Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Udmøntning af blok vedr. ændret normering  i børnehaver (Gladsaxemodellen)

Spørger Flere byrådsmedlemmer
Svar dato 8. oktober 2010

SPØRGSMÅL:
På baggrund af høringssvar fra BUBL, ønskes en beskrivelse af, hvordan blokken vedr. ændret personalenormering i daginstitutioner (Gladsaxe-modellen) kan udmøntes i Høje-Taastrup Kommune?

SVAR:
BUPL anvender flere opgørelser i deres beregninger bl.a. Danmarks Statistik, Fælles Løn Data (FLD) og indlægger deres vurdering/fortolkning af betydningen omkring f.eks. lukkedage i kommunerne og udvidet åbningstid i nogle daginstitutioner.

BUPL angiver også at deres beregninger er behæftet med en vis usikkerhed på grund af de forskellige beregningsmetoder.

Endvidere oplyser BUPL, at Gladsaxes normeringsmodel ikke kan oversættes og sammenlignes med Høje-Taastrup Kommunes, da Gladsaxes princip om posepenge pr. barn normering indeholder en lang række faktorer. BUPL mener på baggrund af deres beregninger, at Gladsaxe Kommune har en bedre normering på daginstitutionsområdet end i Høje-Taastrup Kommune med omkring 10 %.

Høje-Taastrup Kommunes beregning af forskellen i personalenormeringerne er baseret på de oplysninger, som de kommuner der har deltaget i den normeringsundersøgelse, som Brøndby Kommune har stået for i 2007. Beregningen er baseret på én fiktiv daginstitution med 20 vuggestue- og 40 børnehavebørn samt en åbningstid på 51 timer ugentlig og inkl. anslået ledelsestid. Da der i denne beregning ikke er oplyst vikarprocent for denne institution, men at denne er indregnet i personalenormeringen, har vi derfor indregnet en ens vikarprocent i beregningerne, som er lig med den vikarprocent, der er gældende i Høje-Taastrup Kommune.

Ligeledes er der forskel på hvornår et barn aldersmæssigt er et vuggestuebarn eller et børnehavebarn i de enkelte kommuner. Gladsaxe Kommune oplyser telefonisk, at kommunen ikke opererer med belastningsgrader, men at deres beregninger sker på baggrund af et beløb pr. enhed og månedlig (taxameterordning). I dette beløb er ledelse ikke indregnet. De enkelte daginstitutionsområder omregner herefter beløbet til personaletimer.  Dette gør, at deres oplysninger til f.eks. undersøgelsen af normeringerne i kommuner foretaget af Brøndby Kommune må tages med bl.a. dette forbehold.

Sammenligning af nøgletal eller serviceniveau mellem de enkelte kommuner er meget vanskeligt og altid behæftet med en række forudsætninger, som en kommune har, men en anden ikke har. Der er således en række forhold, som gør, at der ikke er ens forudsætninger for en sammenligning.

Nøgletalsrapporten 2010 for serviceniveau i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje- Taastrup Kommune er baseret for tal for 2007 for de enkelte kommuner. Som nævnt ovenfor er kommunerne ikke ens i deres drift af f.eks. dagtilbudsområdet.

En besparelse på brutto 7,9 mil. kr. og netto 5,9 mil. kr. (efter regulering af forældrebetalingen) ved henvisning til alene én ”Gladsaxe model” kan være vanskeligt at forklare over for de involverede, når metoderne til beregningerne kan anfægtes.

Såfremt besparelsen skal opnås kan et alternativ til en formulering til hvordan besparelsen kan gennemføres være: Besparelsen (en ramme) på netto 5,9 mil. kr. opnås bl.a. ved beregnings- metoder ved tildeling af personaleressourcer, effektivisering af ledelsen på området, ændring af strukturen på området. Oplæg til gennemførelse fremlægges til Byrådets beslutning i december mødet efter drøftelser med de faglige organisationer.