Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSagstype.: Plan- og Miljøudvalget I - Sagsid.: 242986 - Dok. nr.:278213 - Åben sag
1. Forslag til lokalplan 2.17.10 for et plejecenter på Engelholm Allè og Høje-Taastrup Boulevard, Høje-Taastrup

Sagsfremstilling:
Byrådet har besluttet, at der skal opføres et plejecenter på Engelholm Allé syd for Alka Forsikring og nord for bydelsparken, der er udlagt i lokalplan 2.17.8. Denne lokalplan udlægger arealet til offentlige formål og fastlægger, at der ikke kan opføres bebyggelse uden udarbejdelse af ny lokalplan.

Plejecenteret placeres på en grund syd for Alka Forsikring, som ved tilkøb af areal fra Alka i alt udgør 2.840 m².

Forslag til lokalplan fastlægger for stueetagen fælles funktioner som trænings- og aktivitetscenter og udformes, så lokalerne åbner sig mod byparken med glasfacader og glaskarnapper. Den åbne stueetage giver mulighed for at integrere forskellige udadvendte aktiviteter og tilbud til lokalområdets beboere som mødelokaler, café, kiosk, klinikker, frisør og træningscenter.

Lokalplanforslaget fastlægger ligeledes areal til:
Handicapparkeringspladser og et antal almindelige parkeringspladser tæt på hovedindgangen.

Af- og pålæsningspladser tæt på hovedindgangen for brugere af trænings- og aktivitetscenteret.

Areal til syge- og ambulancetransporter samt rustvogne til plejecenteret, som kræver værdige og velbeliggende adgangsforhold tæt på relevante indgange.

Plads til vareindlevering til plejecenterets køkken.
Plads til renovation på terræn.
Plads til cykelparkering til plejecenterets ansatte og gæster.
Areal for en atriumhave til plejecenterets beboere.
Areal for udeophold til café, trænings- og aktivitetscenteret.

Lokalplanforslaget fastlægger, at bebyggelsen skal opføres langs med Høje Taastrup Boulevard, og på en måde, så gadeforløbet markeres. Byggefeltet fastlægges vinkelformet.

Hjørnet mod Høje Taastrup Boulevard skal markeres bygningsmæssigt i facaden og i tagformen. Gavlfacaden mod Alka Forsikring skal harmonere med Alkas glasfacade og en del af gavlfacaden skal være af glas. Sydfacaden mod byparken skal opdeles af et let facadeparti, hvor størstedelen består af glas.

Lokalplanforslaget fastlægger samme materiale- og farveholdning som for den øvrige bebyggelse i Høje Taastrup by: Facader af gule mursten. Tagkonstruktionen er enten et 20-30 graders sadeltag eller et næsten fladt tag, såfremt det flade tag ønskes udnyttet til tagterrasse. Vælges der et sadeltag, skal tagbelægningen være sort eternit skifer som de øvrige tagbelægninger i Høje Taastrup by. Bebyggelsen kan opføres i max 5 etager.

Lokalplanforslaget foreskriver, at bebyggelsen som minimum skal opfylde klassifikationen for lavenergiklasse 2 efter bygningsreglement 2008. Der vil i udbuddet blive indarbejdet tiltag for, at opnå et byggeri efter klasse 1 eller passivhus. Dette vil blive en konkurrenceparameter, hvor de bydende kommer til at konkurrere på energitiltag.

Byrådet kan alternativt vælge, at byggeriet skal opføres som et klasse 1 byggeri. Dette vil på boligdelen være omkostningsneutralt både i investering og i husleje. Det vil dog på servicearealerne medføre en øget inventering på kr. 2,0 mio.

I lokalplanforslaget forudsættes det, at bebyggelsen skal have en andel på 40 parkeringspladser af det fælles parkeringsareal inden for området Høje Taastrup By etape II, derudover 10 parkeringspladser, heraf 4 handicappladser, på eget areal, i alt 50 pladser. I rammelokalplanen for Høje Taastrup by, etape II, lokalplan 2.17, er der beregnet en andel på 140 parkeringspladser for en byggeret på 7.000 m² og anvendelse til erhvervsformål.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:
Planloven.

Plangrundlag:
Lokalplan 2.17, 2.17,2 og 2.17.8.

Information:
Ingen bemærkninger.

Høring:
Lovpligtig høring gennemføres.

Vurdering:
Forslag til lokalplan fastlægger 6 almindelige parkeringspladser og 4 handicappladser tæt på hovedindgangen samt 2 af- og pålæsningspladser for kassebiler. Plejecenteret bør dertil have tilstrækkeligt grundareal til at etablere velbeliggende og afskærmede udeopholdsarealer på terræn, hvor beboerne kan samles.

Lokalplanforslaget muliggør et bruttoetageareal på max 7.000 m²; med en reduceret stueetage på max 1.050 m² og øvrige etager på ca. 1.485 m². Med dette areal gives der mulighed for at etablere ca. 65 plejeboliger.

I lokalplanforlaget indgår, at opholdsterrasserne til stueetagens trænings- og aktivitetscenter placeres på et mindre areal (550-600 m?), der ikke er ejet af kommunen, og i rammelokalplan 2.17 er udlagt til fortov og gadeparkering. Med lokalplanforslaget gives der mulighed for, at arealet kan anvendes i tilknytning til plejecenterets aktiviteter.

Parkeringskravet til plejecenteret er fastlagt til 50 pladser for personale og gæster. Det er ikke sandsynligt, at beboerne har bil. Plejecenterets parkeringsbehov er derfor langt mindre end de 140 parkeringspladser, der i tidligere lokalplaner er beregnet for området med anvendelsen erhverv. Plejecenteret vil belaste fællesparkeringen mindre end forudsat, hvorfor administrationen vurderer, at de 11 gadeparkeringspladser, som rammelokalplan 2.17 fra 1988 fastlægger, kan ændres til opholdsarealer for plejecenterets udadrettede funktioner i stueetagen.

Lokalplanforlaget stiller krav til bebyggelsens udformning for at få en sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området. Hjørnet mod Høje Taastrup Boulevard bør markere sig i facaden og taget som en hjørnebygning. Eksempelvis kan der indrettes en vinterhave – et orangeri – i tagetagen, som kan give udgang til en tagterrasse. Den nordlige gavlfacade skal have en udformning, så den spiller sammen med Alka-bygningens glashjørne ud mod boulevarden. Facaden mod syd kan opdeles af et glasparti for at gøre facaden mere harmonisk og mindre monoton. Glaspartiet kan samtidig give lys og rum til fælles opholdsarealer for beboerne.

Andre relevante dokumenter:
Forslag til lokalplan 2.17.10 (2748955).

Dispositionsskitser til plejecenter på Engelholm Alle og Høje Taastrup Boulevard (2673535).

Indstilling:
Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.17.10 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk