Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


En helt ny måde at træffe beslutninger på…….

 - af Svend-Erik Hermansen

Generalforsamlingen i Vestforbrænding afholdt den 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning.

Der er nemlig ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt.

Det var jo gode ord efter lang tids usikkerhed om byggeri eller ej af et stort forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Men i politik skal man aldrig glæde sig for tidligt – og man skal fortsat ikke blive forbavset over nye måder at forsøge at manipulere beslutninger på – selvom godt 30 år i branchen med kommunale beslutninger godt nok har givet mig visse erfaringer…..

Bestyrelsen i Vestforbrænding afholdt bestyrelsesmøde nr. 377 den 7.12.2011, hvor der var en del sager til behandling foruden orienteringssager.

Under punkt 2 var der en række meddelelser fra formand og direktion.

Under punkt 2a var der udsendt et notat til bestyrelsesmedlemmerne – og herunder også til borgmesteren fra Høje-Taastrup – om status for en mulig fusion mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding.

Af referatet fra mødet fremgår nu følgende: ”Formanden orienterede kort om baggrunden for den udsendte indstilling og nævnte, at den viste powerpointserie (og det udsendte notat af 5.december 2011) skal betragtes som fortrolig og derfor ikke vil blive udsendt efter mødet.

Efter formandens orientering blev der fremsat en række betragtninger og den samlede bestyrelse besluttede enstemmigt, at Vestforbrænding ikke på nuværende tidspunkt ønsker at indgå i en fusion med Amagerforbrænding.”

Det er højst usædvanligt, at man træffer egentlige beslutninger under de såkaldte meddelelsessager nogetsteds i kommunale beslutningsorganer.

I Høje-Taastrup Kommune hedder det således: M-sager; der finder ikke nogen formel sagsbehandling sted, der foretages ingen afstemning, og der træffes ikke afgørelser om meddelelsen.

Men det mener den lokale repræsentant i Vestforændings bestyrelse altså godt kan ske udenfor kommunen, da borgmesteren her stemmer…..

Nu kunne det så være interessant for byrådet i Høje-Taastrup at finde ud af på hvilket grundlag, der træffes beslutninger under en orientering.

Derfor rekvirerede jeg det hemmeligholdte materiale i forbindelse med mødet i Teknisk Udvalg i Høje-Taastrup den 11.januar.

Svaret var her, at man ikke havde materialet til rådighed på trods af, at borgmesteren var til stede under dette møde.

Efterfølgende kom der følgende besked fra den ansvarlige embedsmand: Svend-Erik:

Min sekretær har kontaktet Vestforbrændings juridiske chef, Hans Jørgen Stephansen. Han oplyser at han ikke kan udlevere materialet til os, men hvis du selv kontakter dem skulle det vist kunne lade sig gøre - hvordan det så end hænger sammen.

Det er så igen en lidt atypisk måde at arbejde på for et byrådsmedlem, der vel som alle andre i Vestforbrændings bagland burde kunne få indsigt i sagsgangen og baggrunden for væsentlige (og uvæsentlige) beslutninger!

Tålmodigheden er fortsat til stede (!) - og jeg skrev direkte til Vestforbrænding:

Hans Jørgen Stephansen:

Jeg vil på denne baggrund gerne kunne gøre mig bekendt med det nævnte materiale.

venlig hilsen

Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Svaret var højest overraskende:

Vestforbrænding skal for god ordens skyld bekræfte modtagelsen af Deres ønske af 16. januar 2012 om aktindsigt i notat af 5. december 2011 om evt. fusion mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding som udsendt medlemmerne af Vestforbrændings bestyrelse til brug for behandling af dagsordenens punkt 2.a på bestyrelsesmøde nr. 377 den 7. december 2011.

Vestforbrænding vil nu undersøge, om deres ønske kan imødekommes – helt eller delvist – hvorefter vi skal vende tilbage.

Vestforbrænding vender nu tilbage til sin mail af 18. januar 2012, idet vi kan oplyse, at Deres henvendelse har givet anledning til principielle overvejelser.

Når disse overvejelser er afsluttet – forventeligt inden for 4 uger – vil vi vende tilbage med en afgørelse vedrørende Deres anmodning om aktindsigt.

Her hører al anstændighed så op efter min opfattelse! Derfor har jeg efterfølgende skrevet:

Hans Jørgen Stephansen:

Det er ikke tilfredsstillende, at man udelukker et byrådsmedlem i en af medlemskommunerne fra at få kendskab til et beslutningsbilag til et møde med beslutning i Vestforbrændings bestyrelse.

Jeg vil derfor nu tage mine forholdsregler for at ændre på den beslutning.

I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke har anmodet om aktindsigt, men alene har anmodet om - i forlængelse af en forelagt meddelelsessag til Teknisk Udvalg i Høje-Taastrup Kommune - at få kendskab til et bilag med indhold, som er forelagt for bestyrelsen i Vestforbrænding, som en del af et givet beslutningsgrundlag, hvor også Høje-Taastrup kommunens repræsentant, borgmesteren, får kendskab til bilagets indhold.

Borgmesteren er som bekendt udpeget af byrådet i Høje-Taastrup. 

Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Hvorfor er det efterlyste materiale så vigtigt for såvel mig som alle andre – i det mindste i Høje-Taastrup Kommune?

Sagen er jo helt aktuelt, at Københavns Kommune, som er medejer af Amagerforbrænding netop har sagt nej til udbygning af dette forbrændingsanlæg på trods af, at man her godt kunne have behov for fremstilling af langt mere fjernvarme end der er mulighed for i dag på det ældre værk.

Hvis ikke man kan brænde affaldet af i København er det jo nærliggende at genoplive planerne om et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Spørgsmålene er mange i denne sag:

  • Hvorfor tages der beslutninger under meddelelsespunkter på en dagsorden?
  • Hvorfor er notater og Slides hemmelige for beslutningstagerne?
  • Hvorfor stemmer borgmesteren sammen med andre på dette grundlag?
  • Hvorfor skal byrådsmedlemmer i medlemskommunerne vente 3 måneder for at få besked om der er adgang til et belutningsgrundlag?
  • Kommer der nærmere oplysninger fra Vestforbrænding – eller?

Find meget mere om sagen på www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: 

Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup


Sagen vil blive fulgt tæt ud fra ovenstående…..!