Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Flertalsgruppen nedlagde Rønnevangsskolen
tirsdag aften – allerede!

Relateret artikelRønnevangsskolen kan fortsat ikke sælges for 52 mill. kr.….!    

Sag 7. Forslag til lokalplan 1.72 til at etablere et plejecenter med tilhørende boliger på Rønnevangsskolen på Plan –og Miljøudvalgsmødet tirsdag den 30. november 2010 blev behandlet med denne tekst som overskrift.

 - af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Rønnevangsskolen er ikke omfattet af nogen lokalplan eller byplanvedtægt. Da ombygning af skolen til et plejecenter med boliger er at betegne som et større anlægsarbejde, skal der udarbejdes lokalplan for området.

Bebyggelsens omfang
Den eksisterende Rønnevangsskole udgør lidt over 6.000 m², fordelt på 4.000 m² i stueplanet og 2.000 m² på 1. sal. Rønnevangsbadet og Rønnevangshallen samt børneinstitutionen udgør lidt over 2.650 m². Lokalplanen muliggør en bebyggelsesprocent på 50, hvilket svarer til en byggeret på ca. 10.500 m². Den eksisterende bebyggelse udgør lidt over 8.650 m², det vil sige, at der kan bygges yderligere lidt over 1.800 m² inden for området. Denne byggeret kan alene tillægges plejecenteret, hvis der er behov for dette, eller byggeretten kan fordeles på børneinstitutionen, Rønnevangsbadet og Rønnevangshallen inden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger, at plejecenteret kan bygges i max. 3 etager, den eksisterende bebyggelse er delvis i én og to etager.
Rønnevangsskolen er ikke omfattet af nogen lokalplan eller byplanvedtægt. Da ombygning af skolen til et plejecenter med boliger er at betegne som et større anlægsarbejde, skal der udarbejdes lokalplan for området.

Uanset, at høringsperioden for skolestrukturen endnu ikke er afsluttet, mente et flertal (C, B og O), at man godt kunne vedtage nedlæggelsen af Rønnevangsskolen allerede nu.

Socialdemokraterne foreslog sagen ”udsat indtil høringsperioden var overstået og der samtidig var taget stilling til fremtiden for Rønnevangsskolen”.

Det fremgår af protokollen fra mødet, at vi blev stemt ned af flertalsgruppen!
Flertalsgruppen vedtog herefter denne indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.72 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

Socialdemokraterne stemte selvfølgelig imod – og vores ”stemmeforklaring” var, at vi ”stemte imod forslag til lokalplan 1.72 om etablering af plejecenter m.v. på Rønnevangsskolen begrundet i  det faktum, at skolen ikke er nedlagt”.

En så dybtgående mangel på respekt overfor høringsperioder, høringssvar og almindelig demokrati er ikke set i nyere tid i Høje-Taastrup Kommune!

På Økonomiudvalgtes møde tirsdag den 7.december hedder sag 8:Godkendelse af skema A for nyt plejecenter - Rønnevang
Her er indstillingen, at 5.967 m2 af Rønnevangsskolen købes til at huse 60 boliger med gennemsnitlig 65 m2 samt et serviceareal.
I planlægningen for et nyt plejecenter fik den politiske styregruppe også oplyst på mødet i dag, at byggepladsen indrettes med start den 3.oktober 2011!

Det er sørgeligt, at flertalspartierne opfører sig som de gør, men Socialdemokraterne må erkende, at argumenter eller forslag fra vores side absolut ikke er noget, man tager hensyn til i denne sag.

Rønnevangsskolen består efter vores opfattelse indtil et flertal i byrådet har nedlagt den – og det kan man altså først lovligt gøre på et byrådsmøde en gang hen i januar måned 2011.
Man kunne måske endda have håbet, at selv et flertal ville have ventet med sine afgørelser til man havde læst høringssvarene fra borgere, foreninger, skolebestyrelser, børn og forældre!

Find også noget om økonomien for såvel de fremtidige plejehjemsbeboere som for skolerne i Taastrup på www.svend-erik.nu/298.html.

Find i øvrigt hele dagsordensteksten for denne og andre sager på www.htk.dk via dagsordener


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk