Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Byrådsmødet 18.maj 2010 i Høje-Taastrup Kommune

- af Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen

Punkt 4: Sagen om Vestforbrænding – og om manglende ”dagsordensadgang”

På dagsordenen til Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 4.maj var der under punkt 1 under de såkaldte Meddelelsessager varslet Tidsplan for Miljøparken (vil blive omdelt på mødet).

På udvalgsmødet fik vi så udleveret 17 sider fra Vestforbrænding benævnt Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark.

Ved gennemlæsningen var det tydeligt, at her var oplægget til morgendagens bestyrelsesmøde på Vestforbrænding, hvor man skal træffe beslutning om bevilling til udarbejdelse af et konkret projektforslag som baggrund for det videre arbejde med at udvikle den såkaldte Miljøpark, som bl.a. omfatter et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg og nu også et Bioforgasningsanlæg.

Socialdemokraterne har flere gange forsøgt at få sagen om et sådant byggeri behandlet reelt her i byrådssalen – det er desværre indtil nu ikke lykkedes, og hvis ikke nogen siger fra her og nu i aften, kan borgmesteren på bestyrelsesmødet i Vestforbrænding i morgen uden problemer og uden egentlig politisk stillingtagen i Høje-Taastrup blot sige ja tak til de meget store anlæg uden hensyntagen til om der overhovedet er behov for et nyt stort affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet.

Af lokal interesse er der udover anlægget også hensynet til trafikbelastningerne i forbindelse med kørsel med lastvogne med affald til og fra forbrændings – og genbrugsanlægget.

På byrådsmødet i april måned besluttede et enigt byråd på vores forslag, at ”Byrådet forudsætter at den øgede trafikmængde i f.b.m. Miljøparkens etablering løses på en tilfredsstillende måde.

Men ved en nøje gennemlæsning på udvalgsmødet kunne jeg konstatere, at der ikke var taget konkret højde for netop kommende trafikbelastninger.

Derfor bad jeg om, at det blev protokolført: A tager afstand fra tidsplan for Miljøparken, da materialet ikke indeholder oplysninger om trafikafvikling ved byggeri af Miljøparken i Høje-Taastrup Kommune.

Socialdemokraterne er ikke tilfreds med hele denne sags behandling af flertallet, men vi må også erkende, at borgmesteren indtil nu har haft et klart flertal for at kunne handle som han gør uden hensyntagen til mulige debatter her i byrådssalen.

Nu er vi så desværre nået så langt, at end ikke en protokoltilførsel kunne tillades, hvorfor vores eneste mulighed er at få sagen behandlet her på byrådsmødet.

Denne form for magtudøvelse er heldigvis ikke set i nyere tid, men den minder uhyggelig meget om starten på min tid i byrådet tilbage i 1982- 83, hvor konservative borgmestre m.fl. opførte sig lidt på sammen måde som Michael Ziegler gør lige nu!

Det blev stoppet ved en fælles indsats efter ubehagelige stunder i og udenfor byrådssalen den gang og jeg kan kun opfordre den nuværende borgmester – sammen med sit flertal - om at tage skeen i den anden hånd og medvirke til bedre behandling af de sager, vi som byråd har til opgave at behandle.

Socialdemokraterne ønsker sagen om Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark behandlet af såvel relevante udvalg som af byrådet inden stillingtagen til sagen i Vestforbrændings bestyrelse.

Det er afstemningstemaet i aften!

Debatten blev som vanligt kort og intens, hvor borgmesteren igen hævdede sin flertalsret til ikke at behandle sagen i byrådet, men i stedet fastholdt, at han havde ret til at træffe beslutninger om økonomi og planer i Vestforbrændings bestyrelse af stor betydning for Kommunen, borgerne, trafikforholdene og holdningerne til miljøpåvirkninger m.v.

Afstemningnstemaet: Sagen om Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark ønskes behandlet af såvel relevante udvalg som af byrådet inden stillingtagen i Vestforbrændings bestyrelse.

..Blev desværre nedstemt med 14 stemmer mod 7 – og på den baggrund kan borgmesteren på bestyrelsesmødet hos Vestforbrænding vedtage, at der bevilges penge til at der arbejdes videre med projektet om anlæg af Miljøpark incl. Bioforgasningsanlæg.

Som en lille tilføjelse til det principielle aspekt i forbindelse med denne sags behandling kan oplyses, at borgmesterens administration i et notat af 12.maj fortæller byrådet, at Meddeleelsessager alene er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område. Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan dermed heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.

Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid; det seneste eksempel er i øvrigt omstrukturerings – og fyringssagerne fra Økonomiudvalgsmødet i mandags, som blev forelagt på tilsvarende vis.