Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Byrådsmødet 22.marts 2011 Sag 2: Nedlæggelsen af Høje-Taastrup bibliotek

- Svend-Erik Hermansen

Da de borgerlige partier vedtog at nedlægge Rådhusbiblioteket, var det ikke kun borgerne i en hel bydel, som nu fik forringet og frarøvet deres lokale adgang til at søge information og tilegne sig ny viden!

Det var samtidig et klokkeklart brud på tidligere indgåede forlig og gentlemanagreements i dette byråd og dermed - desværre - et endeligt opgør med de brede aftaler på biblioteksområdet fra de borgerliges side!

Baggrunden for at vi har ønsket sagen om nedlæggelse af biblioteket i Høje-Taastrup drøftet i aften er også, at 12-mandsgruppen i deres budgetforlig formulerede sig således: ”Der udarbejdes forskellige modeller i forskellige prisklasser for indretning af et fællesbibliotek (på Gadehaveskolen), som forelægges byrådet”.
Det var det, I vedtog den 14.oktober 2010 – og det er endnu ikke gennemført! I stedet har vi set den samme beslutningsmodel, som borgmesteren desværre også har brugt i andre sammenhænge med at forelægge notater som såkaldte meddelelsessager for udvalgene på denne måneds møder – uden muligheder for reel behandling hverken på udvalgsmødet eller overførsel til et byrådsmøde, hvor vi f.eks. kunne tale omnødvendigheden af nedlæggelsen, tale om forbruget af anlægsmidler og ikke mindst tale om fremtidens serviceniveau overfor borgerne, hvor vi i dag har 80.000 årlige udlån på Rådhusbiblioteket.

Derfor kunne det være godt med en drøftelse her i aften om fremtiden på biblioteksområdet, således at borgerne igen fik bibliotekerne på den politiske dagsorden i byrådet frem for at beslutninger alene blev lavet ud fra administrative notater!
I sidste byrådsperiode var der bred enighed og tillid blandt partierne, når der skulle træffes beslutninger om bibliotekernes fremtid. Det betød, at der blev taget velovervejede beslutninger, når der skulle ske større ændringer. På den måde var der tid til at inddrage både borgere, brugere og medarbejdere i processen. På den måde sikrede vi det bedste resultat.

Det er desværre fortid i dag. De velovervejede beslutninger med faglig forankring er i stedet afløst af beslutninger med kortsigtede økonomiske besparelser for øje.

Her burde det borgerlige flertalsstyre lære af processen fra sidste periode, hvor det rent faktisk lykkedes at få et nyt, moderne og centralt beliggende bibliotek, samtidig med årlige driftsbesparelser og ikke mindst det faktum, at vi fik ALLE inddraget.

Et midlertidigt biblioteksudvalg dannede baggrunden for, at et enigt byråd i oktober 2007 indstillede, at bibliotekerne Blåkilde, Rønnevang og Stationscentret blev lagt sammen i det nye bibliotek på Taastrup Hovedgade. Rådhusbiblioteket skulle bevares, ligesom byrådet i samme sag vedtog, at der skulle forelægges en ny sag om biblioteksstrukturen for den vestlige del af kommunen – altså Hedehusene.

Den sag blev så fremlagt i december 2009 og igen i januar 2010, hvor et enigt byråd besluttede at arbejde videre med en ny biblioteksfilial i Hedehusene. Desuden besluttede hele byrådet også i samme sag, at den fremtidige biblioteksstruktur skulle tage udgangspunkt i de tre centralt beliggende biblioteker i kommunen, nemlig det nye bibliotek på Taastrup Hovedgade, Rådhusbiblioteket og biblioteket i Hedehusene.

ALLIGEVEL løb de borgerlige partier ved budgettet for 2011 fra alle aftaler på området, og besluttede at nedlægge Rådhusbiblioteket fuldstændig henover hovedet på alle øvrige parter.

Èt er, at forligsbrud selvfølgelig ødelægger tilliden og samarbejdet på området fuldstændigt!

Værre er det for de mange i lokalområdet, der nu får fjernet et velfungerende bibliotek og dermed får forringet deres mulighed for at søge informationer og tilegne sig ny viden!

Socialdemokraterne vil dog med denne sag forsøge at bringe biblioteksdebatten tilbage på det spor, som byrådet faktisk i enighed besluttede så sent som i januar 2010.

Derfor er vort forslag, at Sagen behandles påny på grundlag af januar 2010 -vedtagelsen: En biblioteksstruktur, der tager udgangspunkt i placering af tre biblioteker centralt i kommunen: Det nye bibliotek i den gamle retsbygning i Taastrup, Rådhusbiblioteket i Høje-Taastrup og biblioteket i Hedehusene.

Alternativt må Socialdemokraterne spørge om, hvornår jeres egen budgetvedtagelse for 2011 kommer på dagsordenen; det har jo betydning for såvel udgifter til anlæg og ikke mindst for det serviceniveau et såkaldt Fællesbibliotek vil kunne få.

Det fremgår nemlig ikke af jeres vedtagelse i forbindelse med budget 2011!

Forslag til vedtagelse – hentet fra 12-mandsgruppens budgetvedtagelse 2011:

Sagen afventer udarbejdelse af forskellige modeller i forskellige prisklasser for indretning af et fællesbibliotek, som forelægges byrådet.

Debatten blev kort og intensiv – og gav ikke svar på Socialdemokraternes spørgsmål til borgmesteren.

Det blev dog oplyst, at en sag om nærmere beslutning om frigivelse af midler ville blive forelagt Økonomiudvalget i april måned; her blev spørgsmålet om hvorfor der så var lagt meddelelsessager ud (se nærmere om indholdet via www.htk.dk) heller ikke besvaret.

Spørgsmålet om det fremtidige serviceniveau for borgere i Høje-Taastrup og omegn blev end ikke forsøgt besvaret af hverken udvalgsformand eller borgmester.

Spørgsmålet om de 3 måneders lukning blev mødt med larmende tavshed, hvor borgmesteren i stedet satte Socialdemokraternes 2 forslag til afstemning – og de blev stemt ned af det borgerlige flertal, som her viste magtens sande ansigt:

Ingen debat og ingen svar udover markeringen af, at de borgerlige bestemmer uden at ville fortælle hvad de egentlig har besluttet sig for ud over at være uenig med Socialdemokraterne……

Mere følger nok en gang i april måned 2011, men sikkert er det desværre, at de borgerlige her endeligt nedlagde biblioteket i Høje-Taastrup.           

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk