Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Hvorfor ingen støtte til Skovrådets arbejde?

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere  byrådsmedlem for  Socialdemokratiet.

Det var et af spørgsmålene på Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde den 17.november. Her gennemgik medlem af kommunens Skovråd, Henning Kirkegaard, handlingsplanen for rådet.

Her bliver primært peget på behovet for at plante meget mere skov i Høje-Taastrup Kommune. Det skal ske for at forbedre nærmiljøet med skov og naturområder, for at sikre fortsat rent drikkevand og for at give rekreative muligheder i forbindelse med bynære naturområder.

Skovrådets overordnede strategi er skovrejsning på

  • Private arealer
  • Kommunale arealer
  • Statslige arealer

Sådanne skovrejsninger vil give hele kommunen et meget bedre ”udseende”, et bedre klima og et mere varieret image.

Forudsætningen for at den kommunale skovrejsning kan komme i gang er selvfølgelig, at området bliver prioriteret.

Her forsømte de borgerlige desværre gennem vedtagelsen af budget 2011, at afsætte bare lidt midler til skovrejsning på trods af Skovrådets planer! 
Socialdemokraterne og SF afsatte et mindre beløb på deres budgetforslag for 2011 på 100.000 kr., men blev her nedstemt af flertallet.
I stedet prioriterede de borgerlige – formentlig med det radikale medlems insisteren - ikke mindre end 3 mill. kr. til Gadehaveskolens udvidelse af et såkaldt fællesbibliotek, som vi endnu ikke har fået nogen fornuftig forklaring på.
Denne særlige problemstilling følges tæt for at opklare, hvad der er sket her; budgetmaterialet indeholder ingen beskrivelser af planer eller konsekvenser!

Socialdemokraterne mener, at skovrejsningen må i gang ud fra Skovrådets planer.

Hvis de borgerlige savner yderligere argumenter udover Skovrådets, kan de linke til en udmærket publikation fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor publikationen om skovrejsning bl.a. siger:

Skove er vigtige elementer i landskabet og har en række funktioner af stor værdi for samfundet. Udover at beskytte grundvand og naturværdier, er skovene en vigtig ramme for befolkningens friluftsliv og fremmer det almene velvære. Særligt bynære skove bruges rekreativt og tillægges stor værdi hos lokalbefolkningen. Undersøgelser viser, at noget af denne værdi ender i kommunekassen i form af øgede skatteindtægter.

Find meget mere via www.dn.dk i denne publikation: 
Bynær skovrejsning.

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil kunne få stor fornøjelse af skovrejsning her i kommunen, ligesom de miljømæssige argumenter er rigtig mange.

Socialdemokraterne vil udfordre det borgerlige flertalsstyre også i dette spørgsmål i fremtiden!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk