Link

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg    Finansministeren
    Dato: 20. april 2010

Skriv ud
Svar på Det Energipolitiske Udvalgs spørgsmål nr. 86 af 24. marts 2010 stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S).

Spørgsmål:

”Hvad er status for DONG Energy's udfasning af anvendelsen af kul og overgang til medforbrænding af affald og biomasse i kraftvarmeproduktionen?”


Svar:

DONG Energy A/S har oplyst, at selskabet med sin ”85/15”-plan har en målsætning om at reducere udledningen af CO2 pr. produceret enhed til 50 pct. i 2020 og til 15 pct. i 2040 i forhold til niveauet i 2006. DONG Energy A/S har reduceret CO2-udledningen pr. produceret enhed årligt siden 2006, jf. tabel 1:


Den opnåede reduktion i CO2-udledningen pr. produceret enhed følger blandt andet af, at DONG Energy A/S det seneste halvandet år har reduceret kapaciteten med ca. 25 pct. på porteføljen af kulfyrede kraftværker i Danmark – blandt andet vedrørende dele af Asnæsværket, Stigsnæsværket og Studstrupværket.

DONG Energy A/S besluttede endvidere i 2009 at trække sig ud af kulfyrede projekter uden for Danmark, herunder projekter i Skotland, England og Tyskland.


DONG Energy A/S har samtidig øget andelen af biomasse i kraftvarmeproduktion fra ca. 8 pct. i 2008 til ca. 11 pct. i 2009, hvilket dog skal ses i forhold til en nedgang i den samlede kraftvarmeproduktion fra 2008 til 2009.


Et nyligt projekt inden for omstilling af kraftvarmeproduktionen til biomasse er ombygningen af Herningværket, der blev færdiggjort i oktober 2009, hvorefter biomasse udgør ca. 97 pct. af brændslet på værket.


DONG Energy A/S har endvidere planer om at ombygge flere af de centrale kraftværker i Danmark fra kulfyring til biomassefyring inden for de kommende år, og beslutninger om de første ombygninger kan formentlig træffes i år.


Omlægningen af produktionen til mindre grad af kulfyring betyder imidlertid også, at medforbrænding af affald bliver mindre relevant for reduktion af CO2-udledningen for DONG Energy A/S. Affald forbrændes sammen med kul, og kun ca. 5-10 pct. af kullene kan erstattes af affald.
 

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk