Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark

Et punkt på dagsordenen på Vestforbrændings ordinære generalforsamling den 10.juni 2010 omhandlede det byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg (og nu også et biogasanlæg) i Høje-Taastrup, som Socialdemokraterne gang på gang har krævet behandlet i byrådet uden resultater, da den konservative borgmester (og nu også bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding) ikke ønsker sagen behandlet ud fra det lokale demokrati, men alene ud fra et ønske fra andre kommuner i hovedstadsområdet om belastning af borgerne her i kommunen.

Det drejer sig også rent teknisk om det såkaldte investeringsbudget, hvor der fortsættes med det værende arbejde med at etablere et måske helt unødvendigt nyt affaldsforbrændingsanlæg og biomasseanlæg i Høje-Taastrup.

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup byråd har gennem det seneste år stillet spørgsmål til disse planer – og det gør vi fortsat, da der ikke er svaret på vore spørgsmål og indvendinger.

Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark – uanset hvad DONG måtte mene….?

Hvor er dokumentationen for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald – udover biomasse - på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

Derudover har væsentlige spørgsmål været, om kommunen ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om det realistiske behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten i hovedstadsområdet.

Disse synspunkter er baggrunden for, at vi fortsat ønsker en stillingtagen til byggeri og også til en mulig placering, hvis et flertal insisterer på at bygge et måske unødvendigt anlæg, som det er forelagt i investeringsbudgettet ud fra side 14 i 2011 – rammebudgetforslaget - samt ikke mindst omtalt i formandens beretning; se især side 2 - 3.

Om ikke andet viser beretningen, at bestyrelsen på et meget tidligt tidspunkt - som hævdet af Socialdemokraterne - allerede har taget beslutning om placeringen i Høje-Taastrup.

Nu hedder det også ligefrem et "Europæisk Fyrtårn" - flottere ordvalg skal man lede længe efter....

Et lille lyspunkt er, at det i beretningen understreges, at ikke alene placeringen midt i Høje-Taastrup udenfor motorvejsadgangene nu er i spil, men også andre placeringer forhåbentlig i nærheden af Holbækmotorvejen.

"Høje-Taastrup Kommune har i hele forløbet været meget positivt indstillet" hedder det; det må da vistnok alene være et politisk flertal, der her hentydes til - og da slet ikke beslutningstagere i byrådet, eftersom vi ikke her har haft mulighed for at tage stilling til projektet!

Hvad mon det næste bliver her efter sommerferien!?