Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Høringsretten risikerer at falde helt væk.

Byrådsmødet 18.maj 2010 – sag 23 om principiel stillingtagen til overskridelse af bebyggelsesprocent, Hovmarken 25, Fløng

sag 3 på Plan – og Miljøudvalgets møde den 4.maj 2010

- af Svend-Erik Hermansen tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Denne sag er for os nu en principsag, eftersom afgørelsen her kan komme til at ramme samtlige ejerforeninger, grundejerforeninger, landsbylaug og mange andre sammenslutninger i hele kommunen.
Nu risikerer høringsretten nemlig at falde helt væk på trods af den store betydning en tilbygning, ændring eller ombygning kan få i det enkelte boligområde.
Derfor vil vi gerne understrege holdningerne med følgende udtalelse til byrådets beslutningsprotokol:

SocialdemoDenne sag er for os nu en principsag, eftersom afgørelsen her kan komme til at ramme samtlige ejerforeninger, grundejerforeninger, landsbylaug og mange andre sammenslutninger i hele kommunen.kraterne er enige med Administrationens indstilling om, at der bør gives afslag på dispensation. Administrationen vurderer, at det foreliggende plangrundlag ikke er forældet og stadig er egnet i forhold til at etablere tidssvarende boliger. Ønsker Plan- og Miljøudvalget en højere bebyggelsesprocent bør dette ske ved ny lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten ændres og ikke ved enkeltstående dispensationer.

Og mere specifikt til den konkrete sag følger vi indsigelserne, som siger:

At Ejerne af Hovmarken 22 bemærker, ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst og stiller en række spørgsmål, herunder om en tilladelse vil kunne danne præcedens.

Ejerne af Hovmarken 1 anfører, at det er nødvendigt med et konkret projekt for at kunne tage stilling til eventuelle gener. De anmoder derfor om yderligere oplysninger for at kunne tage stilling; men er på det foreliggende grundlag imod dispensation.

Møllegård Grundejerforening anbefaler et nej til dispensationen. Foreningen anfører, at det ikke fremgår, hvordan den udnyttede tagetage tænkes udformet, og dermed hvilket indkig i andre haver i området, der vil kunne blive.

Det er beklageligt, at byrådet ikke kan finde en enig holdning i en sag af denne karaktér – og vi appellerer meget til flertallet om snarest at finde en anden arbejdsform end denne magtens spil!

Debatten viste desværre, at det netop var magtens spil også denne sag drejede sig om.

Formanden for Plan – og Miljøudvalget bekræftede fuldt ud vore betænkeligheder og påstande, hvilket trods alt må roses (!)

Borgmesteren optrådte som mødeleder på en aldeles uhensigtsmæssig måde, hvor han bl.a. klart opfordrede til, at jeg klagede til Tilsynsmyndighederne over ham……

Jeg har i denne sag fortalt, at en sådan klage får man formentlig aldrig at se – det er alene borgerne / vælgerne, der skal bedømme uforskammet, unødvendig og dårlig optræden, når magten stiger en borgmester til hovedet.

Borgmesteren nægtede at føre vore mindretalsbemærkninger til protokollen, hvilket fremgår af nedenstående referat fra byrådsmødet:


Byrådet 18-05-2010

B, C, O og V godkendte, at ansøgers ønske om dispensation imødekommes.

A og F stemte for administrationens indstilling, idet man er enig i administrationens indstilling om, at der bør gives afslag på dispensation. Administrationen vurderer, at det foreliggende plangrundlag ikke er forældet og stadig er egnet i forhold til at etablere tidssvarende boliger. Ønsker Plan – og Miljøudvalget en højere bebyggelsesprocent bør dette ske ved en ny lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten ændres og ikke ved enkeltstående dispensationer.

Om ikke andet fremgår alle vore indsigelser og mindretalsudtalelser anvendt på byrådsmødet nu af Facebook og af diverse hjemmesider – pinligt for demokratiet, men vel fuldt forståeligt for dem, der kender nærmere til borgerlig magtanvendelse; nu venter vi blot på flere eksempler!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk