Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Så er det nye plejecenter i Høje-Taastrup sat i gang! 

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

På udvalgsmøderne i december 2010 blev det nye planlagte plejecenter i Høje-Taastrup (eller på Rønnevangsskolen?) sat i gang ud fra de forudsætninger, som var lagt ind i tidligere års budgetforlig, hvor Socialdemokraterne jo fik sat ”dagsordenen” med forslaget om en såkaldt forceret planlægning af et nyt plejecenter i sin tid.

Der er nu et lokalplanforslag i Høje-Taastrup. Det åbner mulighed for 65 pladser på det nye plejecenter, ligesom det er krævet, at byggeriet skal være såkaldt klasse 1 byggeri ud fra ønsket om at minimere miljøbelastningerne og fremme et lavt energiforbrug.

Se også lokalplan 2.17.10 – vedtaget af byrådet 31.aug. 2010.

Dertil kommer nu et nyt forslag til lokalplan omfattende en mulig placering på Rønnevangsskolen med 60 pladser – se forslaget via www.svend-erik.nu/303.html

Retningslinjerne for projektorganiseringen, hvor den politiske styregruppe skal være meget aktivt med, er også fastlagt med 5 byrådspolitikere i spidsen for byggeriet.

Det er også tidligere diskuteret, hvilke rammer for den fremtidige ældrepleje, som vi ville fremme med dette plejecenter.

Se oplysningerne om projektorganiseringen og ikke mindst de fortsat aktuelle spørgsmål, som der skal tages stilling til i det videre arbejde via www.svend-erik.nu/232.html.

De foreløbige tidsplaner - uanset placering - viser, at byggeriet kan gå i gang i 2011 – og at plejecentret kan ibrugtages i februar 2013.

Socialdemokraternes umiddelbare krav til det nye plejecenter ud fra det vedtagne partiprogram er:

Det skal gøres nemmere for pensionister at blive og være aktive, og kommunens tilbud skal også afspejle de aktive pensionisters behov.

Der skal opretholdes en god ældrepleje, og særligt skal der sikres råderum til de svageste borgere.

Et plejecenter skal ikke have et institutionslignende præg, men indrettes med hyggekroge, der indbyder til "korridorsnak", og hvor både brugere og besøgende føler sig afslappede.
Respekt, tryghed og kvalitet er nøgleord, når det drejer sig om pleje og omsorg. Vi vil arbejde for, at ældre, der ikke kan klare sig selv, får den hjælp, der er behov for, tilpasset den enkeltes behov, herunder behov for omsorg.
Mere omsorg og mindre systemtænkning er en del af indsatsen i de kommende år, hvor effektiviteten ikke må opleves som frustrerende for hverken den enkelte ældre eller for medarbejderne.

Vi finder det vigtigt, at medarbejderne i ældreplejen er velkvalificerede og engagerede samt effektive.

Der skal imødeses en ny befolkningsrelateret udfordring i fremtiden fra det stigende antal ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Genoptræning, vedligehold og opfølgning er væsentlige nøgleord i den helheds mæssige indsats, vi skal yde svage ældre i fremtiden. Socialdemokraterne vil arbejde for en udbygning af seniorbofællesskaber i alle boligformer - andel, ejer og almen - og eksempelvis i opgange, boligblokke, rækkehuse. Dette skal ske i samarbejde med den almene boligsektor.

Socialdemokraterne vil støtte nye tværgående ældreserviceprojekter, hvor samarbejde mellem for eksempel hjemmeplejen og de almene boligafdelinger m.fl. kan forbedre de ældres muligheder for at holde sig aktive og raske i egen bolig.

Ældre medborgeres krav til boligen er anderledes end børnefamiliens, og derfor vil Socialdemokraterne fortsætte udviklingen med at sikre, at der er et passende antal ældreegnede boliger til rådighed.

Vi ønsker dialog med brugerne, pårørende og støtteforeningerne og arbejde for, at de særligt sårbare ældre og demente sikres skærmede enheder på vore plejecentre, ligesom vi vil sikre, at personalet har den fornødne uddannelse.

Til de familier, der ønsker, at den demente skal forblive i hjemmet, vil vi fortsat arbejde for at udbygge antallet af aflastningspladser og tilbud i dagtimerne.

Døende skal have tilbud om at tilbringe den sidste tid på et hospice, et plejehjem eller i eget eller pårørendes hjem efter eget ønske.

Alle pensionister med behov tilbydes et kort til brug ved spisning på plejecentre.

Aftenskoleaktiviteter skal også målrettes seniorer og ældre.

Temadagen om fremtidens plejecenter vil give noget af grundlaget for de politiske beslutninger om fremtidens plejecenter i Høje-Taastrup.

Dermed gives der også nogle bud på kravene til det næste plejecenter herefter, som befolkningsudviklingen vil kræve!

  

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk