Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSå er papirerne frigivet – og dog…….

  - af Svend-Erik Hermansen

Så måtte Vestforbrænding give op i forsøget på at unddrage byrådsmedlemmer i en ejerkommune indsigt i det materiale, som forelægges bestyrelsen!

 Man hævder godt nok fra selskabets side, at Vestforbrænding tidligere har fået foretaget en nøje juridisk vurdering af mulighederne for at give et kommunalbestyrelsesmedlem i en interessentkommune sagsindsigt i kommunale fællesskabers dokumenter.
Udgangspunktet er, at der ikke kan gives sagsindsigt.
Hvorfor kan det så alligevel lade sig gøre i denne sag?
Vestforbrænding har efter en nøje vurdering fundet at kunne imødekomme anmodningen ud fra en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen…..

Jeg er godt og vel ligeglad med den interne forklaring om, hvad der gjorde, at man blev klogere!

Det er blot sørgeligt at konstatere, at ingen fra de mange ejerkommuners byråd og kommunalbestyrelser har gjort anskrig overfor den mystiske måde at tage beslutninger på – og ej heller har efterlyst et grundlag for en væsentlig beslutning af indholdsmæssig, geografisk og økonomisk art.
Desværre kan jeg ikke på den givne baggrund referere fra baggrunds – og beslutningspapiret, men jeg kan dog konstatere, at udbygningsplanerne i sin tid i Høje-Taastrup heldigvis ikke er kommet nærmere.
Her trøster jeg mig fortsat med, at generalforsamlingen i Vestforbrænding 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning: Der er ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt.

Det var jo gode ord efter lang tids usikkerhed om byggeri eller ej af et stort forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Men i politik skal man aldrig glæde sig for tidligt – og derfor skal man fortsat ikke blive forbavset over nye måder at forsøge at manipulere beslutninger på – selvom godt 30 år i branchen med kommunale beslutninger godt nok har givet mig visse erfaringer…..

Vestforbrænding afholdt bestyrelsesmøde nr. 377, hvor der var en del sager til behandling foruden orienteringssager.
Under punkt 2 var der en række meddelelser fra formand og direktion.
Under punkt 2a var der udsendt et notat til bestyrelsesmedlemmerne – og herunder også til borgmesteren fra Høje-Taastrup – om status for en mulig fusion mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding.
Af referatet fra mødet fremgår følgende: ”Formanden orienterede kort om baggrunden for den udsendte indstilling og nævnte, at den viste powerpointserie (og det udsendte notat af 5.december 2011) skal betragtes som fortrolig og derfor ikke vil blive udsendt efter mødet.
Efter formandens orientering blev der fremsat en række betragtninger og den samlede bestyrelse besluttede enstemmigt, at Vestforbrænding ikke på nuværende tidspunkt ønsker at indgå i en fusion med Amagerforbrænding.”

Det er højst usædvanligt, at man træffer egentlige beslutninger under de såkaldte meddelelsessager nogetsteds i kommunale beslutningsorganer.
I Høje-Taastrup Kommune hedder det således: M-sager; der finder ikke nogen formel sagsbehandling sted, der foretages ingen afstemning, og der træffes ikke afgørelser om meddelelsen.
Men det mener den lokale repræsentant i Vestforændings bestyrelse altså godt kan ske udenfor kommunen, da borgmesteren her stemmer…..

Hvorfor er det efterlyste materiale så vigtigt for såvel mig som alle andre – i det mindste i Høje-Taastrup Kommune?
Sagen er jo helt aktuelt, at Københavns Kommune, som er medejer af Amagerforbrænding netop har sagt nej til udbygning af dette forbrændingsanlæg på trods af, at man her godt kunne have behov for fremstilling af langt mere fjernvarme end der er mulighed for i dag på det ældre værk.

Hvis ikke man kan brænde affaldet af i København er det jo nærliggende at genoplive planerne om et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!
Spørgsmålene er stadig mange i denne sag:

    * Hvorfor tages der beslutninger under meddelelsespunkter?
    * Hvorfor er notater og Slides hemmelige for beslutningstagerne?
    * Hvorfor stemmer borgmesteren sammen med andre på dette grundlag?
    * Hvorfor skal byrådsmedlemmer i medlemskommunerne vente 3 måneder for at få besked om der er adgang til et belutningsgrundlag?

Find meget mere om sagen på www.svend-erik.nu/44.html samt på
 www.svend-erik.nu/399.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

 
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk