

Beboerne på sydsiden af vejen oplever afvandingsproblemer. Forholdene besigtiges.

 

Mine bemærkninger

Husene er bygget for lavt, men måske kan kantstene på stedet løse en del af problemet?

 

Kl. 1430 Landsbygaden

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om etablering af et fodgængerfelt og/eller fartdæmpning på Landsbygaden ved den nye udstykning.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Der er ikke belæg for etablering af fartdæmpere eller fodgængerovergang jf. uheldsstatistikken. Det vurderes, at der ikke er hastighedsproblemer. 

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

Vi kunne ikke konstatere de store problemer her.

 

Kl. 1445 Birkevangen

Beskrivelse:

Der er problemer med vandlidende ejendomme. Området besigtiges

 

Mine bemærkninger

Et helt specielt område – og en helt speciel problemstilling, hvor vandet tydeligvis var stigende.

Årsagen til vandstigning skulle være forårsaget af en stigende grundvandsstand, ligesom der er opfattelser blandt beboerne om forsømmelser fra den for længst nedlagte Sengeløse Kommune omkring kloakering.

Uanset manglende ansvar eller hjemmelsgrundlag må borgerne af kommunen søges rådgivet om mulige løsningsforslag, som de så selv må gennemføre.

 

Kl. 1510 Frederiksholmsvej

Beskrivelse:

Forholdene ved Frederiksholmsvej 3 besigtiges.

 

Mine bemærkninger

De farlige sten lagt i siden af vejen må og skal fjernes uanset borgerens holdning.

 

Kl. 1525 Ildtornevej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om bedre stiforbindelser til busser og forretninger fra ældreboligerne ved Keglens Kvarter. Der er foreslået anlæg af stiforbindelse mellem ældreboligerne og Ildtornevej.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Stiforbindelsen koster 200.000 kr. i anlæg og 10.000 kr. årligt i drift. Halvdelen af stien ligger på privat areal. Det vurderes, at ejeren ikke vil betale halvdelen af omkostningerne, men han er ikke kontaktet af kommunen herom. Den gennemsnitlige afstand fra ældreboligerne til Rema 1000 på Hedevej reduceres fra ca. 600 m til ca. 500 m ved anlæggelse af stien.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Rent trafiksikkerhedsmæssigt er der ikke nogen problemer med at benytte de nuværende stier og veje til Rema 1000.

 

Der gøres opmærksom på, at der på den nyværende rute til Rema 1000 er stigningerne i terrænet, som er problematiske for svagtgående. Med en direkte stiforbindelse er ruten stort set uden stigninger.

 

Mine bemærkninger

De er tale om adgang til og fra 15 boliger, hvor de fleste borgere er ældre. Med det lave antal meter til benyttelse af nuværende stianlæg bør der ikke ske ændringer her.

 

Kl. 1620 Stationsvej 6A

Beskrivelse:

Ejeren af ejendommen ønsker at købe et mindre vejareal af kommunen.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Det nuværende skel mellem vejareal og parcelhusgrunden er uhensigtsmæssigt, hvorfor det anbefales, at grundejeren får tilbudt en mindre del af vejarealet mod at afholde omkostningerne til landinspektøren.

 

Kl. 1640 Reerslevvej og Stenbuen

Beskrivelse:

Forholdene på Reerslevvej blev besigtiget sidste år. Der var rejst ønske om yderligere fartdæmpere. Kommunen havde modtaget 3 henvendelser om problemerne, men kun for 2 af henvendelserne blev borgerne inviteret til vejbesigtigelsen. Grundejerforeningen Klyngen blev således ikke inviteret, og administrationen har derfor efterfølgende tilbudt en ny vejbesigtigelse.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Der er ikke belæg for flere fartdæmpere på Reerslevvej.

 

Trafiksikkerhedsudvalgets indstilling:

Administrations vurdering er taget til efterretning

 

Mine bemærkninger

En knallert demonstrerede, hvorfor fartdæmperanlægget skal udvides til at omfatte hele vejbanen – altså incl. cykel – og gangsti!

 

Kl. 1700 Liselundager

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om tilladelse til afspærring af stien fra Liselundager til Baldersbuen.

 

Administrationens umiddelbare vurdering:

Ønsket bør ikke imødekommes.

 

Mine bemærkninger

Andelsboligforening og grundejerforening skal vejledes i deres egen muligheder for at dæmpe trafikken indenfor eget område f.s.v.a. voldanlæg og forhindringer på nedadgående sti.