Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Hjælpemidler – eller forbrugsgoder?

ScleroseTour 2010 – Debatmøde på Københavns Rådhus 16.september 2010

Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune  - www.svend-erik.nu

Scleroseforeningen (www.scleroseforeningen.dk/) er på sin årlige tour rundt i landet og slutter torsdag i København.

Her har man fokus på de store problemer, som scleroseramte har fået med en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Denne afgørelse betyder nemlig, at handicappede nu selv skal betale for et nødvendigt hjælpemiddel, som en el-scooter jo er i en del situationer. Dette hjælpemiddel kaldes nu for et forbrugsgode – og så skal man selv medvirke til betaling uanset hvor meget behov man har og uanset hvilken funktionsnedsættelse man har.

I Ældreudvalget i Høje-Taastrup Kommune har vi tidligere protesteret over denne afgørelse overfor Socialministeren, men uden held. Derfor er Svend-Erik Hermansen inviteret med til at fortælle om kommunens problemer især overfor ældre, der har behov for en el-scooter, men som ikke har råd til et sådant hjælpemiddel, som efter hans og Sclroseforeningens opfattelse ikke er et forbrugsgode!


Hjælpemidler – eller forbrugsgoder?

Tak for indbydelsen!

Baggrunden for holdningerne i Høje-Taastrup og for henvendelsen til Socialministeren tilbage i vinteren 2010 er den, at Ældreudvalget / byrådet kunne konstatere, at Ankestyrelsen nu bestemte (ikke via en lovændring i Folketinget!), at et hjælpemiddel skulle omdøbes til et forbrugsgode tilsyneladende fordi midlet nu kunne købes i fri handel…

Det betød så, at næsten alle handicappede og ældre skulle købe hjælpemidlet, selvom deres mønter ikke var blevet flere til fri handel!

Derfor henvendte vi os til Socialministeren: Efter vores opfattelse er en el-scooter et produkt, som er beregnet til mennesker med nedsat gangfunktion af helbredsmæssige årsager.

El-scooteren er et produkt, der alene kompenserer for funktionstab, hvilket netop er kendetegnende for et hjælpemiddel.

Et enigt byråd håbede på en fornuftsmæssig løsning, hvor ministeren – måske med hjælp af Folketinget – ændrede den grundopfattelse, at ældre og handicappede nu ikke skulle kompenseres for funktionstabet, men i stedet skulle sættes tilbage i en måske i forvejen lidt svær tilværelse frem for at øge livskvaliteten og ikke mindst frembringe et fokusskifte, hvor også borgerens selvhjulpenhed kunne øges til gavn og glæde for alle.

Det er desværre ikke sket, hvorfor vi – og dermed alle landets 98 kommuner - er tvunget til at følge Ankestyrelsens principafgørelse, der gør en el-scooter til et forbrugsgode med egenbetaling til følge.

Perspektiverne er på den baggrund, at mennesker, der har nedsat funktionsevne nu bliver mere passive og f.eks. på et tidligere tidspunkt får behov for egentlig kommunal bistand til f.eks. praktisk og personlig hjælp, ligesom aldringsprocessen skrider hurtigere frem end nødvendigt.

Kravene fra jer som organisation til Folketinget må derfor være, at I forlanger, at Folketinget – og ikke nødvendigvis ministeren(!) – ser på sagen igen også ud fra vore bemærkninger om konsekvenserne for ældre mennesker.

I kommunerne vil vi fortsat kæmpe imod konsekvenserne af Ankestyrelsens afgørelse, men alle må også have respekt for, at vi nøje skal overholde landets love uanset hvor meget lyst, vi en gang imellem har til at træffe vore beslutninger selv!

Håndteringen af fremtidige bevillinger og behandling af sager om el-scootere vil under alle omstændigheder give anledning til problemer for handicappede og ældre samt deres pårørende, ligesom sagsbehandlerne skal bruge tid på noget, som nok kunne klares på anden og mere fornuftig vis.

Og en bemærkning næsten uden for denne dagsorden: Hvorfor indrettes lovgivning i Danmark ikke efter Folketingets strikte vedtagelser – og ikke mindst: hvorfor skrives love og bestemmelser ikke på en sådan måde, at man altid tager det positive udgangspunkt: Hvordan hjælper vi mennesker med behov frem for altid at tage udgangspunkt i: hvordan gør vi livet mest muligt besværligt for det enkelte menneske i dette samfund….?

Tak for ordet!

Find sagsfremstillingerne fra februar og september 2010 via www.htk.dk, klik på byråd, på dagsordener og referater frem til ÆldreudvalgetSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk