Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Velkommen til Birkehøj Plejecenter!

Der skal bygges en ny bygning til kommunens nye plejecenter – pga. PCB og skimmelsvamp skal den tidligere Rønnevangsskole nu rives ned.

Det nye plejecenters navn er ”Birkehøj Plejecenter”. Inspirationen til dette er kommet fra navnet på det gartneri, der indtil 1968 lå hvor P-pladserne er i dag ved Rønnevangscentret.

Undersøgelser i forbindelse med ombygningen af den nedlagte skole til plejecenter har vist, at der er skimmelsvamp og PCB i den tidligere skolebygning. Derfor er der arbejdet på modeller til løsning af situationen, og derfor besluttede den særlige styregruppe for plejecenterbyggeriet at anbefale Byrådet at rive bygningerne ned og bygge nyt.

Fra starten har der været bekymring om, at der var en stor risiko for at finde PCB på skolen. Det har imidlertid vist sig, at forureningen er betydeligt større end først antaget, og der er derudover konstateret et omfattende angreb af skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

Hvis Rønnevangsskolen skulle renoveres og ombygges til plejecenter, ville der være uforholdsmæssigt store udgifter til rensning for PCB og skimmelsvamp, og derfor er valget landet på at rive bygningerne ned og bygge et helt nyt plejecenter.

Havde skolen fortsat været i brug, ville der have været behov for at rømme den.  

Det er godt, at vi ikke som planlagt kan bruge Rønnevangsskolens bygninger til det nye plejecenter - og ud fra de forskellige løsningsmodeller er vi nået frem til, at den bedste løsning vil være at bygge et helt nyt plejecenter”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af styregruppen og af Ældreudvalget.

Nu understreger borgmesteren så, at det ikke får betydning for den husleje, som de kommende plejehjemsbeboere skal betale, da lovgivningen sætter en grænse for, hvor meget (!) en plejehjemsbolig må koste: ”Vi vil gerne mane enhver usikkerhed om huslejens størrelse til jorden – huslejen forbliver uændret, og dermed er der ingen grund til at frygte for de kommende plejehjemsbeboeres økonomi”.

Det har ellersd tidligere været svært at få borgmesteren til at erkende, at de kommende ca. 60 plejehjemsbeboere i al fremtid skulle hænge på en købssum på 52 mill. kr for en skole, som ikke havde den store værdi udover grundprisen for et plejecenterbyggeri.

Se også denne erkendelse på www.svend-erik.nu/412.html.

Det bliver dermed kommunen, der skal dække tabet i forbindelse med, at man ikke kan bruge de eksisterende bygninger.

De økonomiske og byggemæssige forhold omkring et nybyggeri skal nu gennemarbejdes i detaljer, hvorefter Byrådet i maj 2012 kan træffe beslutning om det nye plejecenter.

Hvis Byrådet som anbefalet beslutter, at skolebygningerne skal rives ned, og der skal opføres en ny bygning, vil arbejdet med at udarbejde et skitseforslag gå i gang umiddelbart efter.

Spørgsmålet om beløbsstørrelsen er desværre endnu ikke afklaret, da vi på styregruppemødet fik præsenteret et beløb på 4.250.000 kr. til afrensning af PCB samt et mindre beløb til forurening. Efter min opfattelse er disse beløb aldeles uvedkommende for plejehjemsbeboerne i fremtiden; de skal jo ikke undgælde for at de nedrevne bygniner var stærkt forurenede” understreger Svend-Erik Hermansen.

Borgmesteren fastholder dog, at regnestykket godt kan stilles op så udgiften pålægges de kommende beboere…..

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle Birkehøj Plejecenter være klar i midten af 2013 – som det ser ud lige nu, vil indflytningen først ske i starten af 2014.

Kommunen går i øvrigt pr. omgående i gang med undersøgelser af svømmehallen på Rønnevangsskolen og klubben Grenen for forekomst af PCB og skimmelsvamp.